3 minutters læsetid 14 jun. 2023
Smilende medarbejdere giver hånd

Er din virksomhed opmærksom på de nye regler om ansættelsesbeviser?

Af Alia Abusinni

Senior Manager, Law, EY Danmark

Erfaren rådgiver i arbejds- og ansættelsesret med fokus på M&A samt HR ESG.

3 minutters læsetid 14 jun. 2023
Relaterede emner Law

Nye regler om ansættelsesbeviser træder i kraft den 1. juli 2023 og indebærer ansættelsesretlige aspekter, som arbejdsgivere bør overveje.

Opsummering:
 • Nye regler om ansættelsesbeviser og arbejdsvilkår træder i kraft den 1. juli 2023.
 • Arbejdsgivere skal opdatere dokumenter og informere medarbejdere.
 • Ændringer omfatter et udvidet anvendelsesområde, flere informationskrav samt nye minimumrettigheder.

Den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår blev vedtaget af Folketinget den 11. maj 2023 og træder i kraft allerede den 1. juli 2023. Loven er baseret på direktiv (EU) 2019/1152 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår.

Loven peger på flere ansættelsesretlige aspekter, som arbejdsgiverne skal overveje. De bør derfor notere sig den korte frist for opdatering af de nuværende skabeloner til ansættelsesdokumenter.

De vigtigste ændringer, der indføres ved loven er:

Udvidelse af anvendelsesområdet

Den nuværende lov finder anvendelse på lønmodtagere, der har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst otte timer, og som er ansat i mere end en måned. De nye regler vil gælde for arbejdstagere, der arbejder mindst tre timer om ugen i gennemsnit over en referenceperiode på fire uger, og for arbejdstagere, der har en uforudsigelig arbejdstid.

Information

Arbejdsgivere skal efter den nuværende lov informere medarbejderne om alle væsentlige arbejdsvilkår og som minimum om følgende:

 • Navn og adresse på arbejdsgiver og medarbejder.
 • Arbejdsstedets placering (herunder om arbejdsstedet ændres fra tid til anden).
 • Beskrivelse af jobbet eller titlen, rang, stilling eller jobkategori.
 • Ansættelsesforholdets begyndelsesdato.
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset.
 • Ret til ferie og oplysninger om betaling under ferie.
 • Løn, tillæg og andre løndele og betalingsdatoer.
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
 • Opsigelsesvarsler
 • Oplysninger om eventuelle kollektive overenskomster eller andre aftaler, hvis sådanne gælder for ansættelsesforholdet.

De nye regler kræver, at arbejdsgiveren, når det er relevant, yderligere medtager følgende oplysninger:

 • Om arbejdet efter medarbejderens valg kan udføres fra et andet sted (fx hjemmefra).
 • Om arbejdstiden er uforudsigelig (i så fald skal der gives visse supplerende oplysninger herom).
 • Varigheden af alle former for fravær med løn, som medarbejderen har ret til (dette krav erstatter det nuværende krav om ferierettigheder).
 • Retten til uddannelse, der tilbydes af eller på vegne af arbejdsgiveren.
 • Varigheden af en prøveperiode og de relaterede betingelser.
 • Navnet på de sociale sikringsinstitutioner og dækningen.
 • For bemanding af vikarer, navnet på brugervirksomheden, når det er tilgængeligt.

De nye regler kræver, at de fleste af de nævnte oplysninger gives inden for syv kalenderdage fra ansættelsesforholdets begyndelse, mens resten skal gives inden for en måned. Udstationerede medarbejdere skal dog modtage oplysningerne forud for udstationeringens påbegyndelse, og arbejdsgiveren skal give yderligere oplysninger i forbindelse med udstationeringen.

Oplysninger om eventuelle ændringer skal gives til medarbejderen hurtigst muligt og senest ved ikrafttrædelsen af de ændrede forhold.

Arbejdsforhold

Med den nye lov indføres en række minimumskrav til ansættelsesvilkår:

 • Prøveperioden må ikke overstige seks måneder (berører ikke de gældende regler om prøvetid i funktionærloven).
 • Restriktioner for bibeskæftigelse er som hovedregel forbudt.
 • Der gælder begrænsninger, når en arbejdsgiver kræver, at en medarbejder arbejder, hvis deres arbejde er helt/overvejende uforudsigeligt.
 • Ret til kompensation i tilfælde af arbejdsgiverens aflysning af aftalt arbejde.
 • Medarbejdere med mere end seks måneders anciennitet har ret til at anmode om en anden type ansættelse med mere forudsigelige og sikre arbejdsvilkår.
 • Udgifterne til enhver obligatorisk uddannelse for ansatte skal betales af arbejdsgiveren, og sådan uddannelse tæller som arbejdstid og bør så vidt muligt finde sted i arbejdstiden.

Reglerne gælder for medarbejdere, der er ansat efter den 1. juli 2023. Arbejdsgivere er ikke forpligtet til at give medarbejdere, der er ansat før den 1. juli 2023, en opdateret ansættelseskontrakt eller et tillæg, der beskriver de oplysninger, der kræves i henhold til den nye lov. Efter anmodning fra en medarbejder, der er ansat før den 1. juli 2023, skal en arbejdsgiver dog give de opdaterede oplysninger senest otte uger efter anmodningen.

Sammendrag

Den danske lov om ansættelsesbeviser og arbejdsvilkår blev vedtaget den 11. maj 2023 og træder i kraft den 1. juli 2023. Loven udvider anvendelsesområdet for ansættelsesbeviser og pålægger arbejdsgivere at give omfattende oplysninger om arbejdsvilkår, herunder fleksibilitet, uforudsigelighed, fravær, uddannelse og vikaransættelse. Der indføres også minimumskrav til prøveperiodens længde, bibeskæftigelse, kompensation ved aflysning af arbejde og ret til anmodning om mere forudsigelige vilkår. Loven gælder for nye ansættelser fra den 1. juli 2023.

Om denne artikel

Af Alia Abusinni

Senior Manager, Law, EY Danmark

Erfaren rådgiver i arbejds- og ansættelsesret med fokus på M&A samt HR ESG.

Related topics Law