13 sep. 2021
Ny regler for moms på udtagning af investeringsgoder

Ny regler for moms på udtagning af investeringsgoder

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

13 sep. 2021
Relaterede emner Government and public sector

Den 1. juli 2021 er de nye regler om udtagningsmoms trådt i kraft. Reglerne kan have betydning for uddannelsesinstitutioner.

Reglerne om udtagning regulerer de situationer, hvor der er taget helt eller delvist momsfradrag for en vare eller et aktiv, som efterfølgende udtages til udelukkende momsfri anvendelse.

Reglerne om udtagningsmoms skal sikre en neutralisering af momsfradraget, så virksomheden ikke opnår en momsmæssig fordel ved at indkøbe en vare, en ydelse eller et aktiv til den momspligtige aktivitet – med deraf følgende fradragsret – og efterfølgende benytter aktivet til ikke fradragsberettigede formål.

De tidligere regler: Ændret anvendelse blev afregnet via en momsreguleringsforpligtelse

Efter de tidligere regler blev en ændret aktivitet håndteret via momsreguleringsforpligtelserne, der medførte, at enten 10% eller 20% af det oprindelige fradrag skulle afregnes til Skattestyrelsen pr. år, afhængigt af, om der var tale om til-, ombygning eller reparation og vedligehold af fast ejendom eller køb af aktiver til en værdi af >100.000 kr. ekskl. moms.

Nye regler pr. 1 juli 2021

Den 1. juli trådte nye regler om udtagning i kraft, hvilket blandt andet har medført, at investeringsgoder, herunder fast ejendom, nu omfattes af reglerne om udtagningsmoms.

De nye regler betyder, at der skal afregnes udtagningsmoms af investeringsgodets markedsværdi på det tidspunkt, hvor det overgår til ændret aktivitet - fra momspligtig til momsfritaget anvendelse.

At udtagningsreglerne nu også omfatter investeringsgoder, kan få betydning for uddannelsesinstitutioner. Det er fx tilfældet, hvor en uddannelsesinstitution indenfor de seneste 5 år har opført eller væsentlig ombygget en ejendom, der anvendes blandet til momsfritaget og momspligtig aktivitet. Hvis den momspligtige aktivitet lukker eller flyttes til andre bygninger/lokationer, så der alene består momsfritagne aktiviteter, skal der beregnes udtagningsmoms efter de nye regler.

Lovændringen

Lovændringen betyder at:

  • Investeringsgoder bliver omfattet af udtagningsreglerne.
  • Den hidtidige lineære nedskrivning med 20% pr. år af momsgrundlaget for aktiver, der er undergivet værdiforringelse, ophæves.
  • Momsgrundlaget ved udtagningen bliver købsprisen, forstået som markedsværdien af aktivet på udtagningstidspunktet.
  • Der skal nu også betales moms ved salg eller udtagning af investeringsgoder i og efter reguleringsperiodens ophør, hvis transaktionen i sig selv er momspligtig.

Kompenserende momsregulering for investeringsgoder med delvis momsfradrag

Lovændringen medfører, at når der skal betales moms af udtagning af investeringsgoder, og virksomheden alene har opnået delvis fradragsret ved anskaffelsen, sidestilles udtagningen med godets overgang til fuld fradragsberettiget anvendelse, og der kan foretages en regulering af fradraget. Ved reguleringen opnår virksomheden fuld fradragsret i den resterende del af reguleringsperioden.

Udtagning af nye bygninger

Nye bygninger (nyopført og væsentlig ombygget), der er taget i brug og som udtages inden for de første 5 regnskabsår efter opførelsen, omfattes af de nye regler om udtagningsmoms.

Ejendommen anses ved udtagningen, der sidestilles med et salg, som anvendt til fuldt fradragsberettigede formål i den resterende del af reguleringsperioden.

Eksempel:

En uddannelsesinstitution har færdigopført en ny bygning i år 1 til 10 mio. kr. inkl. moms, hvor der er taget 40% momsfradrag af købsmomsen (2 mio. kr.) på baggrund af bygningens blandede anvendelse. Der er dermed taget et momsfradrag på 800.000 kr. 

I år 4 ændres anvendelsen af bygningen til 100% momsfritagne formål.

Efter de tidligere regler kunne fradraget reguleres over momsreguleringsperioden.

Bygningens markedsværdi ansættes for eksemplets skyld til 15 mio. kr.

Efter de nye regler skal der afregnes moms ved udtagning svarende til 3 mio. kr. Denne moms skal afregnes på udtagningstidspunktet. Da de resterende 7 år i den oprindelige reguleringsperiode for bygningen anses som anvendt 100% til fradragsberettigede formål, er der yderligere fradrag for 60% (100% – 40%) i de 7 resterende år i den oprindelige reguleringsforpligtelse, dvs. 840.000 kr. (7 x 120.000 kr.) pr år, der ikke tidligere er taget fradrag for)

Overgangen til 100% momsfritaget anvendelse koster dermed 2.160.000 kr. i eksemplet.

Udtagningsmomsen skal afregnes fuldt ud på udtagningstidspunktet.   

Udtagning af ”gamle” bygninger inden for reguleringsperioden

For bygninger, der ikke længere momsmæssigt betragtes som nye, skal der ikke betales moms ved udtagningen. Ejendommen anses ved udtagningen som anvendt til ikke-fradragsberettigede formål, hvorfor der skal ske regulering af den fradragsberettigede moms for den resterende del af reguleringsperioden.

Eksempel:

Overgår bygningen i ovenstående eksempel i stedet til 100% momsfritagne formål i år 6, anses bygningen for en gammel bygning, hvorfor der ikke skal afregnes moms af udtagning.

Der skal dog ske regulering af den moms der tidligere er taget fradrag for i den resterende del af reguleringsperioden. Dette opgøres til 100.000 kr. pr. år fra år 6 til år 10.

Udtagning af ”Gamle” bygninger efter reguleringsperiodens ophør

Lovændringen påvirker ikke udtagning af gamle bygninger efter reguleringsperiodens ophør. Ejendomme kan derfor efter 10 år overgå til fuld momsfri anvendelse, uden at det fører til regulering af den fradragne moms på opførelsesomkostningen og uden, at der skal betales udtagningsmoms.

Ny reguleringsperiode ved udtagning

I det omfang et investeringsgode udtages, men fortsat anvendes i virksomheden til fuldt momsfrie aktiviteter, påbegyndes en ny reguleringsperiode i det regnskabsår, hvori investeringsgodet udtages med betaling af udtagningsmoms.

Hvis investeringsgodet senere anvendes til fradragsberettigede formål, kan virksomheden foretage regulering i det enkelte regnskabsår indenfor reguleringsperioden. Det vil sige, at en evt. senere ændret anvendelse af et investeringsgode i dette tilfælde kan medføre, at der på ny opstår ret til momsregulering.

Kontakt: Erik Worup, tlf. tlf. 2529 3163 og Søren Flensborg, tlf. tlf. 2529 3879

Sammendrag

Den 1. juli trådte nye regler om udtagning i kraft, hvilket blandt andet har medført, at fast ejendom, nu omfattes af reglerne om udtagningsmoms. Dette kan få betydning for uddannelsesinstitutioner, der fx indenfor de seneste 5 år har opført eller væsentlig ombygget en ejendom, der anvendes blandet til momsfritaget og momspligtig aktivitet. Hvis den momspligtige aktivitet lukker eller flyttes til andre bygninger/lokationer, så der alene består momsfritagne aktiviteter, skal der beregnes udtagningsmoms efter de nye regler.   

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.