8 feb. 2021
Ny vejledning om regnskabsmæssige problemstillinger relateret til COVID-19

Ny vejledning om regnskabsmæssige problemstillinger relateret til COVID-19

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Bidragsydere
8 feb. 2021
Relaterede emner Assurance COVID-19

Erhvervsstyrelsens nye vejledning til årsregnskabsloven hjælper virksomheder med den regnskabsmæssige behandling af tilskud fra kompensationsordningerne.

Opsummering: 
 • Krav om bruttopræsentation ved løntilskud og tilskud til faste omkostninger.
 • Oplysningskrav om særlige poster er relevant.
 • Præcisering af indregningstidspunktet for tilskud, indhold af noten om revisorhonorar og den regnskabsmæssige behandling af nedsættelse af lejeomkostninger.

Erhvervsstyrelsen udsendte den 3. februar 2021 en ny vejledning, som skal hjælpe virksomheder med at håndtere, hvordan modtagne tilskud fra kompensationsordningerne som følge af COVID-19 skal behandles regnskabsmæssigt, herunder hvordan de skal præsenteres i årsregnskabet.

Vejledningen beskriver, hvordan virksomhederne regnskabsmæssigt skal løse nogle af de udfordringer, der kan opstå som følge af de modtagne tilskud fra kompensationsordningerne, herunder:

 • Præsentation af løntilskud
 • Præsentation af tilskud til (kompensation for) faste omkostninger
 • Oplysninger om særlige poster i resultatopgørelsen
 • Fastlæggelse af indregningstidspunktet for statslige tilskud relateret til COVID-19
 • Noten om honorar til revisor
 • Regnskabsmæssig behandling af nedsættelse af lejeomkostninger (leasing), herunder huslejenedsættelser.

Du kan se en oversigt over konklusionerne i vejledningen her:

1 Løntilskud

Krav om bruttopræsentation.

Lønomkostninger indregnes i de poster, som omkostningerne relaterer sig til, og de modtagne tilskud indregnes i poster Andre driftsindtægter.

2

Kompensation for faste omkostninger

Præsenteres i poster Andre driftsindtægter.

Hvis væsentligt, skal det præsenteres som en særskilt post i resultatopgørelsen.

3 Tilskud fra kompensationsordninger anses som særlige poster Virksomheden skal i noterne oplyse om størrelsen og arten af særlige poster, medmindre beløbet er uvæsentligt.
4 Indregningstidspunkt

Indregnes i den periode, som tilskuddet vedrører.

Forudsætninger for indregning: Der er ansøgt inden for ansøgningsfristen, og de objektive kriterier for at opnå tilskuddet er opfyldt.

Det almindelige periodiseringsprincip gælder.

5 Honorar til revisor

Noten skal indeholde det fulde honorar til revisor, inkl. omkostninger afholdt i forbindelse med kompensationsordninger.

Ingen modregning mellem de afholdte omkostninger og den modtagne kompensation fra staten til at dække revisors erklæringer til brug for kompensationsordninger.

6 Nedsættelse af lejeomkostninger, herunder huslejenedsættelser

Henstand med leasingydelse: leasingomkostningen i resultatopgørelsen påvirkes ikke.

Periodisk nedsættelse: Ny samlet leasingforpligtelse i den resterende kontraktperiode opgøres og fordeles lineært over den resterende kontraktperiode.

 • 1. Præsentation af løntilskud

  Kompensationsordningen for løntilskud giver virksomhederne mulighed for at modtage tilskud til lønomkostningerne som følge af nedlukningen på grund af COVID-19.

  I forbindelse med modtagelse af løntilskud fra kompensationsordningen har det været diskuteret, hvorvidt der skal anlægges en brutto- eller nettobetragtning.

  Det er styrelsens opfattelse, at der – modsat muligheden i IAS 20 – ikke er hjemmel i årsregnskabsloven til at foretage en nettopræsentation, og præsentation af løntilskud skal derfor foretages brutto, hvor lønudgifter og tilskud præsenteres hver for sig i resultatopgørelsen, jf. modregningsforbuddet i årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

  Lønomkostninger skal derfor indregnes i de linjer, hvor omkostningen sædvanligvis indregnes, mens tilskuddet indregnes i posten Andre driftsindtægter.

  Se illustration i den artsopdelte resultatopgørelse nedenfor:

  kr. 2020

  Nettoomsætning

  Ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer

  Andre driftsindtægter

  Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer

  Andre eksterne omkostninger

   
  Bruttoresultat 0

  Personaleomkostninger

  Af- og nedskrivninger 

  Andre driftsomkostninger

   
  Resultat før finansielle poster 0

  Udbytte, dattervirksomhed

  Finansielle indtægter

  Finansielle omkostninger

   
  Resultat før skat 0

  Skat af årets resultat

   
  Årets resultat 0
 • 2. Præsentation af tilskud til (kompensation for) faste omkostninger

  Kompensationsordningen for tilskud til faste omkostninger har til formål at kompensere virksomhederne for en del af omsætningsfaldet relateret til COVID-19.

  Virksomhederne kan her opnå kompensation for fx omkostninger til husleje, renteomkostninger m.v., som følge af at virksomhederne har fået reduceret omsætningen væsentligt på grund af COVID-19.

  Også her er der opstået spørgsmål om, hvordan tilskuddene skal præsenteres i resultatopgørelsen. Der har været anlagt den betragtning, at tilskuddene til de faste omkostninger udgør nettoomsætning, fordi det er tilskud, virksomheden har fået som erstatning for den nettoomsætning, som virksomheden er gået glip af på grund af nedlukningen som følge af COVID-19.

  Det er dog styrelsens opfattelse, at tilskud til faste omkostninger ikke opfylder definitionen på nettoomsætning i årsregnskabsloven, jf. årsregnskabslovens bilag 1, C, nr. 13, fordi der ikke leveres modydelse i form af varer eller tjenesteydelser, ligesom der efter årsregnskabsloven ikke kan ske modregning mellem de faste omkostninger og det modtagne tilskud, som skal dække de faste omkostninger, jf. modregningsforbuddet i årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

  Tilskud til faste omkostninger skal derfor præsenteres i linjen Andre driftsindtægter i resultatopgørelsen.

  Hvis virksomheden har modtaget et væsentligt beløb i tilskud, bør det overvejes, om tilskuddet skal præsenteres som en selvstændig post i resultatopgørelsen, jf. årsregnskabslovens § 23, stk. 2, der angiver, at nye arabertalsposter kan tilføjes, hvis ikke indholdet er dækket af allerede eksisterende poster.

  Se illustration i den artsopdelte resultatopgørelse nedenfor (fx husleje):

  kr. 2020

  Nettoomsætning

  Ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer

  Andre driftsindtægter

  Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer

  Andre eksterne omkostninger

   
  Bruttoresultat 0

  Personaleomkostninger

  Af- og nedskrivninger 

  Andre driftsomkostninger

   
  Resultat før finansielle poster 0

  Udbytte, dattervirksomhed

  Finansielle indtægter

  Finansielle omkostninger

   
  Resultat før skat 0

  Skat af årets resultat

   
  Årets resultat 0
 • 3. Oplysninger om særlige poster i resultatopgørelsen

  I henhold til årsregnskabslovens § 67 a skal der i noterne oplyses om størrelsen og arten af indtægts- og omkostningsposter, som er særlige på grund af deres størrelse eller art.

  Følgende poster kan være relevante at oplyse som særlige poster på grund af COVID-19:Modtagne tilskud fra kompensationsordningerne skal som udgangspunktet anses som særlige poster, jf. § 67 a. Baggrunden herfor er, at postens karakter gør den særlig, idet der er tale om en helt særlig situation, hvor staten kompenserer virksomhederne for tab af indtægter, som virksomhederne er gået glip af, som følge af COVID-19.

  • Modtagne tilskud fra kompensationsordningerne skal som udgangspunktet anses som særlige poster, jf. § 67 a. Baggrunden herfor er, at postens karakter gør den særlig, idet der er tale om en helt særlig situation, hvor staten kompenserer virksomhederne for tab af indtægter, som virksomhederne er gået glip af, som følge af COVID-19.
  • Der kan desuden forekomme særlige poster på omkostningssiden i relation til COVID-19, fx vil nedskrivninger også være at anse som særlige poster, hvis nedskrivningerne er foretaget som en direkte følge af COVID-19.
  • Virksomheder, som har fået nye typer af indtægter, fx ved salg af produkter, som er atypiske for virksomheden, vil også skulle betragte disse indtægter som særlige poster. Fx hvis virksomhed omstiller sin produktion fra drikkevarer til håndsprit og derfor i 2020 har haft væsentlige indtægter fra salg af håndsprit. I dette tilfælde vil det være relevant at oplyse, hvor stor en del af omsætningen, der er relateret til salget af de atypiske produkter for virksomheden.

  Vurderingen af, om der skal gives oplysning om særlige poster, vil afhænge af enten postens størrelse eller art. Det er styrelsens opfattelse, at modtagne tilskud fra kompensationsordningerne er at anse som en særlig post på grund af arten af tilskuddet, medmindre der er tale om et uvæsentligt beløb. Det almindelige væsentlighedskriterie finder her anvendelse.

 • 4. Indregningstidspunktet for tilskud relateret til COVID-19

  I forbindelse med modtagne tilskud kan der opstå spørgsmål om, hvornår der kan ske indregning af de modtagne tilskud, og hvor stort et beløb der kan indregnes.

  I henhold til årsregnskabslovens § 49, stk. 1, skal alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes.

  Det er styrelsens vurdering, at der skal ske indregning af tilskuddet i den periode, hvortil tilskuddet vedrører. Dette forudsætter, at virksomheden har ansøgt eller har til hensigt at ansøge, og at betingelserne for at kunne opnå tilskuddet er opfyldte.

  I de tilfælde hvor virksomheden har ansøgt, men endnu ikke fået udbetalt tilskuddet på balancedagen, kan der være behov for at skønne tilskuddets størrelse, der indregnes i balancen som et aktiv.

  Hvis virksomheden forventer at skulle tilbagebetale en del af et allerede modtaget tilskud, skal dette indregnes som en forpligtelse.

  Hvis den modtagne kompensation dækker flere regnskabsår, vil det almindelige periodiseringsprincip i årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 6, være gældende.

 • 5. Noten om honorar til revisor

  I henhold til årsregnskabslovens § 96, stk. 2, skal en stor virksomhed angive det samlede honorar for regnskabsåret til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, og til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder.

  Det er styrelsens opfattelse, at noten også skal indeholde eventuelle omkostninger til revisor, der er afholdt til erklæringer i forbindelse med kompensationsordningerne – også selvom der er modtaget kompensation fra staten for en del af disse omkostninger.

  Der kan således ikke ske modregning mellem honoraret til revisor og det modtagne tilskud fra staten, jf. årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 8. 

 • 6. Nedsættelse af lejeomkostninger (leasing), herunder huslejenedsættelser

  En del virksomheder har fået henstand med betaling af leasingydelser fra deres leasinggiver eller har forhandlet sig frem til en nedsættelse af leasingydelserne for en periode, hvor virksomhederne er særligt påvirkede af COVID-19.

  Årsregnskabsloven beskriver ikke detaljeret, hvordan leasing skal behandles, herunder omkostninger til husleje. Den detaljerede regnskabsmæssige behandling bestemmes derfor af principperne i IFRS.

  Leasingtager

  Styrelsens notat behandler udelukkende den regnskabsmæssige behandling af nedsættelse af leasingomkostninger for leasingtager ved operationel leasing, hvor virksomheden anvender IAS 17 til fortolkning af årsregnskabsloven. For de virksomheder, der har valgt at anvende IFRS 16 til fortolkning af årsregnskabsloven, er det styrelsens vurdering, at den seneste ændring af IFRS 16 Covid-19-Related Rent Concessions også kan anvendes hertil.

  Det overordnede princip i IAS 17 er, at de samlede faste leasingydelser for hele kontraktperioden skal opgøres og fordeles lineært ud over leasingperioden.

  Hvis virksomheden udelukkende har fået henstand med betaling af leasingydelserne, så vil dette ikke påvirke leasingomkostningen i resultatopgørelsen, da de samlede leasingydelser for hele kontraktperioden er uændrede.

  Har virksomheden derimod modtaget en nedsættelse af huslejen, som ikke modsvares af en tilsvarende stigning senere i kontraktperioden, vil dette påvirke resultatopgørelsen. I denne situation skal virksomheden opgøre den nye samlede leasingforpligtelse på tidspunktet for ændringen og fordele leasingomkostningen lineært over den resterende kontraktperiode. Det er ikke muligt at indregne huslejenedsættelsen straks i resultatopgørelsen.

  Leasinggiver

  Den regnskabsmæssige behandling i leasinggivers regnskab fastlægges ud fra de samme bestemmelser, som gælder for leasingtager, dvs. leasinggiver kan vælge at anvende IAS 17 eller IFRS 16 til at fastlægge den detaljerede regnskabsmæssige behandling.

  Hvis leasinggiver udlejer aktiver på vilkår, som klassificeres som operationel leasing, vil der være symmetri i den regnskabsmæssige behandling mellem leasingtager og leasinggiver. Leasinggiver skal derfor tilsvarende fordele en eventuel nedsættelse af leasingydelsen ud på kontraktens resterende løbetid.

  Hvis leasinggiver har udlejet aktiver på vilkår, som klassificeres som finansiel leasing, vil leasinggiver have indregnet nettoinvesteringen i balancen fremfor det udlejede aktiv. Tilgodehavendet måles til amortiseret kostpris. Nedsættelsen af leasingydelserne vil medføre, at virksomheden foretager en genberegning af den amortiserede kostpris med modpost i resultatopgørelsen.

  Styrelsen gør opmærksom på, at huslejenedsættelser skal behandles anderledes ved beregning til kompensationsordningen for faste omkostninger end ved indregning i årsregnskabet.

Du kan finde vejledningen i sin helhed på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Du kan finde mere information om de regnskabsmæssige udfordringer og konsekvenser som følge af COVID-19 i EY's publikation Indsigt i årsregnskabsloven (kapitel 44).

Sammendrag

Erhvervsstyrelsen udsendte den 3. februar 2021 en ny vejledning, som skal hjælpe virksomheder med at håndtere, hvordan modtagne tilskud fra kompensationsordningerne som følge af COVID-19 skal behandles regnskabsmæssigt, herunder hvordan de skal præsenteres i årsregnskabet.

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Bidragsydere
Related topics Assurance COVID-19