22 aug. 2022
Mand arbejder ved computer i rum med planter

Skærpede krav om revisionspligt og brug af revisor for mindre selskaber

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

22 aug. 2022
Relaterede emner Assurance

Fra og med 2023 skærpes revisionspligten, og der stilles øgede krav om revisorinddragelse ved regnskabsaflæggelsen for mindre selskaber.

Opsummering: 
  • Formålet med skærpelsen er at styrke regelefterlevelsen og reducere antal fejl i indberettede årsrapporter, bogføringsrutiner og i skatte- og momsangivelser.
  • Virksomheder med en balancesum på over 50 mio. kr. skal fremover ikke kunne fravælge revision (eller udvidet gennemgang).
  • Der stilles krav om brug af revisor for flere virksomheder i udvalgte risikobrancher med en omsætning på over 5 mio. kr.

Vi giver i denne nyhed et overblik over lovændringerne, som har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. Der er ikke vedtaget overgangsbestemmelser i forbindelse med lovændringen.

Det vedtagne lovforslag

Lovforslaget om skærpet revisionspligt og krav om øget revisorinddragelse fra april 2022 blev vedtaget af Folketinget den 19. maj 2022. Det vedtagne lovforslag (L 163b) kan tilgås her.

De skærpede krav, som med lovændringen blev indarbejdet i årsregnskabsloven, kommer til at påvirke de mindre virksomheder i regnskabsklasse B, mens reglerne ikke får betydning for virksomheder i regnskabsklasse A.

Vi gennemgår nedenfor de enkelte ændringer, og hvad de indebærer for de omfattede virksomheder.

Revisionspligt ved en balancesum over 50 mio. kr. 

Fra og med regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller senere, er der krav om revision eller udvidet gennemgang af årsregnskabet for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår. Det gælder uanset størrelsen af virksomhedens nettoomsætning og antal ansatte. De omfattede virksomheder kan således ikke længere fravælge revision (eller udvidet gennemgang).

Det får især betydning for investeringsvirksomheder, herunder ejendomsinvestorer og holdingvirksomheder, som forvalter betydelige midler og har betydelig gæld, men har få ansatte og en lav nettoomsætning.

Som tidligere nævnt er der ikke vedtaget overgangsbestemmelser i forbindelse med lovændringen. En virksomhed med kalenderårsregnskab, som både i 2022 og 2023 har en balancesum over 50 mio. kr., kan derfor ikke fravælge revision for regnskabsåret 2023, men skal derimod vælge enten udvidet gennemgang eller revision for regnskabsåret 2023.

Krav om revisorerklæring for virksomheder i særlige risikobrancher

For virksomheder i regnskabsklasse B, som befinder sig i det, der benævnes særlige risikobrancher, og som samtidig har en årlig nettoomsætning på over 5 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår, er der fremover krav om en uafhængig revisors erklæring efter eget valg. 

Der er som nævnt tale om en erklæring efter eget valg, hvorfor de omfattede virksomheder selv kan vælge, om det skal være en erklæring om assistance, review, udvidet gennemgang eller revision af årsregnskabet. Ved erklæring om assistance efter netop denne bestemmelse skal revisor være uafhængig, hvilket efter revisorloven ellers ikke er et krav ved andre erklæringer om assistance.

Der lægges i den oprindelige politiske aftale op til følgende 11 særlige risikobrancher: 1) Vejgodstransport, 2) Flytteforretninger, 3) Restauranter, 4) Pizzarier, grillbarer, isbarer m.v., 5) Event catering, 6) Anden restaurationsvirksomhed, 7) Caféer, værtshuse, diskoteker m.v., 8) Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser, 9) Webportaler, 10) Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser og 11) Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

Risikobrancherne er udvalgt på baggrund af data fra Skatteforvaltningen om virksomheders fejl i skatte- og momsangivelser, og det er hensigten, at de omfattede risikobrancher vil blive revurderet hvert andet år. Brancherne identificeres via den officielle branchekode i CVR-registret.

Virksomheder i de nævnte risikobrancher, som allerede efter de nugældende regler skal have foretaget revision eller udvidet gennemgang af årsregnskabet, skal fortsat efterleve dette og påvirkes derfor ikke af de ændrede regler.

Mulighed for at påbyde revision ved væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring

Efter de gældende regler kan en virksomhed blive påbudt revision, hvis Erhvervsstyrelsen ved en kontrol af årsregnskabet har konstateret væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen.

Det tilføjes til den nugældende bestemmelse, at hvis Erhvervsstyrelsen ved en kontrol af bogføringen har konstateret væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring, kan virksomheden ligeledes blive påbudt revision af årsregnskabet.

Ved påbud om revision kan virksomheden som udgangspunkt selv vælge mellem udvidet gennemgang eller revision, medmindre Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om andet.

Suspension af muligheden for at fravælge revision i flere tilfælde

Efter de gældende regler om fravalg af revision, er der tilfælde, hvor virksomheden ikke kan fravælge revision, selvom størrelsesgrænserne herfor ikke overskrides. Det gælder fx, hvis virksomheden, en virksomhed eller person med bestemmende indflydelse over virksomheden eller en tilknyttet virksomhed har overtrådt selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen (og har accepteret et bødeforelæg eller er dømt for overtrædelse heraf).

Det tilføjes til den nugældende bestemmelse herom, at også ved bødeforlæg eller dom for overtrædelse af hvidvasklovgivningen, sker der suspension af muligheden for at fravælge revision.

Det vil heller ikke være muligt at fravælge revision, hvis et ledelsesmedlem inden for de seneste to år har været pålagt konkurskarantæne.

Sammendrag

Lovforslaget om skærpet revisionspligt og krav om øget revisorinddragelse fra april 2022 blev vedtaget af Folketinget den 19. maj 2022. De skærpede krav, som med lovændringen blev indarbejdet i årsregnskabsloven, har til formål at styrke regelefterlevelsen og reducere antallet af fejl i indberettede årsrapporter, bogføringsrutiner og i skatte- og momsangivelser. Lovændringen medfører bl.a., at der fremover er revisionspligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr., og at der stilles krav om brug af revisor for flere virksomheder i udvalgte risikobrancher med en omsætning på over 5 mio. kr.

Om denne artikel

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

Related topics Assurance