8 mar. 2024
Kig indefra skovklædt grotte og ud

Forordning om skovrydning (EUDR) skærper kravene til leverandørstyring

Forfattere
Ossian Nilsson

Director, Global Sustainability Services, EY Law

Dedikeret og kvalitetsbevidst leder. Passioneret omkring at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, som favner alle stadier af livet. Gift og far til tre børn.

Louise Hougaard

Manager, Sustainability Services, Law, EY Danmark

Værdiskabende rådgiver med speciale i bæredygtighed. Beriger livet med musik, bøger, venskaber og familie. Gift og mor til fire.

8 mar. 2024

Virksomheder skal inden 2025 etablere systemer til due diligence, risikomitigering og rapportering for produkter omfattet af EUDR.

Opsummering: 
  • Forordningen om skovrydning (EUDR) skærper kravene til virksomheders leverandørstyring.
  • Med EUDR skal virksomheder kunne påvise, at omfattede råvarer og produkter ikke bidrager til skovrydning eller skovforringelse i EU og globalt.

Baggrund og formål med EUDR

Den globale skovrydning og skovforringelse sker med alarmerende hast, hvilket forværrer den globale opvarm­ning og tabet af biodiversitet. FN’s Fødevare- og Landbrugsorgani­sa­tion (FAO) estimerer, at 420 millioner ha skov er forsvundet mellem 1990 – 2020, svaren­de til et område, der er større end EU.

I 2021 fremsatte EU-Kommissionen ’Forordning om tilgængeliggørelse på EU-markedet og eksport fra EU af visse råvarer og produkter, der forbindes med skovrydning og skov­for­rin­gelse’ (”EUDR”), som trådte i kraft den 29. juni 2023.

Den primære drivkraft bag EUDR er den stigende ekspansion af landbrugsjord til produk­tion af råvarer som kvæg, træ, kakao, soja, palmeolie, kaffe og gummi samt deraf afledte produkter.

EUDR kræver, at virksomheder, der importerer, bringer i omsætning eller eksporterer om­fattede råvarer eller produkter fra EU, skal kunne bevise, at produkterne ikke stammer fra nyligt ryddet jord eller har bidraget til skov­for­ringelse, og at de er produceret i overens­stem­melse med lovgivningen i produktionslandet.

​Fra vedtagelsen af EUDR den 29. juni 2023 havde europæiske virksomheder 18 måneder til at im­ple­mentere de nye regler. Dermed skal virksomheder kunne dokumentere overhol­delse af kravene i EUDR pr. den 30. decem­ber i år. Mikrovirksomheder og små virksomheder har dog yderligere seks måneders imple­men­teringstid og skal først fra juni 2025 kunne doku­mentere overhol­del­se. For virksomheder, som ikke allerede har igangsat implemen­terings­projekter, efterlader dette kun meget begrænset tid til at få implementeret de nødven­dige tiltag for at kunne dokumentere efterlevelse.

Skovrydning og skovforringelse bi­dra­ger til den globale klimakrise på flere måder. I sær­deles­hed til at øge drivhusgasemissioner via skov­brande, permanent fjernelse af kulstof­dræn, mindskelse af det berørte områdes modstands­dyg­tig­hed over for klimaænd­ringer og et betydeligt tab af bio­di­ver­­sitet. EUDR’s formål er at bekæmpe skovrydning og -forringelse som en del af reduktionen af drivhus­gasemissioner i overensstemmelse med EU's forplig­tel­ser under den europæiske grønne pagt (Green Deal) og Parisaftalen. Således har EUDR speci­fikt til formål at:

  • sikre, at omfattede råvarer og produkter, som købes og forbruges i EU, ikke bidrager til skov­ryd­ning og eller skov­for­ringelse i EU og globalt,
  • reducere CO2-emissioner fra EU's forbrug og produktion af relevante råvarer og råmate­rialer med mindst 32 millioner tons om året, og
  • minimere alle former for skovrydning, som er drevet af landbrugets ekspansion for at producere varer omfattet af forordningens anvendelsesområde, samt skov­for­rin­gelse.

Hvilke produkter er omfattet af EUDR?

EUDR omfatter ved reglernes ikrafttræden syv typer råvarer, nærmere bestemt kvæg, træ, kakao, soja, palmeolie, kaffe, og gummi. Der er for hver af disse råvarer desuden en lang række produkter, som er omfattet af reglerne. Det er fx læder, chokolade, dæk, tryksager, bøger og møbler. For­ordningen finder alene anvendelse på de råvarer og produkter, som er specifikt nævnt i for­ord­ningens bilag 1, idet forordningens anvendelsesområde dog forven­tes løbende ud­videt med yderligere råvarer og produkter.

Hvad betyder EUDR for virksomheder i Danmark?

Da EUDR er en forordning, er reglerne direkte gældende i alle medlemslande i EU og skal derfor ikke først implementeres i national lovgivning.

Forordningen påvirker danske virksomheder på flere måder, idet den forpligter både ’opera­tører’ (enhver fysisk eller juridisk person, der som led i erhvervsvirksomhed bringer rele­vante produkter i omsætning eller eksporterer dem) og ’forhandlere’ (enhver anden person i forsyningskæden end operatøren, der som led i erhvervsvirksomhed gør relevante pro­dukter tilgængelige på markedet), idet virksomheder efter omstændig­he­der­ne godt kan være i begge kategorier på samme tid. Her er altså i høj grad tale om pligter, der ”drypper” ned igennem forsyningskæden, og selv mindre virksomheder vil dermed skulle efterleve reglerne om due diligence undersøgelser og indgivelse af due diligence-erklæringer.

Det er værd at bemærke, at EUDR finder an­ven­del­se for operatører og forhandlere uanset om tilgængeliggørelsen på markedet finder sted via tra­di­tio­nelle midler eller online.

EUDR indfører krav om, at omfattede råvarer og produkter, som bringes i omsætning på EU-markedet, opfylder forordnings krav om at være skovrydningsfrie og lovligt fremstillet. Med hen­blik herpå skal operatører og forhandlere indføre due diligence-ordninger, der som mi­ni­mum omfatter følgende fire elementer:

  • oplysningskrav (indhente produktoplysninger fra leverandørkæden)
  • risikovurdering (for hvert parti, som importeres, eksporteres, eller for­hand­les),
  • risikobegrænsning (hvis identificerede risici ikke er som uvæsentlige), og
  • rapporteringsforpligtelser.

Fra den 30. december 2024 skal virksomheder derfor sikre, at omfattede råvarer og rela­terede produk­ter, der importeres til, eksporteres fra eller forhandles indenfor EU, ikke har bidraget til skov­ryd­ning eller skovforringelse pr. skærings­datoen fastsat til den 31. december 2020. Virksom­hederne skal desuden veri­fi­cere, at omfattede produkter ikke er frem­stillet i strid med relevante lokale lovkrav om bl.a. jordbrugs­ret­tig­heder, miljøbeskyttelse, told- og skatteregler, arbejds­tager- og menneskerettigheder m.m.

For at sikre en tilstrækkelig risikostyring kræver EUDR, at virksomheder implementerer et effektivt system for risikostyring- og mitigering (due diligence forpligtelse), som sikrer, at der alene er en ubety­delig risiko for mang­­lende efterlevelse af EUDR, for produkter som bringes i omsætning i EU. For hvert parti som importeres eller eksporteres, skal virksom­hed­en desuden indsende en due diligence-erklæ­ring til et infor­ma­tionssystem, som stilles til rådighed af EU Kommissionen.

Hvad skal virksomhederne gøre?

Reglerne i EUDR, herunder de ovenfor beskrevne due dili­gence- og rapporterings­for­plig­telser, har virk­ning fra den 30. december 2024, og det er derfor afgørende, at virksom­hed­ers forberedende foranstal­t­ninger igangsættes straks. Dette om­fatter aktiviteter som data­ind­sam­ling, etablering af synlighed på tværs af forsynings­kæden, tilpasning af leverandør­kon­trak­ter, og implemen­tering af IT-systemer til hånd­te­ring af processer og leverandø­r­stying. For nogle virksomheder kan EUDR medfører pligt til at indsende millioner af due diligence-erklæring årligt, og forberedelserne vil for mange virk­som­­heder være betydelige.  

Sammendrag

Med EUDR skal europæiske virksomheder, der impor­ter­er, eksporterer eller forhandler råvarer eller produkter omfattet af forordningen, kunne bevise, at produkterne ikke har bidraget til skovrydning eller -­for­ringelse, og at de er produceret i overensstemmelse med lovgivningen i produktionslandet. Efterlevelse af forordningen om­fat­ter bl.a. processer og IT-systemer til dataind­sam­ling, risiko­styring, risikomitigering, myndighedsrapportering og til­pas­­ning af leverandør­kon­trakter. Forordningen har virk­ning fra den 30. december 2024, og det er derfor af­gørende, at virksomheders forberedende foranstal­t­ninger igangsættes straks. For nogle virksomheder kan EUDR medfører pligt til at indsende millioner af due diligence-erklæringer årligt, og forberedelserne vil for mange virk­som­­heder være betydelige.

Om denne artikel

Forfattere
Ossian Nilsson

Director, Global Sustainability Services, EY Law

Dedikeret og kvalitetsbevidst leder. Passioneret omkring at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, som favner alle stadier af livet. Gift og far til tre børn.

Louise Hougaard

Manager, Sustainability Services, Law, EY Danmark

Værdiskabende rådgiver med speciale i bæredygtighed. Beriger livet med musik, bøger, venskaber og familie. Gift og mor til fire.