14 jun. 2021
Redegørelse for regnskabskontrol 2020

Redegørelse for regnskabskontrol 2020

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

14 jun. 2021
Relaterede emner Assurance

Resultat af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsens 2020-regnskabskontrol af børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter.

Opsummering: 
 • I 2020 udtog Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet 12 årsrapporter for 2019 og 4 delårsrapporter for 2020 til regnskabskontrol. 
 • Derudover undersøgelser af bl.a. oplysninger om forhold relateret til implementeringen og anvendelse af IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 og IAS 12. 
 • Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen tog også stilling til en række principielle problemstillinger.

Redegørelsen opsummerer Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen regnskabskontrol af de udvalgte børsnoterede virksomheders årsrapporter (for 2019) og delårsrapporter (for 2020). Redegørelsen beskriver desuden en række principielle problemstillinger, som indgik i de udvalgte sager. Omfang og resultat af regnskabskontrollens arbejde i 2020 er opsummeret nedenfor.

Væsentlige og principielle afgørelser i 2020 er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside enten i deres helhed eller ved et kort resumé eller redegørelse.

Resultat af Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens arbejde i 2020 Årsrapporter Delårsrapporter Samlet
Antal regnskabskontrolsager påbegyndt i 2020 12 4 16
Igangværende sager overført fra 2019 12 3 15
Samlede antal sager afsluttet i 2020 18 6 24
Samlede antal sager overført til 2021 6 1 7
 
Konstaterede fejl 2 1 3
- uden betydning for investorernes beslutningstagen 1 0 1
- ingen fejl og overtrædelser (henlagt) 6 2 8

De 16 sager udtaget til regnskabskontrol i 2020 fordeler sig med 12 årsrapporter vedrørende 2019 og 4 delårsrapporter vedrørende 2020.

81 % af de udtagne sager skete på baggrund af en risikovurdering, mens 19 % blev udtrukket tilfældigt. De rapporter, som blev udtaget efter risikovurdering, var bl.a. valgt på baggrund af screening, baseret på en række kriterier, der erfaringsmæssigt indikerer en forhøjet risiko for fejl. Derfor er sandsynligheden for at finde fejl væsentligt større i de sager, der er udtaget på baggrund af en risikovurdering. 

 • Konstaterede fejl og overtrædelser

  Redegørelsen indeholder en oplistning af de typer fejl, der er konstateret, samt link til de enkelte afgørelser, som gør det muligt at orientere sig yderligere om det pågældende forhold. 

  Konstaterede fejl og overtrædelser
  Fejl i indregning og måling 
  Påbud om at indregne efterfølgende indtægter og udgifter for et udviklingsprojekt som kan henføres til anvendelsen af produktet til nye indikationer (sygdomme), som et nyt udviklingsprojekt.
  Påbud om ikke at modregne negative renter af finansielle aktiver (fx udlån) i resultatposten "renteindtægter" og positive renter af finansielle forpligtelser (fx indlån) i resultatposten "renteudgifter".
  Nedskrivningstest
  Påbud om udarbejdelse af nedskrivningstest for et udviklingsprojekt for 2017, der er udført i overensstemmelse med IAS 36, og hvor der er anvendt de forudsætninger, pengestrømme og diskonteringssatser, der var fastsat for perioden.
  Påbud om udarbejdelse af nedskrivningstest for et udviklingsprojekt for hver regnskabsperiode tilbage til 2017, hvor der har været indikationer på, at forudsætningerne har ændret sig.
  Ledelsesberetning-/påtegning
  Den lovpligtige redegørelse for virksomhedens kønsmæssige sammensætning af ledelsen er ikke offentliggjort på samme sprog som de andre dele af årsrapporten.
  Redegørelsen for samfundsansvar kan ikke tilgås fra det link, der er medtaget i årsrapporten, da linket ikke er korrekt.
  Utilstrækkelig begrundelse for virksomhedens politik for klima samt sociale forhold og medarbejderforhold (ej offentliggjort, da virksomheden er afnoteret)
  Utilstrækkelige oplysninger om resultatet af arbejdet med politik for bestikkelse og antikorruption samt menneskerettigheder (ej offentliggjort, da virksomheden er afnoteret).
  Manglende tilknytning mellem risikobeskrivelsen og de enkelte områder i redegørelsen for samfundsansvar (ej offentliggjort, da virksomheden er afnoteret).
  Redegørelsen for samfundsansvar var baseret på, at virksomheden ikke havde principper for samfundsansvar, selvom virksomheden havde forretningsprincipper for valg af servicepartnere.
  Fejl i noteoplysninger
  Manglende fordeling af omsætningen på alle relevante kategorier. 
  Manglende oplysninger om væsentlige forudsætninger for beregning af dagsværdien for en væsentlig regnskabspost i en halvårsrapport.
  Manglende specifikation af negative renter af finansielle aktiver og positive renter af finansielle forpligtelser samt manglende oplysninger om bankens kreditrisiko, regnskabsmæssig sikring og indtægter fra finansielle instrumenter.

  Manglende oplysninger om:

  • Indtægter fra provisioner og gebyrer fra forvaltningsaktiviteter og andre betroede aktiviteter, som indebærer forvaltning eller investering af aktiver på vegne af enkeltpersoner, fonde, pensionskasser og andre institutioner.
  • Bankens egen kreditrisiko, herunder en beskrivelse af de anvendte metoder.
  • Området nedskrivninger for forventede kredittab, bl.a. oplysninger om sikkerhedsstillelsen og begrundelsen for den af banken anvendte definition af misligholdelse.
  • Regnskabsmæssig sikring.
  Virksomhedsopkøb og -salg
  Manglede oplysninger om årsagen til en betydelig negativ goodwill.
  Manglende opgørelsesperioder og sammenligningstal
  Manglende opgørelse af totalindkomsten for det aktuelle kvartal i en delårsrapport og manglende opgørelse af sammenligningstal for pengestrømsopgørelse og egenkapitalopgørelse for år til dato opgørelse.
 • Særlige regnskabsmæssige problemstillinger

  Redegørelsen indeholder en kort beskrivelse af udvalgte særlige problemstillinger, som har indgået i forbindelse med regnskabskontrollen.

  Sag vedrørende fordeling af omsætning

  Erhvervsstyrelsen har i en sag vurderet, at virksomheden skulle give yderligere oplysninger om omsætningens fordeling i henhold til IFRS 15:114. Virksomheden havde opdelt ledelsesberetningen, så der blev redegjort for udviklingen i bl.a. afsætningen af produkter fordelt på virksomhedens to hovedforretningsområder. Der var tale om to forskellige produkttyper. Virksomhedens interne ledelsesrapportering indeholdt ikke særskilt rapportering om resultatet fra de to hovedforretningsområderne, hvorfor virksomheden ikke vurderede, at der var tale om selvstændige rapporteringspligtige segmenter, hvorom der skulle gives oplysninger i henhold til IFRS 8. Virksomheden oplyste dog, at salget af produkterne rettede sig mod to forskellige kundetyper.

  Det var Erhvervsstyrelsens vurdering, at omsætningen fra de to produkttyper bliver påvirket forskelligt ved ændring i økonomiske faktorer. Styrelsen baserede sin vurdering på, at der var tale om forskellige produkttyper, som blev solgt til forskellige kundetyper. Bl.a. disse to forhold skal virksomheden tage hensyn til, når den vurderer, hvordan omsætningen skal fordeles, jf. IFRS 15:B89. Virksomheden skulle derfor vise omsætningens fordeling på de to forretningsområder/produkttyper, selvom der ikke var tale om selvstændige rapporteringspligtige segmenter efter IFRS 8.

  Sag vedrørende grundlag for tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger

  Erhvervsstyrelsen har afgjort en principiel sag om tilbageførsel af en tidligere foretagen nedskrivning på et udviklingsprojekt. Erhvervsstyrelsen fandt, at der var indikationer på, at udviklingsprojektet genererede bl.a. større salg end forventet, da den oprindelige nedskrivning blev foretaget.

  På den baggrund påbød Erhvervsstyrelsen virksomheden at udarbejde en nedskrivningstest i overensstemmelse med reglerne i IAS 36, hvor de forudsætninger, pengestrømme og diskonteringssatser, som var fastsat for det pågældende år, blev anvendt, med henblik på at konstatere, hvorvidt der var grundlag for at tilbageføre den tidligere foretagne nedskrivning helt eller delvist. Hvis der var grundlag for at tilbageføre nedskrivningen helt eller delvist, blev virksomheden påbudt at offentliggøre supplerede/korrigerende information herom. Tidligere pengestrømme skulle ikke indgå i nedskrivningstesten, hvorfor der alene skulle foretages en tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme fra tidspunktet for nedskrivningstestens gennemførelse og frem – men ikke tilbage – i tid, jf. IAS 36:6.

  Det var ligeledes styrelsens vurdering, at der ikke efterfølgende skulle foretages justering af den beregnede nytteværdi, men at alle risici skulle indarbejdes i enten de pengestrømme, der indgik i nedskrivningstesten, eller i diskonteringssatsen, så alle risici kun blev medtaget én gang, jf. IAS 36:32 og IAS 36:55.

  Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden at udarbejde en nedskrivningstest for udviklingsprojektet i den udstrækning, der ved hver efterfølgende regnskabsafslutning, var indikationer på, at forudsætningerne havde ændret sig. Nedskrivningstesten skulle udelukkende baseres på den viden, der var på tidspunktet for regnskabsafslutningen det pågældende år. Erhvervsstyrelsen påbød yderligere virksomheden at indregne de efterfølgende indtægter og udgifter ved yderligere udvikling af produktrettigheden som et nyt udviklingsprojekt i stedet for som en del af det oprindelige udviklingsprojekt

  Erfaringer med nedskrivninger m.v. også i relation til COVID-19-udbruddet

  Finanstilsynets erfaringer fra inspektioner m.v. med fejl i nedskrivningsprocesserne efter COVID-19-udbruddet afviger ikke væsentligt fra erfaringerne fra før udbruddet. Inspektionerne viser fortsat, at nogle institutter har behov for øget fokus på placering af udlån i de rigtige stadier, herunder særligt stadie 3 og den svage del af stadie 2. Finanstilsynet har også fortsat konstateret en for ukritisk vurdering af kundernes økonomiske situation.

  Det er en vurdering, som ikke mindst er vigtig efter udbruddet af COVID-19. Fejl i scenarier, sandsynlighederne for scenarierne og betalingsrækkerne fra scenarierne er også ofte årsag til for små nedskrivninger. Finanstilsynet har også efter COVID-19-udbruddet konstateret utilstrækkelige overvejelser om, hvilke scenarier der er relevante for kunden, hvad sandsynligheden for dem er, og hvilke betalingsrækker de giver anledning til. Det omfatter i nogle tilfælde en for positiv vurdering af sandsynligheden for scenarier, hvor kundens økonomi antages at blive god igen.

  Finanstilsynet har ved inspektioner også fokus på, at instituttet har en tilstrækkelig datakvalitet, så data ved stadieplaceringen og nedskrivningsberegningerne ikke indeholder væsentlige fejl, som kan påvirke nedskrivningsniveauet. Inspektionerne viser, at der i en del institutter er behov for en forbedret datakvalitet.

Sammendrag

Regnskabskontrollen fandt fejl i tre af de 24 afsluttede sager i 2020, hvoraf én vurderedes at have betydning for investorernes beslutningstagen. 

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Related topics Assurance