10 feb. 2021
1065782646

Erhvervsstyrelsens kontrol af årsrapporter for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

10 feb. 2021
Relaterede emner Assurance

Erhvervsstyrelsen har udgivet et notat om sin gennemførte stikprøvevise kontrol af overholdelse af oplysningskravene i regnskabsklasse C.

Opsummering: 
 • Styrelsen anfører, at notatet skal udgøre en vejledning til alle regnskabsklasse C.
 • Styrelsen forventer, at alle virksomheder i regnskabsklasse C vurderer, om de konstaterede forhold er relevante for dem.

Erhvervsstyrelsen har foretaget en stikprøvevis kontrol af, om virksomheder, som aflægger årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse C, har aflagt disse i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav for regnskabsklasse C. Undersøgelsen har primært afdækket manglende opfyldelse af oplysningskrav.

I et notat har styrelsen beskrevet de forhold, hvor man fandt de fleste mangler i årsrapporterne. Styrelsen anfører, at notatet også skal udgøre en vejledning til alle C-virksomheder, og at styrelsen forventer, at alle C-virksomhederne vurderer, om de konstaterede forhold også er relevante for dem. Hvis de er, forventer Erhvervsstyrelsen, at virksomhederne, som aflægger årsregnskab i overensstemmelse med regnskabsklasse C, retter op på eventuelle tilsvarende overtrædelser.

Erhvervsstyrelsens stikprøvevise kontrol bekræfter, at regnskabskontrol ikke alene vedrører børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D, men også omfatter i hvert fald regnskabsklasserne C og B (jf. tidligere rapport om stikprøve blandt B-virksomheder).

Vi har udarbejdet nedenstående resumé med de vigtigste hovedbudskaber. Hvis et eller flere forehold er relevante, henvises til notatet for yderligere omtale.

Resumé af hovedbudskaber i Erhvervsstyrelsens notat om kontrol af årsrapporter for virksomheder, omfattet af regnskabsklasse C

ÅRL Omhandler Erhvervsstyrelsens observationer
  Ledelsesberetningen
§ 99, stk. 1, nr. 4.

Redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold er ofte meget kortfattede.

 • Virksomheder skal redegøre for interne/eksterne forhold, som har påvirket drift, beskæftigelse, investeringsomfang m.v. og dermed udviklingen i regnskabstallene.
 • Det er ikke tilstrækkeligt, at der gengives tal, som allerede fremgår af årsregnskabet.
 • Der kræves uddybning af oplysningerne i årsregnskabet og forklaring af, hvorfor tallene ser ud, som de gør.
 • Oplysninger om gennemførte omstruktureringer, fusioner/spaltninger og iværksatte effektiviseringer er også relevante. 
§ 99, stk. 1, nr. 5. Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling. 
 • Enkelte virksomheder mangler helt beskrivelsen.
 • Enkelte virksomheder giver en for upræcis redegørelse.
 • Der skal gives oplysninger for minimum det kommende regnskabsår, og så vidt muligt oplyses om niveauet for de væsentligste hovedtal, fx årets resultat og omsætning (kan angives i rimelige intervaller).
 • Styrelsen henviser (igen) til notat fra december 2013 med omtale af en sag, hvor det var styrelsens vurdering, at beskrivelsen var for bredt formuleret.
 • § 99 gælder både børsnoterede og regnskabsklasse C.
§ 99, stk. 1, nr. 6. Beskrivelse af virksomhedens videnressourcer.
 • Videnressourcer skal beskrives, hvis videnressourcerne er afgørende for virksomhedens fremtidige indtjening.
 • Beskrivelse kan gives på et overordnet niveau.
§ 99, stk. 1, nr. 7.

Beskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø.

 • Der er flere eksempler på, at beskrivelsen mangler.
 • Det er relevant, hvor miljøpåvirkning er en væsentlig faktor.
  • Flere virksomheder kan derfor med rette udelade beskrivelsen.
 • Store virksomheder, der har vedtaget miljøpolitik og rapporterer herom efter § 99 a, er undtaget fra kravet.
  • Samme gælder C(m), der frivilligt følger § 99 a.
 • Styrelsen har bl.a. påbudt en transportvirksomhed at opfylde kravet, da vurderingen var, at virksomhedens aktivitet havde påvirkning på miljøet som følge af CO2-udledninger.
§ 100

Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling.

 • Enkelte virksomheder mangler at sammenholde det realiserede resultat med det forventede resultat fra det foregående år samt begrunde eventuelle afvigelser.
 • Det er relevant for regnskabsbrugers forvaltningskontrol, og når regnskabsbruger skal vurdere nøjagtigheden i virksomhedens udmeldinger om det forventede resultat for næste år. 
§ 101 Hoved- og nøgletalsoversigt.
 • Enkelte virksomheder har ikke medtaget den krævede oversigt over hoved- og nøgletal.
 • Enkelte virksomheder har ikke medtaget beløbet for investeringer i materielle aktiver i oversigten.
  Anvendt regnskabspraksis
§ 53

Flere virksomheder har ikke udarbejdet tilstrækkelig fyldestgørende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, herunder anvendt indregnings- og målegrundlag.

 • Manglende beskrivelse af indregningsmetoder og målegrundlag for væsentlige regnskabsposter.
 • Utilstrækkelig præcision eller helt undladt beskrivelsen af væsentlige regnskabsposter.
 • Beskrivelse skal medtages, også selvom fx en tilknyttet virksomhed er indregnet til 0 kr. i regnskabet pga. negativ egenkapital.
 • Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis er et af de mest centrale områder i en årsrapport, ikke mindst fordi den indeholder skøn.
 • Oplysningerne skal være korrekte, dækkende og så præcise, således en ekstern regnskabsbruger kan forstå dem. 
§ 53, stk. 2, nr. 2. Beskrivelse af regnskabspraksis vedrørende omregning af transaktioner i udenlandsk valuta.
 • Inkonsistens – en virksomhed har angivet, at den indregner valutakursændringen i resultatopgørelsen, men i noterne fremgår det, at den indregner valutakursændringerne direkte i egenkapitalen.
 • Al relevant information om omregning af transaktioner i udenlandsk valuta skal beskrives i den anvendte regnskabspraksis. 
§ 53, stk. 2, nr. 1, litra b Oplysninger vedrørende afskrivningsperioden for goodwill.
 • Der er set eksempel på, at en virksomhed i sin årsrapport ikke har redegjort for afskrivningsperioden for goodwill.
 • Virksomheden skal under anvendt regnskabspraksis altid begrunde afskrivningsperioden for goodwill, uanset afskrivningsperiodens længde.
§ 87, stk. 1 Oplysninger vedrørende pengestrømsopgørelsen.
 • Det er konstateret, at en virksomhed ikke havde beskrevet i anvendt regnskabspraksis, at kortfristet gæld (kassekredit) var medtaget i likvider.
  Koncernregnskab
§§ 109-112

Når en modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab i henhold til ÅRL § 112, stk. 1 og 3.

 • Styrelsen gør opmærksom på en række yderligere formkrav, som den lavere modervirksomhed skal overholde, hvis undtagelsen om udarbejdelse af koncernregnskab anvendes.
  • Virksomheden skal indgå ved fuld konsolidering i det højere koncernregnskab.
  • Virksomheden skal i sit årsregnskab oplyse:
   • at eget koncernregnskab er undladt
   • navn, hjemsted og eventuelt CVR- eller registreringsnummer for den højere modervirksomhed.
  • Virksomheden skal til Erhvervsstyrelsen, sammen med egen årsrapport, indsende det overliggende koncernregnskab.
 • Flere virksomheder anvender undtagelsen uden at opfylde følgende yderligere krav til anvendelse. I årsregnskabet var ikke oplyst, at undtagelsen i § 112 var anvendt, og følgende oplysninger manglede:
  • Navn
  • Hjemsted
  • Eventuelt CVR- eller registreringsnummer for den højere modervirksomhed.
 • Indberetning/indsendelse af overliggende koncernregnskab sker efter indberetningen af egen årsrapport.
 • Forkert henvisning (til § 110, stk. 1, i stedet for § 112, stk. 1) og manglende oplysninger, som krævet i § 112.
§ 98 c, stk. 1-7

Oplysninger om nærtstående parter.

 • Det er konstateret, at flere virksomheder ikke har beskrevet og medtaget tilstrækkelige oplysninger om nærtstående parter og transaktioner hermed.
 • I flere årsregnskaber er det konstateret, at virksomhederne ikke oplyser om nærtstående parter med bestemmende indflydelse på trods af, at der er registreret oplysninger herom i styrelsens ejerregister.

§ 98 c, stk. 1

Manglende oplysninger om transaktioner med nærtstående parter.

 • Der skal gives de nødvendige oplysninger om transaktioner og mellemværender med nærtstående parter, hvis det er krævet for forståelsen af forholdet og dets mulige påvirkning af årsregnskabet.
  • Eksempel på en virksomhed, som manglede tilstrækkelige oplysninger.
§ 98 c, stk. 7 Hvis der har fundet transaktioner sted mellem virksomheder og dens nærtstående parter, krav om at oplyse om arten af forholdet mellem virksomheden og dens nærtstående parter.
 • Hvis oplysningerne begrænses til at omfatte transaktioner, som ikke er gennemført på normale markedsvilkår, skal dette oplyses.
  • Eksempel på virksomhed som anvendte undtagelsen i stk. 7, men undladt at oplyse herom.

Sammendrag

Erhvervsstyrelsens notat bekræfter, at regnskabskontrollen ikke alene omfatter børsnoterede virksomheder og virksomheder i regnskabsklasse D, men også virksomheder i de lavere regnskabsklasser.

Om denne artikel

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

Related topics Assurance