30 jun. 2022
Udsigt til fyrtårn i morgensolen

Ny vandsektorlov udsendt i høring

Af Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.

30 jun. 2022
Relaterede emner Energi og forsyning

Den 29. juni 2022 er udsendt høring om forslag til lov om ændring af vandsektorloven, der lægger op til ændringer af flere områder inden for økonomisk regulering m.v.

Den 29. juni 2022 er udsendt høring om forslag til Lov om ændring af vandsektorloven, lov om betalingsregler for spildevands-forsyningsselskaber m.v. og lov om vandforsyning m.v. og lov om kommuners afståelse af vandselskaber (Lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af takstkontrol m.v.), samt bekendtgørelse om kontrol med vandselskabers regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v.

Lovforslaget indeholder bl.a. regler om fleksible indtægtsrammer og forretningsrammer fra den politiske aftale fra 2018. Hvis forslaget vedtages, vil det i betydelig grad ændre vandselskabernes økonomiske rammer/indtægtsrammer. Høringen kan ses her

EY afholder kort møde om lovforslaget onsdag den 6. juli kl. 9-10. Tilmelding til Teresa Ølund (e-mail: teresa.oelund@dk.ey.com)

Lovforslaget er opsummeret nedenfor:

 1. Den økonomiske regulering kommer generelt i højere grad til at ligne elnet regulering.

 2. Ensretning af regulering for store og mindre selskaber – fx bliver alle underlagt indtægtsrammer (ikke regnskabsmæssige kontrolrammer som de små er underlagt) og ensrettet effektiviseringskrav.

 3. Fleksible omkostningsrammer 
  • Indtægtsrammer består af en omkostningsramme og en forrentningsramme
  • 4-årige reguleringsperioder med automatisk kalibrering til faktiske omkostninger i forrige periode. IPO og finansielle omkostninger der indgår i forrentningsrammen medregnes ikke.
   • Det vurderes, at der fortsat bør fastsættes regler om, at IPO undtages fra effektiviseringskrav og pristalskorrektion.
   •  Et selskab, der har højere omkostninger end omkostningsrammen over en beregningsperiode, vil kunne starte en ny reguleringsperiode med en hævet omkostningsramme korrigeret med effektivisering og pristalskorrektion. Der vil være loft for stigningen.
   •  Et selskab, som over en beregningsperiode har faldende omkostninger, der samtidig er lavere end selskabets omkostningsramme i samme periode, vil forventet set starte en ny reguleringsperiode med en omkostningsramme, der er højere end selskabets omkostningsniveau. 
  • Der kan opkræves midler til forventede nye tillæg allerede i det år, omkostningerne afholdes.
  • Påtænkt virkning fra 2024 for spildevand og 2025 for vand.
 4. Dækning af finansielle omkostninger
  • Hver 4. år opgøres (forrentningssatsen) WACC, som ganges på fremtidige investeringer (2022 og frem).
  • Fradrag i forretningsrammen hvis finansiering er sket med egenkapital.
   • Der udarbejdes en model for en forrentningsramme, som består af et forrentningsgrundlag ganget med en sektorspecifik forrentningssats samt et selskabsspecifikt fradrag for den del af investeringen, der er finansieret med egenkapital. Forrentningsramme kan godt være negativ ved stor egenkapitalfinansiering.
  • Nuværende finansielle omkostninger til historiske investeringer, der indgår i indtægtsrammerne skal afvikles på en sådan måde, så selskaberne kompenseres retvisende for deres finansieringsomkostninger knyttet til tidligere investeringer.
  • Forrentningsgrundlaget opdateres årligt, så selskaberne ikke skal vente flere år på at få indregnet deres nye finansieringsomkostninger i indtægtsrammen.
  • Der kan ikke opkræves forrentning af indskudskapital.
 5. Kontrol med indtægtsrammer
  • Kaldes differencer og opgøres årligt som forskel mellem faktiske indtægter og indtægtsramme. Opgøres som en saldo. I dag har man som udgangspunkt kun det efterfølgende regnskabsår til at opkræve en eventuel underdækning.
  • Indføres maksgrænse for størrelsen af positiv difference (underdækning), og hvor lang tid det varer inden den opkræves.
 6. Styrkelse af tilsyn vedr. vandsektorloven
  • Forsyningssekretariatet skifter navn til Vandsektortilsynet og får en mere aktiv rolle i regeludvikling m.v. og kontrol:
   • Tilknyttet virksomhed
   • Aftaler på markedsvilkår (der skal foreligge dokumentation)
   • Skal udforme årlig arbejdsplan.
 7. Kommunalt tilsyn af vandforsyningslov og spildevandsbetalingsloven
  • Kommunernes tilsynspligt med overholdelse af økonomiske rammer bortfalder (ikke hvile-i sig-selv m.v.).
  • Fastsætte mere eksplicitte regler for hvad kommunerne skal påse, og hvilket materiale der skal indsendes.
  • Fx vil der skabes bemyndigelse til at indhente budget, regnskab og investeringsplan.

Sammendrag

Forslag til lov om ændring af vandsektorloven er sendt i høring den 29. juni 2022. Lovforslaget indeholder bl.a. forslag til ændringer vedr. ensretning af regulering for stor og mindre selskaber, fleksible omkostningsrammer, dækning af finansielle omkostninger, kontrol med omkostningsrammer, styrkelse af tilsyn vedr. vandsektorloven og kommunalt tilsyn af vandforsyningslov og spildevandsbetalingslov.

Om denne artikel

Af Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.

Related topics Energi og forsyning