17 jan. 2022
Nye IFRS-regler for præsentation af gældsforpligtelser med covenants

Nye IFRS-regler for præsentation af gældsforpligtelser med covenants

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

17 jan. 2022
Relaterede emner Assurance IFRS

IASB har i november 2021 offentliggjort et Exposure Draft med narrow scope-ændringer til IAS 1 Præsentation af årsregnskaber vedrørende den regnskabsmæssige klassifikation af gældsforpligtelser med covenants.

Opsummering: 
  • IASB offentliggjorde en række ændringer til IAS 1 i januar 2020 vedrørende klassifikation af gældsforpligtelser, herunder gældsforpligtelser med covenants.
  • IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) udsendte i december 2020 en Tentativ Agenda Decision med illustrative eksempler på, hvordan de nye regler skulle anvendes i praksis.
  • Flere stakeholdere har efter den offentliggjorte Tentative Agenda Decision udtrykt bekymring om indvirkningen af de nye regler. IASB har som reaktion på dette i november 2021 offentliggjort et Exposure Draft, der indeholder ændrede regler om præsentation og oplysninger vedrørende gældsforpligtelser med covenants. 

IASB offentliggjorde i januar 2020 en række ændringer til IAS 1 vedrørende klassifikation af gæld som enten kort- eller langfristet. Ændringerne blev behandlet af IFRS IC i en Tentativ Agenda Decision i december 2020, i forventning om, at der kom spørgsmål vedrørende den praktiske anvendelse af de nye regler i IAS 1.

Den Tentative Agenda Decision forklarede, at en virksomhed ikke har retten til at udskyde indfrielse indtil 12 måneder efter balancedagen, hvis ikke virksomheden opfylder forpligtelsens covenants på balancedagen, selvom overholdelse af covenants først er krævet på et tidspunkt efter balancedagen (men før 12 måneder efter balancedagen).

Den offentliggjorte Tentative Agenda Decision skabte bekymringer hos flere stakeholders om den potentielle indvirkning af komiteens fortolkning af de nye regler om klassifikation af gældsforpligtelser med covenants som først testes efter balancedagen og/eller først skal opfyldes på et tidspunkt efter balancedagen.

IASB genovervejede herefter ændringerne til IAS 1 og besluttede i stedet at udstede et Exposure Draft med narrow scope-ændringer til IAS 1 vedrørende klassifikation, præsentation og oplysning om forpligtelser, hvortil der er knyttet covenants.

Ifølge IASB's Exposure Draft skal forpligtelser, der er klassificeret som langfristede, og hvor virksomhedens ret til at udskyde indfrielse af forpligtelsen til mere end 12 måneder efter balancedagen er betinget af, at virksomheden overholder covenants, præsenteres på en særskilt linje i balancen. Således påvirkes præsentation af alle forpligtelser med covenants og ikke kun de forpligtelser, hvor virksomheden overholder de tilhørende covenants på balancedagen.

Virksomheder skal noteoplyse om de covenants, som virksomheden skal overholde inden for 12 måneder efter balancedagen for at have en ubetinget ret til at udskyde indfrielse med mere end 12 måneder efter balancedagen. Oplysningerne skal være tilstrækkeligt detaljerede til, at de primære regnskabsbrugere kan opnå en forståelse af de covenants, som klassifikationen af forpligtelsen er baseret på, og risiciene for at forpligtelsen forfalder til betaling inden for 12 måneder efter balancedagen. Virksomheden skal også oplyse om:

  • Virksomheden overholder covenants på balancedagen
  • Virksomheden forventer at overholde covenants på det tidspunkt, hvor de skal overholdes og testes
  • Hvordan virksomheden forventer at opfylde covenants på det tidspunkt, hvor de skal overholdes og testes.

IASB tydeliggør derudover i Exposure Draft, at følgende tilfælde ikke medfører en ubetinget ret for virksomheden til at udskyde indfrielse med mere end 12 måneder efter balancedagen, og derfor medfører en klassifikation af forpligtelsen som kortfristet:

  1. Forpligtelsen kan uden forbehold kræves indfriet af modparten inden for 12 måneder, eller
  2. Kravet om indfrielse er afhængig af fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol.

Vedrørende punkt 2 ovenfor fremgår det af Basis for Conclusions (BC) i Exposure Draft, at kravet om klassifikation som kortfristet ikke omfatter situationer, hvor virksomheden kan påvirke udfaldet af den fremtidige begivenhed, men ikke kontrollere det. Dette kan eksempelvis være en virksomhed, der som lånebetingelse skal overfylde et omsætningsmål. Virksomheden kan ikke kontrollere sin omsætning, men kan påvirke den ved forskellige markedsføringstiltag m.v., hvorfor forpligtelsen i sådanne tilfælde ikke klassificeres som kortfristet.

IASB's Exposure Draft har kommenteringsdeadline den 21. marts 2022. Hvis der ikke kommer væsentlige ændringer til Exposure Draft, forventes det at træde i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2024 eller senere. Der vil være mulighed for, at virksomheder kan førtidsimplementere reglerne, når de er godkendt af EU, hvilket i så fald skal noteoplyse.

Sammendrag

Ændringerne kan potentielt få stor betydning for virksomheder, der har gældsforpligtelser med covenants. Ændringerne får effekt for regnskabsår, der starter 1. januar 2024 eller senere og implementeres med tilbagevirkende kraft, og førtidsimplementering vil være tilladt, når ændringen er godkendt til brug i EU. 

Om denne artikel

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

Related topics Assurance IFRS