22 sep. 2022
Pige bruger tablet på væg, familie i baggrunden

Lovforslag om loft over huslejestigninger vedtaget

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

22 sep. 2022
Relaterede emner Law

Efter en kort høringsproces og efterfølgende hurtig lovbehandling, har Folketinget i dag vedtaget lovforslag om loft over huslejestigninger.

Processen med behandlingen af lovforslaget har været skarpt kritiseret af ejendomsbranchens aktører, bl.a. Danske Advokater, der i deres høringssvar skriver:

”En høringsproces og efterfølgende lovbehandling, der ikke levner tid til reelle drøftelser og refleksion om konsekvenserne af ganske kompleks lovgivning, må anses som stærkt uhensigtsmæssig set med retssikkerhedsbriller.”

Derudover har juraprofessor på Københavns Universitet, Peter Mortensen, lavet en afdækning af lovforslaget for Ejendom Danmark, hvor han vurderer, at der er en risiko for, at lovforslaget overtræder Grundlovens § 73, hvilket ifølge Peter Mortensen kan udløse et erstatningskrav i milliardklassen fra landets udlejere mod staten. 

På trods af dette er lovforslaget nu blevet vedtaget.

Maksimal huslejestigning på 4 %

Vedtagelsen af lovforslaget betyder, at for beboelseslejemål, hvor der gyldigt er indgået aftale om regulering af lejen efter nettoprisindekset, kan udlejere nu som udgangspunkt ikke kræve en regulering af lejen, som overstiger huslejeloftet på 4 %. 

Huslejeloftet gælder ikke ved omkostningsbestemte lejereguleringer og kun for beboelseslejemål.

Undtagelse ved stigning i driftsudgifter

Udlejer har mulighed for at hæve lejen over de 4 %, hvis udlejer kan dokumentere, at der er sket stigninger i de rimelige og nødvendige driftsudgifter (skatter og afgifter, forsikring, vedligeholdelse, administration og forbrugsudgifter, forbrugsregnskaber, vicevært, renholdelse, finansieringsomkostninger og øvrige udgifter), som ikke kan dækkes af lejen medmindre lejestigningen overstiger 4 %.

I sådanne tilfælde vil lejen kunne stige med mere end 4 % - dog maksimalt i henhold til den almindelige regulering af lejen efter nettoprisindekset og alene til dækning af de forøgede driftsomkostninger.

Gælder alle NPI-reguleringer i 2022

Lovændringen træder i kraft den 30. september 2022.

Huslejeloftet gælder reguleringer, der meddeles efter lovændringens ikrafttræden. Derudover gælder huslejeloftet også for eksisterende lejekontrakter, hvor der forud for lovændringens ikrafttræden er foretaget eller meddelt huslejestigning baseret på nettoprisindeks for 2022.

Hvis en udlejer allerede har gennemført en NPI-regulering på mere end 4 % kan udlejer vente i en periode svarende til lejekontraktens opsigelsesvarsel (typisk 3 måneder) med at nedregulere til 4 %. Nedreguleringen træder først i kraft på det tidspunkt, hvor opsigelsesvarslet ville være udløbet, og udlejer skal ikke tilbagebetale de allerede opkrævede stigninger i periode forud for nedreguleringens ikrafttrædelse.

Har du nogle spørgsmål til lovændringen kan du tage kontakt til vores rådgivere i fast ejendom.

Kontakt

Danny Krei, Director, Head of Real Estate Law, Denmark, tlf. 2529 5188
Nina Jakobsen, Manager, EY Law, tlf. 2529 3273
Christian Christensen, Manager, EY Law, tlf. 2529 6451

Sammendrag

Det vedtagne lovforslag medfører, at den årlige huslejestigning for boliglejemål er begrænset til maksimalt 4 % pr. år.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Law