Hånd hælder vand over små planter

Din Virksomhed, maj 2023

I nyhedsbrevet Din Virksomhed kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for din virksomhed. 

Renter ved moms- og afgiftskorrektioner forventes fra 1. juli 2023

Skatteministeriet tilpasser momsbekendtgørelsen og lønsumsafgiftsbekendtgørelsen med nye regler for korrektion af angivet moms/lønsumsafgift for virksomheder med blandede aktiviteter. Vi anbefaler, at virksomheder hurtigst muligt danner sig et overblik over, hvorvidt virksomheden har en potentiel renterisiko bagudrettet. Det kan blive dyrt ikke at korrigere fejl tre år tilbage inden rentereglerne får virkning den 1. juli 2023.


Beskatning ved kapitalnedsættelse i selskaber

Som udgangspunkt skal nedsættelse af selskabskapitalen i selskaber, som ikke er i likvidation, beskattes som udbytte hos aktionærerne. Det er dog muligt at opnå dispensation fra Skattestyrelsen til behandling efter reglerne om aktieavance. Der er med Skatterådets seneste afgørelse endvidere skabt klarhed over praksis ved kapitalnedsættelse uden udlodning.


Risiko for nedsat anskaffelsessum på aktier ved konvertering af gæld

En hovedaktionær bliver avancebeskattet ved afståelse af aktier i sit selskab - størrelsen af anskaffelsessummen har betydning for opgørelsen af avancen. Hvis hovedaktionæren vælger at konvertere gæld til selskabet til nye aktier i selskabet, er der en risiko for at anskaffelsessummen ikke samtidig forhøjes. Det samme gælder, hvis der foretages en kontant kapitalforhøjelse i selskabet, som anvendes til at nedbringe en gæld, som hovedaktionæren har kautioneret for.


Ejendomme i regnskabet – overblik over typer og metoder

Der findes forskellige typer af ejendomme, som hver især kan måles efter forskellige metoder, hvilket ofte kan give anledning til regnskabsmæssige spørgsmål. I denne artikel giver vi et overblik over de forskellige typer af ejendomme og hvilke metoder, de hver især kan måles til, ligesom vi også ser på den regnskabsmæssige behandling, når en ejendom skifter klassifikation fra en type til en anden.
 

Pas på med udlån af midler fra virksomhedsordningen

Det er ikke muligt at foretage udlån fra virksomhedsordningen. Kun i helt særlige situationer, er det muligt at foretage udlån. Foretages der udlån i forbindelse med salg af en virksomhed eller en ejendom, kan udlånet dog måske indgå i virksomhedsordningen, hvis en række betingelser er opfyldt.


Kategorisering af landbrugs- og skovejendomme

Der er udsendt breve til ejere af ca. 21.000 ejendomme, der skifter kategori ved overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem. Hvis din ejendom ændres fra ejerbolig til landbrugs- eller skovejendom eller omvendt, kan man gøre brug af en særlig overgangsordning.


Særlige regnskabsmæssige overvejelser i foråret 2023

Der er de seneste år sket flere makroøkonomiske ændringer, som i større eller mindre grad påvirker de danske virksomheder. Det giver anledning til forskellige regnskabsmæssige overvejelser, som virksomheder bør have sig for øje i 2023 ved udarbejdelse af årsrapporten for 2022. Vi giver i denne nyhed en kort gennemgang af et udvalg af aktuelle regnskabsmæssige overvejelser. 


Selvstændig konsulent eller lønmodtager?

Anvender din virksomhed selvstændige konsulenter? Set fra virksomhedens perspektiv kan der være en række fordele ved at vælge en konsulent fremfor en lønmodtager. Det kan dog få økonomiske konsekvenser for virksomheden og konsulenten, hvis konsulenten skattemæssigt vurderes til at være lønmodtager.
 

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

Din Virksomhed

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld

Kontakt os