10 dec. 2021
Overførsel af ferie

Overførsel af ferie

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

10 dec. 2021
Relaterede emner Law

Ved overgangen til den nye ferielov er der mange, der er i tvivl om de nye regler vedrørende overførsel af ferie.

Opsummering: 
  • Ferie udover 20 feriedage, som ikke er afholdt inden den 31. december, skal udbetales til medarbejderen efter udløbet af ferieafholdelsesperioden.
  • Arbejdsgiveren og medarbejderen kan aftale, at den 5. ferieuge i stedet skal overføres til næste ferieafholdelsesperiode.
  • Hvis en af parterne ikke ønsker overførsel, vil den 5. ferieuge skulle udbetales til medarbejderen.

Ved overgangen til den nye ferielov, og dermed overgang til samtidighedsferie, er både ferieåret og ferieafholdelsesperioden blevet ændret. Ferieåret løber nu fra den 1. september til den 31. august i det efterfølgende år og i denne periode optjenes 25 feriedage (ferieåret). Mindst 20 feriedage skal som udgangspunkt afholdes i ferieafholdelsesperioden, der løber fra 1. september (samme tidspunkt som ferieåret starter) og frem til 31. december i det efterfølgende år, dvs. en periode på i alt 16 måneder.

Ferie optjent efter ny ferielov (25 feriedage)

Ferie udover 20 dage
Ferie udover de 20 feriedage (dvs. den 5. ferieuge), som ikke er afholdt inden den 31. december, vil som udgangspunkt skulle udbetales til medarbejderen efter udløbet af ferieafholdelsesperioden. Arbejdsgiveren og medarbejderen kan dog aftale, at den 5. ferieuge i stedet skal overføres til næste ferieafholdelsesperiode.

Overførsel kræver skriftlig aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Hvis der er indgået en skriftlig aftale om overførsel af 5. ferieuge, skal arbejdsgiveren endvidere senest 31. december (dvs. ved ferieafholdelsesperiodens udløb) give Feriepengeinfo (eller den der skal udbetale feriepengene) besked om overførselsaftalen, da feriepengeudbetaleren ellers automatisk vil skulle udbetale værdien af den 5. ferieuge til medarbejderen.

Hvis medarbejderen får løn under ferie, skal arbejdsgiveren dog ikke give Feriepengeinfo m.v. oplysning om en eventuel overførselsaftale, da arbejdsgiveren i disse tilfælde selv står for udbetaling af feriepenge, mens medarbejderen fortsat er under ansættelse. Her skal det blot sikres, at der er indgået en skriftlig aftale om overførslen. 

Hverken arbejdsgiveren eller medarbejderen kan ensidigt kræve at ferie overføres. Hvis en af parterne således ikke ønsker at indgå en aftale om overførsel, vil den 5. ferieuge skulle udbetales til medarbejderen.

En skriftlig aftale behøver ikke nødvendig være et formelt dokument med underskrift fra begge parter, men kan fx også være en e-mail eller SMS, hvor medarbejderen anmoder om at få overført ferie og arbejdsgiveren herefter kvitterer på. Af lovbemærkningerne fremgår endvidere, at det er tilstrækkeligt, hvis en medarbejder registrerer overførslen af ferie i et digitalt tidsregistreringssystem, og denne registrering godkendes af den hos arbejdsgiveren, der er bemyndiget hertil. Det afgørende er således, at det kan dokumenteres, at begge parter aktivt har tilkendegivet, at der er indgået en aftale om at overføre ferien.

Hvorvidt implementering af en automatisk overførselsregel i fx virksomhedens personalhåndbog er tilstrækkelig, er endnu uprøvet, men vil dog næppe kunne anses for tilstrækkelig.

5. ferieuge kan som udgangspunkt overføres flere år i træk – sagt på en anden måde, kan al optjent ferie udover 20 dage i hvert ferieår, som udgangspunkt overføres til efterfølgende ferieafholdelsesperiode (uden tidsbegrænsning).

Der kan således akkumuleres ferie over flere år, hvis arbejdsgiver og medarbejder er enige herom – og en eventuel overenskomst ikke hindrer dette. Fx kan en medarbejder, som har optjent 5 ugers betalt ferie, overføre en uges optjent betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. I det andet ferieår vil medarbejderen have 6 ugers optjent betalt ferie og kan overføre 2 ugers optjent betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvorefter medarbejderen i det tredje år vil have 7. ugers betalt ferie osv.

Ferie op til 20 dage (direktivbeskyttet ferie)
De første 20 dages ferie hvert ferieår, kan ikke udbetales til medarbejderen. Hvis medarbejderen ikke har afholdt 20 dages ferie (og dette ikke skyldes en feriehindring), vil ikke afholdte feriedage - op til 20 dage - bortfalde

Foreligger der derimod en feriehindring (”særlige forhold”) for medarbejderen op til udløbet af ferieafholdelsesperioden, vil ferien skulle overføres til næste ferieafholdelsesperiode - i tråd med det, der gjaldt efter den gamle ferielov. Hvis der også ved udløbet af denne ferieafholdelsesperiode, foreligger feriehindringer, må ferien overføres endnu en gang (der kan på dette tidspunkt dog ske udbetaling, hvis feriehindringen består i barsel eller sygdom – og årsagen til at ferien ikke er afholdt, er den samme som ved udløbet af den oprindelige ferieafholdelsesperiode), og så fremdeles.

Foreligger der ingen feriehindringer, vil medarbejderen have fortabt sit krav på ferie, og arbejdsgiver vil skulle indbetale ferien til Arbejdsmarkedets Feriefond. Den 5. ferieuge vil fortsat kunne udbetales til medarbejderen eller overføres til næste ferieafholdelsesperiode.

Såfremt feriehindret ferie ønskes overført, skal arbejdsgiveren meddele antallet af feriedage, der ønskes overført til Feriepengeinfo, på den måde, som Feriepengeinfo anviser, hvorefter Feriepengeinfo videreformidler meddelelsen til FerieKonto. Arbejdsgiveren skal give meddelelse senest 31. januar. Der skal udelukkende gives meddelelse for medarbejdere, der får feriegodtgørelsen og ikke for de medarbejdere, der måtte få ferie med løn.

Ferie fra ”miniferieåret” (16,64 feriedage)

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov har medarbejdere der har som minimum har været ansat i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, optjent 16,64 feriedage i den nævnte periode til brug i ”miniferieåret” som løb fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Disse feriedage har en helt særlig status, idet de skal afholdes og ikke kan udbetales eller overføres. De af disse feriedage som medarbejderne ikke har afholdt inden den 31. august 2020, er automatisk blevet overført til afholdelse i den nuværende ferieafholdelsesperiode og skal derfor holdes inden den 31. december 2021. I modsat fald går feriedagene tabt for medarbejderen, og værdien af disse feriedage skal arbejdsgiveren indbetale til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Ovennævnte medfører, at medarbejderen i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021, som udgangspunkt mindst skal have afholdt 36,64 feriedage (16,64 + 20 feriedage). De 16,64 feriedage, som angivet ovenfor, samt de 20 feriedage som er optjent i det første ferieår under den nye ferielov (dvs. ferie optjent i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021).

Har medarbejderen ikke afholdt 36,64 feriedage i denne periode, vil de dage, der ikke er blevet afholdt, således som hovedregel gå tabt for medarbejderen, og arbejdsgiveren vil skulle indbetale værdien heraf til Arbejdsmarkedets Feriefond. For så vidt angår de 20 dage fra ferieåret 2020/2021 vil disse dog kunne overføres i tilfælde af feriehindringer som beskrevet ovenfor.

Der er dog en undtagelse til ovenstående for så vidt angår de 0,64 dage af de 16,64 dage, der blev optjent til afholdelse i miniferieåret. Da ferie som udgangspunkt skal holdes i hele feriedage, kan en arbejdsgiver ikke varsle de 0,64 dages ferie til afholdelse. På den baggrund har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (START) den 10. december 2021, meldt ud, at deres opfattelse er, at de 0,64 feriedage kan udbetales kontant til medarbejderen når:

  • den sidste hele feriedag fra ferieåret afholdes,
  • en medarbejder aftaler overførsel af optjent ferie ud over 4 uger, og der herefter alene resterer 0,64 feriedag, eller
  • medarbejderen efter ferieafholdelsesperioden udløb, får udbetalt optjent ferie udover 4 uger efter, og der herefter alene resterer 0,64 feriedag.

Hvis medarbejderen efter ferieafholdelsesperioden udløb (og efter eventuel overførsel og udbetaling af den 5. ferieuge) resterer ferie ud over fire uger samt de 0,64 feriedage fra miniferieåret, vil hele ferien skulle afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond som uhævede feriepenge, da den sidste feriedag ikke er afholdt.

De 0,64 feriedage kan dog imidlertid også aftales overført til den ferieafholdelsesperiode, der begyndte 1. september 2021 og slutter den 31. december 2022, hvis de 0,64 feriedage indgår i optjent ferie ud over fire uger. Såfremt medarbejderen overfører fem dages ferie vedrørende perioden fra 1. september 2020 til 31. august 2021, vil de 0,64 dages ferie således ikke kunne indgå i de fem dages ferie, som kan overføres.

Ferie fra gammel ferielov og feriefridage

I det omfang, medarbejderne har overført ferie fra tidligere ferieår (fra gammel ferielov) til ”miniferieåret”, og denne ferie heller ikke er blevet afholdt i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020, er ferien automatisk blevet overført til den indeværende ferieafholdelsesperiode.

Sådanne feriedage har dog ikke – ligesom ferie fra miniferieåret - nogen særlig status. Det kan således aftales at sådan ferie overføres til næste ferieafholdelsesperiode eller alternativt skal udbetales efter den 31. december 2021.

Feriefridage

Der er ingen regler eller love, der regulerer feriefridage m.v. Muligheden for udbetaling, overførsel, bortfald m.v. hviler således alene på aftalen mellem arbejdsgiver, medarbejder og en eventuel kollektiv overenskomst (hvis en sådan gælder for ansættelsesforholdet).

Kontakt:

  • Majbritt Davidsen, tlf. 2529 6410
  • Jan H. Rømer, tlf. 2529 5199
  • Julie Gerdes, tlf. 2529 3403

Sammendrag

Ferie udover de 20 feriedage (dvs. den 5. ferieuge), som ikke er afholdt inden den 31. december, vil som udgangspunkt skulle udbetales til medarbejderen efter udløbet af ferieafholdelsesperioden. Arbejdsgiveren og medarbejderen kan aftale, at den 5. ferieuge i stedet skal overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Overførsel kræver skriftlig aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Hvis der er indgået en skriftlig aftale om overførsel af 5. ferieuge, skal arbejdsgiveren endvidere senest 31. december (dvs. ved ferieafholdelsesperiodens udløb) give Feriepengeinfo (eller den der skal udbetale feriepengene) besked om overførselsaftalen, da feriepengeudbetaleren ellers automatisk vil skulle udbetale værdien af den 5. ferieuge til medarbejderen.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Law