17 feb. 2022
Genoptagelse af skattemæssige indgangsværdier i varmeselskaber

Genoptagelse af skattemæssige indgangsværdier i varmeselskaber

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

17 feb. 2022
Relaterede emner Energi og forsyning

Der er nu offentliggjort et styresignal om opgørelse af skattemæssige indgangsværdier i varmesektoren.

Der har været usikkerhed om den skattemæssige værdiansættelse af anlægsaktiver i vand- og varmesektoren i mange år. Skattestyrelsen regulerede værdien hos de første selskaber med virkning fra 2007, hvilket medførte et mangeårigt tovtrækkeri mellem Skattestyrelsen og branchen.

I 2018 afgjorde Højesteret, at et gennemsnit af nedskrevne kostpriser og nedskrevne genanskaffelsespriser (”POLKA”) svarer til handelsværdien i vandsektoren. Siden har Landsskatteretten tilkendegivet, at det også gælder i varmesektoren.

Der er nu sendt et udkast til et styresignal herom i høring med høringsfrist 16. marts 2022.

I det følgende kommenterer vi overordnet på styresignalet, men fokuserer mest på processen omkring ændring af skattemæssige indgangsværdier for varmeselskaber.

Genoptagelsen

Varmeselskaber skal – når de overgår til skattepligt – værdiansætte deres anlægsaktiver. Værdien af afgørende for hvor meget der kan afskrives, hvilket påvirker den skattepligtige indkomst, hvilket endeligt påvirker forbrugernes takster.

”POLKA” vil i mange tilfælde være højere end de værdier som et varmeselskab har anvendt, og varmeselskaber bør derfor vurdere, om de har adgang til at genoptage, og hvilken betydning det har for varmeselskabet.

Processen i praksis

I praksis skal der indsendes en genoptagelsesanmodning til Skattestyrelsen. Derudover skal der opgøres nye skattemæssige værdier baseret på POLKA-principperne. Skattestyrelsen henviser i styresignalet til det udkast til ”POLKA”-ark som blev sendt i teknisk høring af Forsyningstilsynet tilbage i 2019. Det kan findes her, hvor der også ligger vejledninger.  

Arket udfyldes ud fra anlægsaktivernes alder og type ligesom det var tilfældet i vandsektoren. Når værdien af fundet skal den ”omdannes” til skattemæssige indgangsværdier, hvilket bl.a. kræver en særskilt stillingtagen til ejendomme.

Det bemærkes, at der er en række formelfejl i arket, som bør justeres for at den korrekte værdi opnås. Derudover beregner arket ikke en POLKA-værdi, så der skal ske en manuel beregning for at opnå den værdi. Endeligt finder arket værdien 1. januar 2019. Der vil derfor ofte være behov for justering af formler mv. i arket, således at værdien på tidspunktet for skattepligtens indtræden findes.

Når indgangsværdierne er opgjort, skal der ske genberegning af de skattepligtige indkomster, herunder eventuelt sambeskatning. Tidligere års betalt skat vil dernæst blive tilbagebetalt inklusiv renter.

Tidsperspektiv

Genoptagelsen skal indsendes til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter offentliggørelsen af det endelige styresignal. Det fremgår at styresignalet, at der ikke kan ske genoptagelse tilbage til år før 2012. Det mener vi er en for restriktiv tolkning af reglerne.

I EY har vi stor erfaring med netop genoptagelser og POLKA-opgørelsen. Vi har bistået DANVA i forhold til vandsektoren og ligeledes assisteret Dansk Fjernvarme i forhold til varmesektoren.

Vi er naturligvis til rådighed for en drøftelse om tidsperspektivet og opgørelsen i praksis.  

Sammendrag

Det offentliggjorte styresignal ændrer på de skattemæssige indgangsværdier for varmeselskaber idet der skal indsendes en genoptagelsesanmodning til Skattestyrelsen og nye skattemæssige værdier skal baseres på POLKA-principperne. Principperne er som vi kender dem fra vandsektoren. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Energi og forsyning