2 jun. 2022
Foto af Hvordan kan en bestyrelsesevaluering styrke din virksomhed?

Hvordan kan en bestyrelsesevaluering styrke din virksomhed?

Af Michael Damsgaard

Assistant Director, Business Development, EY Danmark

Engageret og erfaren business developer og facilitator, som hjælper startups og små og mellemstore virksomheder med at skabe bæredygtig vækst.

2 jun. 2022

Bestyrelsesevalueringer er for mange virksomheder blevet et fast implementeret værktøj til understøttelse af bestyrelsesarbejdet. 

Opsummering:

  • Bestyrelsesevalueringer målrettet erhvervsvirksomheder kan anvendes i en bred vifte af brancher og sektorer.
  • En bestyrelsesevaluering kan være med til at sætte fokus på strategi og forretningsudvikling.
  • Den gængse praksis for bestyrelsesevalueringer er selvevaluering, og evalueringen tager dermed afsæt i bestyrelsesmedlemmernes egen indsigt og vurdering.

I denne artikel sætter vi fokus på værdien af bestyrelsesevalueringer samt de muligheder evalueringen giver. Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Nickie Spile, Adm. direktør i Boardmeter.

Hvad er en bestyrelsesevaluering?

Bestyrelsesevalueringer målrettet erhvervsvirksomheder kan anvendes i en bred vifte af brancher og sektorer, og vil i en erhvervsvirksomhed typisk afdække bestyrelsens ’compliance’ med Selskabslovens krav til bestyrelser samt gældende anbefalinger for god selskabsledelse. Den vil derudover kunne belyse en række andre områder, fx bestyrelsens prioriteringer og samarbejde med direktionen samt bestyrelsens, fokus, workflows, møder og samarbejde.

Herudover kan en bestyrelsesevaluering afdække om bestyrelsesmedlemmernes kompetencer er tilstrækkelige i forhold til virksomhedens løbende drift og forventede strategiske udvikling. Det kan fx være, at der er behov for at tilføje nye medlemmer til bestyrelsen eller på anden vis indhentes viden udefra.

I takt med at virksomheden vokser vil forskellige kompleksiteter opstå som bestyrelsen skal forholde sig til.

En evaluering kan derfor være et værktøj til at perspektivere og måle bestyrelsens effektivitet.

Regelmæssig feedback til bestyrelsen samt effektive evalueringer af bestyrelsens arbejde er helt oplagte måder at følge med i bestyrelsens arbejde og resultater på, og flere og flere bestyrelser har netop fokus på at bruge bestyrelsesevalueringer og anden feedback til løbende at forbedre arbejdet i bestyrelsen.
Nickie Spile, Adm. direktør i Boardmeter

Bestyrelsernes roller

Bestyrelserne spiller en meget vigtig rolle ved at medvirke til at ruste virksomheden til at lykkes med at opnå de forretningsmæssige resultater, der er nødvendige. En dygtig bestyrelse kan være den afgørende faktor, der hjælper virksomheden med at navigere under turbulente forhold.

Ved siden at af hjælpe med at styre virksomheden igennem i de større sammenhænge, og være med til at drive den langsigtede værdiskabelse, skal bestyrelsen samtidig sikre, at der også er fokus på virksomhedens nuværende drift og udvikling – selvfølgelig i et tæt samarbejde med ledelsen af virksomheden.

Bestyrelsen spiller dermed flere vigtige roller, og skal løbende forholde sig til hvordan opgaven løses - i forbindelse med bestyrelsens møder, og imellem møderne, og i en løbende dialog med ledelsen.

Bestyrelsesevalueringer kan sætte fokus på strategi og forretningsudvikling

Boardmeter lavede i 2020 en evaluering for en bestyrelse i en større dansk anlægsgartner virksomhed med ca. 100 ansatte. Her blev bestyrelsesevaluering brugt til at drøfte bestyrelsens rolle i virksomheden.

Ejeren fortalte efterfølgende, at ”det er så sundt for en bestyrelse. Vi har fået en hel masse ud af vores bestyrelsesevaluering - Ikke mindst at hvert af bestyrelsens medlemmer har reflekteret over både det generelle arbejde og egen indsats" Alle bestyrelser burde efter min mening gøre det".

Nickie Spile, Adm. direktør i Boardmeter fortæller, at ”evalueringen gav anledning til både en god diskussion om hvordan bestyrelsen kan blive endnu mere fremadskuende med mere fokus på strategi og forretningsudvikling. Og til gode diskussioner om hvordan bestyrelsens medlemmer i endnu højere grad kan støtte op om virksomheden og arbejdet i bestyrelsen”.

Hvordan kommer man i gang med bestyrelsesevalueringer?

Den gængse praksis for bestyrelsesevalueringer er selvevaluering. Det skyldes, at evalueringen dermed har afsæt i bestyrelsesmedlemmernes egen indsigt og vurdering.

Selvevalueringer stiller selvfølgelig krav til evalueringens deltagere. Det er fx vigtigt, at alle deltagere svarer ærligt og konstruktivt, og forstår at evalueringens formål ikke er at finde fejl ved bestyrelsens arbejde, men at vurdere om bestyrelsen udfylder sin rolle i forhold til de krav, lovgivningen stiller til bestyrelser, og at identificere muligheder for at levere endnu bedre bestyrelsesarbejde i fremtiden. 

Hvis evalueringens deltagere har et uklart perspektiv på evalueringen og dens formål, kan evalueringens resultater miste deres værdi. Derfor er det vigtigt at initiativtageren, ofte bestyrelsesformanden, sikrer en klar opfattelse af evalueringens afsæt og formål.

Ligeledes er det vigtigt, at processen omkring evalueringen:

  • er transparent og enkel,
  • har fokus på de temaer, der er relevant for virksomheden,
  • sikrer anonymitet i de sammenhænge, hvor det er afsættet for evalueringen,
  • og lever op til relevante GDPR-krav.

Såfremt en ekstern facilitator deltager i processen, er det naturligvis vigtigt, at facilitatoren har den nødvendige kompetence, integritet og respekt i bestyrelsen.

Bestyrelsens arbejde med evalueringens resultater

Bestyrelsesevalueringen vil typisk resultere i en rapport, som forelægges bestyrelsen til en drøftelse. Drøftelsen kan foregå med eller uden facilitator. En åben og fordomsfri drøftelse, hvor alle synspunkter kan lægges frem og diskuteres, vil normalt føre til det bedste resultat.

Det er naturligvis bedst, hvis der er fokus på, hvad der fremover kan gøres bedre, og at evalueringen ses i dette lys.

Ligeledes er det vigtigt, at bestyrelsens drøftelse resulterer i en handlingsplan med ansvaret for de aftalte aktioner klart placeret samt, at bestyrelsen løbende følger op på eksekvering af de aftalte aktioner. Det vil være helt oplagt, at en samlet opfølgning sker i form af endnu en bestyrelsesevaluering, typisk med en frekvens på 1-2 år mellem bestyrelsens løbende evalueringer af deres vigtige arbejde.

Sammendrag

En bestyrelsesevaluering vil i en erhvervsvirksomhed typisk afdække bestyrelsens ’compliance’ med Selskabslovens krav til bestyrelser samt gældende anbefalinger for god selskabsledelse. Den vil derudover kunne belyse en række andre områder, fx bestyrelsens prioriteringer og samarbejde med direktionen samt bestyrelsens, fokus, workflows, møder og samarbejde. Herudover kan den afdække om bestyrelsesmedlemmernes kompetencer er tilstrækkelige i forhold til virksomhedens løbende drift og forventede strategiske udvikling. Det kan fx være, at der er behov for at tilføje nye medlemmer til bestyrelsen eller på anden vis indhentes viden udefra.

Om denne artikel

Af Michael Damsgaard

Assistant Director, Business Development, EY Danmark

Engageret og erfaren business developer og facilitator, som hjælper startups og små og mellemstore virksomheder med at skabe bæredygtig vækst.