22 jun. 2020
Opdaterede anbefalinger for god fondsledelse

Opdaterede anbefalinger for god fondsledelse

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

22 jun. 2020
Relaterede emner Assurance

Komitéen for god Fondsledelse har den 17. juni 2020 udsendt et opdateret sæt af anbefalinger for god fondsledelse. 

De opdaterede anbefalinger afløser de oprindelige anbefalinger, der blev udsendt i forbindelse med implementeringen af den nye lov for erhvervsdrivende fonde og som har til formål at anvise "best practice" for bestyrelsesarbejde.

Anbefalingerne har i foråret 2020 været i offentlig høring, ligesom Komitéen har afholdt en række inter­essentmøder for at inddrage erhvervslivet så meget som muligt i arbejdet med opdateringen.

Hvad er nyt?

Anbefalingerne er antalsmæssigt udvidet med en ny anbefaling, så de nu tæller i alt 17 anbefalinger. I henhold til den nye anbefaling bør fondsbestyrelserne løbende forholde sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov, på kort og lang sigt.

Bestyrelsen bør herunder definere og løbende forholde sig til de overordnede principper, hvorefter bestyrelsen forvalter fondens kapital.

De overordnede principper bør bl.a. vedrøre det forventede afkast, uddelinger, likviditetsbehov i øvrigt samt timingen heraf bl.a. i forhold til fondens erhvervsaktivitet, uddelingspolitik, investeringer og omkostninger.

Bestyrelsen bør desuden forholde sig til målene med fondens investeringer, tilladte typer af aktiver, risikoprofil, risikospredning og kapitalberedskab i forhold til fondens virksomhed, samt overvågning og rapportering.

Fondens kapitalforvaltning bør helt overordnet sikre fondens langsigtede levedygtighed og mulighed for til stadighed at opfylde sit formål og understøtte et eventuelt ejerskab af dattervirksomheder i moderfonde.

Ud over den nye anbefaling har komitéen uddybet og konkretiseret vejledningen om bl.a. fondes eksterne kommunikation, bestyrelsens stillingtagen til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik, bestyrelsens sammensætning samt fastsættelse af vederlag og offentliggørelse heraf.

Komitéen har desuden fundet det hensigtsmæssigt at bibeholde anbefalingen om, at der for bestyrelsesmedlemmer fastsættes en aldersgrænse for at sikre en vis fornyelse i bestyrelsen.

Hvornår gælder anbefalingerne fra?

Erhvervsdrivende fonde skal første gang "følg eller forklar"-rapportere om overholdelsen af de opdaterede anbefalinger i årsrapporten for 2020. Fondsbestyrelser bør derfor allerede nu foretage en vurdering af de opdaterede anbefalinger og forholde sig til, hvordan fondens ledelse ønsker at indrette sig i forhold til overholdelse af anbefalingerne.

De opdaterede anbefalinger for god fondsledelse findes her.  

Sammendrag

I henhold til den nye anbefaling bør fondsbestyrelserne løbende forholde sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov. Derudover har komitéen uddybet og konkretiseret vejledningen om bl.a. fondes eksterne kommunikation, bestyrelsens stillingtagen til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik, bestyrelsens sammensætning samt fastsættelse af vederlag og offentliggørelse heraf.

Om denne artikel

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

Related topics Assurance