Pressemeddelelse

19 nov. 2020

Kommuner vinder principiel momssag i Landsskatteretten

Siden 1970 har danske kommuner i overensstemmelse med de danske momsregler opkrævet moms af dagrenovation, men nye afgørelser fra Landsskatteretten konkluderer, at den danske praksis er i strid med EU-retten.

Pressekontakt
EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Relaterede emner Tax Energi og forsyning

Siden 1970 har danske kommuner i overensstemmelse med de danske momsregler opkrævet moms af dagrenovation, men nye afgørelser fra Landsskatteretten konkluderer, at den danske praksis er i strid med EU-retten.

Er kommunernes levering af renovationsydelser til private borgere og grundejerforeninger momspligtige leverancer? Bech Bruun og EY har på vegne af tre kommuner ført sager om netop dette spørgsmål for Landsskatteretten. Landsskatteretten konkluderer at den danske praksis ikke er i overensstemmelse med EU-retten.

Landsskatteretten fastslår, at gebyrer for renovationsydelser ikke er momspligtige

En kommune er som udgangspunkt ikke momspligtig af sine aktiviteter. En undtagelse hertil er udøvelse af ”forsyningsvirksomhed”, eller hvis aktiviteten udøves i konkurrence (i betydelig grad) med private virksomheder.

Siden 1970 har begrebet ”forsyningsvirksomhed” i den danske momslov også omfattet servicefunktioner som ”renovation” – og kommunerne har derfor opkrævet moms i overensstemmelse hermed. Landsskatteretten har nu fastslået at begrebet ”forsyningsvirksomhed” ikke omfatter ”renovation”, når begrebet fortolkes i overensstemmelse med det bagvedliggende momssystemdirektiv, som på EU-niveau fastsætter rammerne for de danske momsregler.

Da det endvidere i henhold til miljø- og affaldslovgivningen er en pligt for kommunerne at afhente og bortskaffe dagrenovation hos private borgere og grundejerforeninger, kan en kommune ikke anses for at udøve aktiviteten i konkurrence med private virksomheder. Dette uanset at kommunen måtte have outsourcet varetagelsen af opgaven til privat operatør.

Landsskatteretten har bekræftet, at der i stedet er tale om en kommunal myndighedsopgave, når renovationsydelserne leveres til private borgere og grundejerforeninger, og som følge heraf skal kommunerne ikke opkræve moms hos borgerne.

Afgørelsernes betydning

Skatteministeriet har endnu to måneder til at beslutte, om afgørelserne skal indbringes for domstolene.

Hvis afgørelserne ikke indbringes for domstolene, vil den endelige underkendelse af hidtidig lovgivning og praksis have betydning for samtlige kommuner fremtidigt – og sandsynligvis også bagud.

Hvis I allerede nu ønsker at drøfte afgørelsernes betydning for renovationsområdet i jeres kommune, er I velkomne til at kontakte os.

Kontakt:
Partner Heidi Lundsgaard, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, tlf. +45 2529 4048
Advokat Jakob Krogsøe, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, tlf. +45 2526 3343