17 dec. 2021
Tilbudspligt ved omstrukturering af udlejningsejendomme

Tilbudspligt ved omstrukturering af udlejningsejendomme

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

17 dec. 2021

Overholder du som udlejer ikke reglerne om tilbudspligt kan det få store konsekvenser.

Opsummering: 
  • Tilbudspligt indebærer, at udlejer er forpligtet til at tilbyde lejerne at overtage ejendommen, inden man endeligt kan overdrage ejendommen til anden side.
  • Tilbudspligten skal ifølge loven iagttages hver gang en tilbudspligtig ejendom helt eller delvist overdrages ved ”salg, gave, fusion eller mageskifte”.
  • Tilbudspligten gælder også ved overdragelse af kapitalandelene i et ejendomsselskab, når erhververen dermed opnår stemmeflertal i selskabet.

Når du sælger din udlejningsejendom, generationsskifter eller når dit ejendomsselskab omstruktureres, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne om tilbudspligt, så du kan tage dine forholdsregler og ikke utilsigtet udløser tilbudspligten.

Hvorfor er kendskab til tilbudspligt vigtig?

Overholder du som udlejer ikke reglerne om tilbudspligt kan det få store konsekvenser. Hvis en udlejer sælger ejendommen uden først at have tilbudt lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis, kan lejerne nemlig anlægge sag mod udlejeren og gøre krav på at overtage ejendommen til den oprindelige pris på trods af, at ejendommen er blevet solgt til anden side.

Udlejer risikerer at stå i en situation, hvor han er forpligtet til at sælge ejendommen til lejerne og som konsekvens heraf blive erstatningsansvarlig over for den køber, som i god tro har købt ejendommen af udlejer.

Hvornår finder tilbudspligten anvendelse?

Tilbudspligten indebærer, at man som udlejer er forpligtet til at tilbyde lejerne at overtage ejendommen, inden man endeligt kan overdrage ejendommen til anden side.

Ejendommen skal tilbydes til lejerne på ”samme vilkår”, det vil sige til den samme købesum, kontante betaling mv., som udlejer kan opnå ved salg til anden side. Udlejeren skal samtidig dokumentere, at ejendommen kan sælges på de fremlagte vilkår – typisk ved, at lejerne får en kopi af det underskrevne aftalegrundlag. Acceptfristen for lejerne skal være mindst 10 uger, hvor juli måned ikke medregnes.

Reglerne om tilbudspligt gælder for ejendomme, der anvendes til beboelse og har mindst 6 beboelseslejemål. Består en ejendom af både erhvervs- og beboelseslejemål gælder reglerne, hvis der i ejendommen er mindst 13 beboelseslejemål.

Tilbudspligten skal ifølge loven iagttages hver gang en tilbudspligtig ejendom helt eller delvist overdrages ved ”salg, gave, fusion eller mageskifte”. Tilbudspligten gælder også ved overdragelse af kapitalandelene i et ejendomsselskab, når erhververen dermed opnår stemmeflertal i selskabet.

De ’rene’ overdragelser giver i praksis sjældent anledning til tvivl. Udfordringerne opstår typisk fx ved:

  • Generationsskifter, hvor parterne typisk oplever, at ejendommen ikke ”rigtigt” overdrages, da den jo bliver i familien, men hvor overdragelsen alligevel er omfattet af reglerne.
  • Spaltninger, hvor ejendommen rent juridisk overdrages til et nyt kapitalselskab, men hvor den samme ultimative ejerkreds består, og hvor parterne derfor ikke oplever omstruktureringen som en ”rigtig” overdragelse.
  • Fusioner og kapitaltilskud, hvor ejendommen reelt forbliver i det samme selskab, men hvor stemmeflertallet i selskabet skifter, så reglerne om tilbudspligt skal overholdes.

Får den kommende sammenskrivning af lejelovgivningen betydning for tilbudspligten?

Folketinget behandlede den 28. oktober 2021 et nyt lovforslag om sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven.

Hensigten med lovforslaget er at forenkle regelgrundlaget ved at sammenskrive de to love. Der er dog stadig nogle vigtige spørgsmål vedrørende tilbudspligt:

1. Hvilket materiale skal lejerne have?

Når tilbudspligtsproceduren skal iagttages, vil udlejer gerne være sikker på, at lejerne har fået det nødvendige materiale til, at 10-ugers fristen for lejernes accept er begyndt at løbe. Loven indeholder ingen oplistning af, hvilket materiale lejerne skal have, så udlejer kan aldrig være helt sikker på, hvad der skal til.

Med bemærkningerne til lovslaget er vi dog kommet lidt tættere på, hvad der skal til. Her er der nemlig oplistet en ny række eksempler på sædvanlige oplysninger om ejendommen, som bør gives til lejerne.

Det fremgår dog også, at der fortsat ikke er tale om en såkaldt ”udtømmende oplistning”. Det er derfor op til udlejerne, og i sidste ende domstolene, at vurdere, hvad der konkret skal fremlægges for, at acceptfristen kan anses for igangsat.

I praksis vil det betyde, at vi må fortsætte med at ’gå med livrem og seler’, når materialet til lejerne skal udvælges. Ofte vil mængden af materiale blive temmelig omfattende, da man ikke vil risikere at undlade noget, der kan få betydning.

2. Kan oplysningerne til lejerne gives digitalt?

Det vil oftest være mest praktisk at give lejerne disse store mængder materiale digitalt. EjendomDanmark har derfor i deres høringssvar til lovforslaget anført, at udlejer altid, for at undgå ressourcespild og besvær, bør kunne sende tilbuddet og oplysningerne digitalt til lejerne.

Dette har Indenrigs- og Boligministeriet dog ikke lagt op til at imødekomme. Det betyder, at udlejer skal give materialet fysisk til alle lejere, som;

  • har opsagt mulighed for at udveksle digitale dokumenter, eller
  • er fritaget for Digital Post

Det vil give udlejer nogle praktiske udfordringer, da udlejer fx sjældent med sikkerhed ved, om en given lejer er fritaget fra Digital Post.

I praksis vil udlejer derfor formentlig være tilbageholdende med at give lejerne oplysningerne digitalt, hvilket er med til at gøre tilbudspligtprocesser temmelig ressourcetunge.

Har du nogle spørgsmål til tilbudspligten, generelt eller i relation til den kommende sammenskrivning af lejelovgivningen, så kan du tage kontakt til vores specialister i fast ejendom.

Kontakt:
Danny Krei, Director, Head of Real Estate Law, Denmark, tlf. 2529 5188
Nina Jakobsen, Manager, EY Law, tlf. 2529 3273

Sammendrag

Overholder du som udlejer ikke reglerne om tilbudspligt kan det få store konsekvenser. Hvis en udlejer sælger ejendommen uden først at have tilbudt lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis, kan lejerne nemlig anlægge sag mod udlejeren og gøre krav på at overtage ejendommen til den oprindelige pris på trods af, at ejendommen er blevet solgt til anden side. Udlejer risikerer at stå i en situation, hvor han er forpligtet til at sælge ejendommen til lejerne og som konsekvens heraf blive erstatningsansvarlig over for den køber, som i god tro har købt ejendommen af udlejer.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.