3 mar. 2021
Har du som bestyrelsesmedlem brug for en ansvarsforsikring?

Har du som bestyrelsesmedlem brug for en ansvarsforsikring?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

3 mar. 2021
Relaterede emner Law

Bestyrelsesmedlemmer skal være bevidste om, at der påhviler bestyrelsen et personligt og ubegrænset ansvar.

Opsummering: 

  • Hvis et bestyrelsesmedlem tilsidesætter reglerne i selskabsloven, kan bestyrelsesmedlemmet ifalde et erstatningsansvar. 
  • En ansvarsforsikring kan medvirke til at give bestyrelsesmedlemmer tryghed og det nødvendige overblik til at træffe de rigtige beslutninger for virksomheden. 
  • Selvom man som bestyrelsesmedlem har tegnet en ansvarsforsikring, betyder dette ikke, at man kan undlade at leve op til reglerne for bestyrelseshvervet.

Kravene til bestyrelsesmedlemmer i kapitalselskaber er gennem de senere år blevet skærpet betydeligt. Selskabsloven pålægger bestyrelsen i kapitalselskaber en række pligter, ligesom finanskrisen også generelt har skabt et øget fokus på bestyrelsesansvar. 

Herudover har Komitéen for god Selskabsledelse, som et supplement til reglerne i selskabsloven, udarbejdet anbefalinger for corporate governance, herunder bestyrelsens opgaver og ansvar, anbefalinger der også er medvirkende til at øge bestyrelsens forpligtelser. 

Hvis et bestyrelsesmedlem tilsidesætter reglerne i selskabsloven, kan bestyrelsesmedlemmet ifalde et erstatningsansvar, hvis den udviste adfærd kan tilregnes bestyrelsesmedlemmet som forsætlig eller uagtsom, og hvis skadelidte kan dokumentere at have lidt et påregneligt tab. 

Bestyrelsesmedlemmer skal derfor være bevidste om, at der påhviler bestyrelsen et personligt og ubegrænset ansvar. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer reelt hæfter med deres personlige formue, herunder fællesformue, i tilfælde af erstatningsansvar. 

Bestyrelsens pligter bliver således flere og flere, og forventningerne til bestyrelsens kompetencer øges hele tiden. Antallet af sager om bestyrelsesansvar stiger ligeledes markant. Det er derfor forbundet med mange risici at sidde i en bestyrelse, fordi man kan blive gjort personlig ansvarlig for sine ansvarspådragende handlinger i bestyrelsen. 

Forsikring? 

Grundet de senere års øgede fokus på bestyrelsesmedlemmers ansvar, er det vores anbefaling, at man, før man påtager sig et bestyrelseshverv, gør sig en overvejelse om, hvorvidt man skal tegne en ansvarsforsikring. Dette gælder uanset om ens hverv er lønnet eller ulønnet, idet bestyrelsesansvaret gælder uagtet heraf. 

En ansvarsforsikring er med til at skabe ro i bestyrelseslokalerne og betyder ikke, at der udvises ringere omhu i arbejdets udførelse. 

Tværtimod. En ansvarsforsikring kan medvirke til at give bestyrelsesmedlemmer tryghed og det nødvendige overblik, der sikrer, at der træffes de for den pågældende virksomhed korrekte beslutninger, som understøtter forretningen og driften af virksomheden. 

Mange virksomheder har (stadig) ikke tegnet en kollektiv bestyrelsesforsikring, hvilket gør det nødvendigt for det enkelte bestyrelsesmedlem at tegne en personlig bestyrelsesforsikring, såfremt denne ønsker en forsikring. 

Hvad skal forsikringen dække? 

Hvis det er relevant for et bestyrelsesmedlem at tegne en ansvarsforsikring, skal man være opmærksom på, om forsikringen dækker grov uagtsom adfærd. Man vil ikke kunne få dækket forsætlig adfærd. Endvidere bør forsikringen dække samtlige omkostninger forbundet med en eventuel ansvarssag. 

I nogle tilfælde, kan det også være relevant at sørge for, at omkostninger til fx konsulentydelser er dækket, i tilfælde af, at eksterne konsulenter skal dæmpe en negativ effekt på bestyrelsesmedlemmets renommé efter et erstatningskrav. 

Hvis man bestrider flere bestyrelsesposter, skal man samtidig være opmærksom på, om ens bestyrelsesforsikring dækker alle bestyrelsesposter. Forsikringsselskaber vil ofte betinge sig, at selskaberne, hvori man bestrider et bestyrelseshverv, har hjemsted indenfor EU. 

Beslutninger skal fortsat protokolleres 

Selvom man som bestyrelsesmedlem har tegnet en ansvarsforsikring, betyder dette ikke, at man kan undlade at leve op til reglerne/anbefalingerne for bestyrelseshvervet. 

Derfor anbefaler vi også, at hvis et bestyrelsesmedlems holdninger og synspunkter afviger fra de øvrige medlemmers, skal det enkelte bestyrelsesmedlems holdninger og synspunkter nedfældes i referatet af dokumentationsmæssige hensyn. 

Man bør samtidig sikre sig, at alle bestyrelsesmedlemmer underskriver det pågældende referat. 

Udtræden af bestyrelsen 

Det kan herudover blive nødvendigt at udtræde af bestyrelsen for at undgå at ifalde et ansvar. Dette kan blive aktuelt hvis man er af den overbevisning, at bestyrelsen grundlæggende gør sit arbejde for dårligt, eller der træffes beslutninger, som er direkte ulovlige og/eller strafbare. 

Vi anbefaler, at man altid sikrer sig nødvendig dokumentation for baggrunden for ens udtræden. Herudover kan man have en pligt til at underrette de personer, der kan lide et tab som følge af de beslutninger, der er blevet truffet af bestyrelsen på trods af, at man har stemt imod pågældende beslutninger. 

Kontakt: 

  • Susanne Scott Levinsen, tlf. 2529 3599 
  • Nete Bech Tinning, tlf. 5388 7735 
  • Anne Føhrby Olsen, tlf. 2529 4953 

Sammendrag

Kravene til bestyrelsesmedlemmer i kapitalselskaber er gennem de senere år blevet skærpet betydeligt. Selskabsloven pålægger bestyrelsen i kapitalselskaber en række pligter, ligesom finanskrisen også generelt har skabt et øget fokus på bestyrelsesansvar. Hvis et bestyrelsesmedlem tilsidesætter reglerne i selskabsloven, kan bestyrelsesmedlemmet ifalde et erstatningsansvar, hvis den udviste adfærd kan tilregnes bestyrelsesmedlemmet som forsætlig eller uagtsom, og hvis skadelidte kan dokumentere at have lidt et påregneligt tab.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Law