27 feb. 2024
Pige vander planter som er plantet i gamle sko

Ny forventet ikrafttrædelsesdato af nye størrelsesgrænser i årsregnskabsloven

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

27 feb. 2024
Relaterede emner Assurance

Vi sætter fokus på de nye størrelsesgrænser for regnskabsklasser under årsregnskabsloven og seneste forventede ikrafttrædelsesdato.

Opsummering:

  • Størrelsesgrænserne under årsregnskabsloven er foreslået inflationsreguleret med en forhøjelse på 25 % af nettoomsætningen og balancesummen.
  • I det endelige lovforslag foreslås ændringen at virke allerede for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere, altså med tilbagevirkende kraft.

I lovudkastet, der den 13. oktober 2023 blev sendt til høring, og som implementerer CSRD i dansk lovgivning, blev der tillige stillet forslag om at hæve størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven for omsætning og balancesum med 25 %. Det sker som led i EU-Kommissionens bestræbelser på at reducere europæiske virksomheders administrative byrder og som følge af den stigende inflation.

Det betyder, at en række danske virksomheder vil gå et trin ned i regnskabsklasse, hvilket bl.a. medfører følgende:

  • Der bliver færre virksomheder i regnskabsklasse C stor og dermed færre virksomheder end først antaget, som bliver omfattet af de nye krav til bæredygtighedsrapportering.
  • En række virksomheder vil gå fra regnskabsklasse C til B og kan dermed aflægge årsregnskab efter de mere lempelige krav for regnskabsklasse B.
  • Flere koncerner vil blive små koncerner, og flere modervirksomheder vil dermed blive fritaget for pligten til at aflægge koncernregnskab.

Forhøjelsen af størrelsesgrænserne for balancesum og nettoomsætning er skitseret i nedenstående tabel, hvoraf det fremgår, at grænserne for antal ansatte er uændrede:

  Gældende størrelsesgrænser Nye, foreslåede størrelsesgrænser
Regnskabsklasse B
 
 
Balance 44 mio. kr. 55 mio. kr.
Nettoomsætning 89 mio. kr. 111 mio. kr.
Antal ansatte 50 ansatte 50 ansatte
     
Regnskabsklasse C mellem    
Balance 156 mio. kr. 195 mio. kr.
Nettoomsætning 313 mio. kr. 391 mio. kr.
Antal ansatte 250 ansatte 250 ansatte

Når der foretages en sådan justering af lovens størrelsesgrænser, skal regnskabsklassen vurderes ud fra de nye størrelsesgrænser, som er gældende på balancedagen. De nye størrelsesgrænser anvendes ligeledes på forrige års nettoomsætning, balancesum og antal ansatte ved vurderingen af to på hinanden følgende regnskabsår.

Ikrafttrædelse: I høringsudkast til lovforslaget blev det foreslået, at ændringen ville få virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2024 eller senere. I det endelige lovforslag, der blev fremsat den 7. februar 2024 med 1. behandling den 23. februar 2024 foreslås imidlertid, at ændringen vil få virkning allerede for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere – altså med tilbagevirkende kraft.  

Status på lovarbejdet: Lovforslaget forventes endeligt vedtaget, den 25. april 2024.

EY anbefaler:

EY anbefaler, at revisionerne og regnskabsaflæggelserne for 2023 kører videre, som de tidsmæssigt er planlagt, og derfor ikke afventer vedtagelse af de nye størrelsesgrænser. Skal et selskab for 2023 rykke op i ny større regnskabsklasse baseret på de hidtidige grænser – men kan undgå dette baseret på baggrund af de nye grænser – så kan det naturligt være relevant at overveje regnskabsaflæggelsestidspunkt.

Sammendrag

Som led i EU-Kommissionens bestræbelser på at reducere europæiske virksomheders administrative byrder og som følge af den stigende inflation, er der stillet forslag om at hæve størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven for omsætning og balancesum med 25 %. I det endelige lovforslag foreslås ændringen at virke allerede for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere, altså med tilbagevirkende kraft. Lovforslaget forventes endeligt vedtaget, den 25. april 2024. EY anbefaler, at revisionerne og regnskabsaflæggelserne kører videre, som de tidsmæssigt er planlagt, og derfor ikke afventer vedtagelse af de nye størrelsesgrænser.

Om denne artikel

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

Related topics Assurance