15 jun. 2022
Mand ser på data på computer

Ændrede regler for renteberegning ved korrektion af momsangivelsen

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

15 jun. 2022
Relaterede emner Tax Assurance

Folketinget har netop vedtaget nye regler, der bl.a. indebærer, at der skal betales renter på efterangivelser og korrektioner til tidligere indberettet moms. 

Opsummering:

 • Efterangivelser og korrektioner bliver fremadrettet forrentet fra sidste rettidige betalingsdag.
 • Regelændringen træder i kraft 15. juni 2022, men det nærmere virkningstidspunkt fastsættes af Skatteministeren på et senere tidspunkt.
 • Vi anbefaler, at din virksomhed hurtigst muligt gennemgår nuværende og tidligere momsindberetninger for at undgå forrentning af en eventuel efterbetaling.

Folketinget har netop vedtaget nye regler for opkrævning af renter ved for sen betaling af moms uden påkrav. Retsstillingen har frem til lovforslagets vedtagelse været, at der i en lang række tilfælde ikke har været hjemmel til at opkræve renter ved fx manglende angivelse af moms.

Regelændringen retter op på, at virksomheder, der ikke indberetter korrekt og/eller ikke indberetter til tiden, rentemæssigt har været stillet bedre end virksomheder, der har angivet korrekt og rettidigt, men ikke har været i stand til at betale.

Praksis har inden regelændringen været, at ved for sen angivelse og dermed manglende betaling, påløb der først renter 14 dage efter påkrav, og kun hvis der ikke var foretaget betaling inden for dette 14-dages varsel. Modsat var virksomheder, der havde indberettet til tiden, men ikke betalt, blevet ramt af renter fra sidste rettidige betalingsdato.

Denne uacceptable retstilling brydes ved at fjerne 14-dages fristen (påkravet), således at renter altid påløber fra sidste rettidige betalingsdato.

Yderligere indeholder det vedtagne lovforslag nye regler, der får betydning for efterangivelser. Fremadrettet skal der beregnes renter fra den dato, hvor den oprindelige angivelse havde betalingsfrist. Denne renteberegning skal alene finde anvendelse, når beløbet er i Skattestyrelsens favør.

Renten vil blive fastsat løbende af Nationalbanken, og udgør aktuelt 8,4 % p.a. Altså en markant høj rente, og Skatteministeriet forventer da også at ekstraopkræve et trecifret millionbeløb i både 2023 og 2024.

Effekten af regelændringen

Regelændringen skelner ikke mellem forskellige årsager til en efterangivelse. Dermed kan en mindre fejl, som først opdages og rettes 2-3 år senere, blive ganske omkostningsfuld for virksomheden.

Det giver et yderligere incitament til at have kontrol over sine momsprocesser, da tidligere fejl, som ikke havde økonomisk betydning i form af renter, nu kan medføre en betydelig meromkostning. Det drejer sig fx om:

 • Momsfradrag i forbindelse med personalegoder, hvor vi ofte ser, at virksomheder tager et for højt fradrag på fx mobiltelefoner, pc mv.
 • Forkert periodisering, fx faktura udstedt ultimo måneden, hvor salgsmoms først afregnes i den efterfølgende momsperiode
 • Uberettiget momsfradrag som en konsekvens af forkert faktura
 • Forkert kvalifikation af en ”virksomhedsoverdragelse”
 • Handel med udlandet hvor kravene til momsfritagelse ikke er opfyldt
 • Manglende momsregistrering

Det følger af det vedtagne lovforslag, at Skattestyrelsen kan give mulighed for helt eller delvist at fritage for betaling af renter tilbage i tid, hvis det på grund af særlige omstændigheder findes urimeligt at fastholde rentekravet. Under lovforslagets behandling har Skatteministeriet anført, at dette kan være tilfældet, når der alene er tale om periodiseringsfejl, hvor angivelserne beløbsmæssigt udligner hinanden.

Hertil bemærker vi dog, at der i hvert tilfælde vil være tale om en konkret vurdering, samt at gældende praksis vedrørende fritagelse for betaling af renter tilbage i tid efter vores opfattelse er streng, hvorfor det klare udgangspunkt også fremadrettet formentlig vil være, at enhver fejl tilbage i tid vil medføre betaling af renter.

Delvis fradragsret

Virksomheder, der har delvis fradragsret, skal stadig foretage en efterfølgende regulering, når årets endelige delvise fradragsprocent opgøres. Da opgørelsen af den delvise fradragsprocent baseres på årets omsætning, kan fradragsretten ikke endeligt opgøres før regnskabsårets udløb.

Denne efterfølgende regulering er en følge af lovgivningen og de praktiske omstændigheder, og dermed ikke en konsekvens af, at virksomhederne har angivet forkert eller for sent. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at reguleringerne, som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent, bliver omfattet af de nye renteregler.

Det følger af regelændringen, at Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om, hvilken foreløbig fradragsprocent der skal anvendes, og tidspunktet for angivelsen af reguleringen.

Ikrafttrædelse

Det vedtagne lovforslag (som også dækker andet end renter på momskorrektioner) træder i kraft den 15. juni 2022. Det skal hertil bemærkes, at det vedtagne lovforslags virkningstidspunkt for de fleste momsefterangivelsessituationer vil blive fastsat af Skatteministeren, således at virkningstidspunktet først indtræder noget senere. Skattemyndighederne vil løbende foretage de nødvendige systemtilpasninger som følger af regelændringerne, hvorfor virkningstidspunktet for de enkelte momsmæssige krav og situationer vil blive fastsat løbende i perioden efter den 15. juni 2022, hvor hovedparten formentlig først får virkning efter den 1. januar 2023.

Korrekt indberetning hurtigst muligt

Ved digital indberetning anses indberetningen for at være modtaget den dag, hvor angivelsen er modtaget i Skatteforvaltningens it-system. Virksomheden bærer bevisbyrden for, at angivelsen eller indberetningen er indsendt rettidigt. Korrekt og rettidig indberetning af momsen har altid været vigtigt, men fremadrettet vil det have en økonomisk konsekvens for virksomhederne, hvis reglerne ikke overholdes.

Vi anbefaler derfor, at I gennemgår og korrigerer hurtigst muligt for at undgå forrentning af en eventuel efterbetaling. Dette bl.a. henset til, at virkningstidspunktet for regelændringerne principielt kan ske fra dag til dag, hvorfor det grundlæggende er vores opfordring, at momsprocesserne gennemgås og eventuelle fejl rettes hurtigst muligt, således at risikoen for renter er elimineret - eller i hvert fald reduceret - når skattemyndighedernes it-systemer er opdaterede og regelændringerne får virkning.

Vi tager gerne en dialog om jeres historiske dispositioner og indberetninger (fx i form af en momsgennemgang – evt. med brug af dataanalyse – med fokus på at identificere og korrigere fejl og mangler, før Skattestyrelsen påtaler dem), så ræk endelig ud til jeres sædvanlige momsrådgiver hos EY eller en af vores momsrådgivere oplistet nedenfor, hvis din virksomhed har behov for yderligere information eller ønsker at drøfte hvordan en gennemgang kan tilrettelægges for jer.

Kontakt:

 • Asger Engvang, tlf. 4040 2260
 • Søren Flensborg, tlf. 2529 3879
 • Christopher K. Glinvad, tlf. 2529 5309
 • Emil N Andersen, tlf. 2529 4992

Sammendrag

En regelændring vedrørende bl.a. renteberegning på korrektion af momsangivelsen er netop vedtaget. Regelændringen, som ikke indeholder nogen overgangsregler, medfører, at efterangivelser og korrektioner fremadrettet bliver forrentet fra den sidste rettidige betalingsdag for den momsperiode, som efterangivelsen/korrektionen vedrører. Regelændringen træder i kraft den 15. juni 2022, men det nærmere virkningstidspunkt fastsættes af Skatteministeren på et senere tidspunkt. Vi anbefaler, at din virksomhed hurtigst muligt gennemgår nuværende og tidligere momsindberetninger for at undgå forrentning af en eventuel efterbetaling.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax Assurance