10 nov. 2022
Nye IFRS-regler for præsentation af gældsforpligtelser med covenants

Nye IFRS-regler for præsentation af gældsforpligtelser med covenants

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

10 nov. 2022
Relaterede emner Assurance IFRS

IASB har i oktober 2022 offentliggjort en række ændringer til IAS 1 Præsentation af årsregnskaber vedrørende den regnskabsmæssige klassifikation af gældsforpligtelser med covenants.

Opsummering: 
  • IASB offentliggjorde en række ændringer til IAS 1 i januar 2020 vedrørende klassifikation af gældsforpligtelser, herunder gældsforpligtelser med covenants.
  • IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) udsendte i december 2020 en Tentativ Agenda Decision med illustrative eksempler på, hvordan de nye regler skulle anvendes i praksis.
  • IASB offentliggjorde som reaktion på dette i november 2021 et Exposure Draft, der blandt andet krævede særskilt præsentation af balancen gældsforpligtelser med covenants.
  • De nye offentliggjorte ændringer i oktober 2022 indeholder ikke længere krav om særskilt præsentation i balancen, da dette ikke blev taget godt imod, men kræver omtale af forpligtelser, der er klassificeret som langfristede, men som grundet covenants kan ende med at være kortfristede.

IASB’s projekt om klassifikation af gældsforpligtelser med covenants har været længe undervejs og har i forløbet mødt stor modstand fra stakeholders både i forhold til, i hvilke situationer gældsforpligtelser med covenants skal klassificeres som kortfristet, men også i forhold til præsentation og oplysninger om gældsforpligtelser med covenants.

Nu ser det dog ud til, at IASB med en række ændringer til IAS 1 har fundet en løsning, som hverken kræver, at virksomheder foretager en vurdering af, om covenants vil blive overholdt i fremtiden, eller at gældsforpligtelser med covenants klassificeres særskilt i balancen, hvilket ellers har været oppe at vende i de tidligere ændringer til IAS 1 og Agenda Decisions fra IFRS IC.

De nye offentliggjorte ændringer til IAS 1 fra oktober 2022 medfører, at de tidligere ændringer offentliggjort af IASB i januar 2020, den midlertidige Agenda Decision fra december 2020, og det offentliggjorde Exposure Draft fra november 2021 er trukket tilbage.

I henhold til de kommende ændringer til IAS 1 skal virksomheden klassificere en gældsforpligtelse som langfristet, hvis virksomheden har ret til at udskyde indfrielse af forpligtelsen med mere end 12 måneder efter balancedagen. Denne ret til at udskyde forpligtelsen skal have substans og skal eksistere på balancedagen.

Ovenstående betyder, at hvis en virksomhed på balancedagen har overtrådt en lånebetingelse, der først testes efter balancedagen, men som baseres på virksomhedens finansielle stilling på balancedagen, og som derfor medfører, at forpligtelsen forfalder til indfrielse straks efter testen er gennemført, så har virksomhedens ret til at udskyde indfrielse af forpligtelsen med mere end 12 måneder ikke længere substans.

Eksempel på ret der ikke har substans

Virksomhed A har et stående lån hos et pengeinstitut, hvortil der er knyttet en covenant. Ifølge låneaftalen skal virksomheden på hver balancedag have et forhold mellem gæld og egenkapital på minimum 25 % - i modsat fald forfalder forpligtelsen til indfrielse straks. Testen af, om virksomheden opfylder covenanten, gennemføres hver 1. september det efterfølgende år (flere måneder efter virksomheden har offentliggjort sit årsregnskab). Virksomhed A har pr. 31. december 2022 et forhold mellem gæld og egenkapital på 22 %.

Da Virksomhed A ikke opfylder covenanten pr. balancedagen, skal gældforpligtelsen klassificeres som kortfristet, fordi virksomhedens ret til at udskyde indfrielse af forpligtelsen med mere end 12 måneder efter balancedagen ikke har substans, også selvom test af covenanten først skal foretages efter, at virksomheden har aflagt sit årsregnskab.

Virksomhedens ret til at udskyde indfrielse af forpligtelsen med mere end 12 måneder efter balancedagen har derimod substans, hvis testen af virksomhedens overholdelse af covenants i låneaftalen er baseret på virksomhedens finansielle stilling på et senere tidspunkt (dvs. efter balancedagen). Virksomheden skal således ikke foretage en vurdering af, om virksomheden vil opfylde covenants ud i fremtiden, hvilket utvivlsomt ville medføre stor diversitet i praksis. Hvis virksomhedens finansielle stilling på balancedagen vil medføre, at en covenant, der skal testes ude i fremtiden (baseret på den finansielle stilling pr. en dato ude i fremtiden), vil blive brudt, vil dette medføre krav om oplysning heraf, jf. nedenfor.

Eksempel på ret der har substans

Samme faktiske forhold som ovenstående med undtagelse af, at testen baseres på virksomhedens finansielle stilling pr. 30. juni det efterfølgende år i stedet for virksomhedens finansielle stilling på balancedagen.

Selvom Virksomhed A på balancedagen ikke opfylder covenanten, klassificerer virksomheden gældsforpligtelsen som langfristet, da testen er baseret på virksomhedens finansielle stilling ude i fremtiden.

Det forhold, at virksomheden ikke opfylder covenanten på balancedagen, medfører dog krav om oplysning af forholdet og den regnskabsmæssige værdi af forpligtelsen, jf. nedenfor.

Ovenstående nye regler kan medføre, at en virksomhed klassificerer en forpligtelse som langfristet gæld, selvom virksomhedens ret til at udskyde indfrielse af forpligtelsen er betinget af, at virksomheden overholder lånebetingelser inden for 12 måneder efter balancedagen.

En virksomhed skal derfor gøre de primære regnskabsbrugere opmærksom på denne risiko og oplyse følgende:

  • Information om de specifikke krav i lånebetingelserne, fx hvornår virksomheden skal opfylde dem, og den regnskabsmæssige værdi af forpligtelsen
  • Forhold der kan indikere, at virksomheden kan have udfordringer med at opfylde lånebetingelserne.

Det sidste punkt kan fx være tilfældet, når virksomheden op til balancedagen eller på balancedagen ikke opfylder en lånebetingelse, jf. ovenfor.

Sammendrag

Ændringerne kan potentielt få stor betydning for virksomheder, der har gældsforpligtelser med covenants, og vil i mange tilfælde medføre væsentligt større oplysningsforpligtelser over for regnskabsbrugerne. Ændringerne får effekt for regnskabsår, der starter 1. januar 2024 eller senere og implementeres med tilbagevirkende kraft, og førtidsimplementering vil være tilladt, når ændringen er godkendt til brug i EU. 

Om denne artikel

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

Related topics Assurance IFRS