22 sep. 2022
Opladning af el-bil

Afklaring af moms, skat og afgifter ved gratis el-opladning af biler 

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

22 sep. 2022
Relaterede emner Tax

Et nyligt bindende svar omkring virksomheders facilitering af gratis opladning af elbiler giver større klarhed for virksomheder.

Opsummering: 
  • Hvis virksomheden tilbyder gratis opladning af elbil til medarbejderes private biler, vil der være tale om et skattepligtigt personalegode.
  • Virksomheder har mulighed for at opnå godtgørelse af elafgifter efter særordningen selv om opladning stilles gratis til rådighed.
  • Typen af bil afgør, hvorvidt der er momsfradrag for indkøb af ladestandere og el til gratis opladning.

Skatterådet har i et nyligt offentliggjort bindende svar taget stilling til en række forhold for virksomheders håndtering af moms, skat og afgifter i relation til ladestandere, der stilles gratis til rådighed.

Virksomheden ønskede at investere i en ladestander, der skulle stå på virksomhedens domicil. Ladestanderen skulle stilles til rådighed for opladning af virksomhedens egne el-biler (varebiler, “papegøjepladebiler” m.m.), der alene benyttes erhvervsmæssigt, men også til medarbejdere med fri bil samt til medarbejdere som benytter deres egen private el-bil. Derudover ville ladestanderen blive stillet til rådighed for opladning af biler for virksomheden kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere i forbindelse med deres besøg på virksomheden.

Skattemæssige forhold

Medarbejdere med privat bil
Hvis virksomheden tilbyder gratis opladning af elbil til de medarbejdere, der kører i privat bil, vil der være tale om et skattepligtigt personalegode.

Selvom opladningen sker på virksomhedens domicil, kan det ikke falde ind under den skattefri personaleplejefritagelse, da godet anses for brugt uden for arbejdspladsen. Dermed opfylder det ikke betingelsen om at være ydet på arbejdspladsen.

Godet kunne heller ikke falde ind under den skattefri bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder.
Skatterådet bekræftede dog, at godet vil være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Dermed kan opladning af private el-biler være skattefrit for medarbejderen, hvis den samlede værdi af årets opladning sammen med øvrige lignende personalegoder (og firmajulegave) ikke overstiger 1.200 kr.

Skatterådet bekræftede endvidere, at den skattemæssige værdi af opladningerne skal fastsættes til markedsprisen. Markedsprisen kunne ikke opgøres til virksomhedens udgifter til strømforbruget efter fradrag for afgift og moms. Markedsprisen skal opgøres til den samlede udgift inklusive moms og afgifter og eventuelt andre omkostninger forbundet med opladningen (fx udgifter til en serviceaftale), så det svarer til hvad medarbejderen skulle betalt i almindelig fri handel.

Da opladningen af medarbejdernes private biler blev anset for et lønaccessorium, kunne virksomheden få fuldt fradrag for udgiften som en lønudgift.

Det skal nævnes, at der i øjeblikket er et lovforslag i høring, som vil skattefritage værdien af opladning af de ansattes egne private elbiler og pluginhybridbiler på arbejdspladsen i indkomstårene 2023-2026. Efter lovforslaget vil den skattefri opladning ikke påvirke medarbejderens mulighed for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse i forbindelse med erhvervsmæssig brug af bilen. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, men hvis det vedtages i overensstemmelse med det foreslåede, vil det betyde, at det bindende svar på dette punkt fremadrettet vil miste sin relevans.

Medarbejdere med firmabil
Skatterådet bekræftede i det bindende svar, at der ikke skal ske yderligere beskatning i forbindelse med arbejdsgivers betaling af el til opladning af biler, der beskattes som fri bil, da dette allerede indgår i beskatningen af fri bil.

Der blev ikke spurgt særskilt om selskabets fradrag for udgiften til el for biler der beskattes som fri bil. Der bør dog ikke være nogen tvivl om, at dette ligeledes vil være fradragsberettiget som en lønudgift.

Kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere
Skatterådet oplyste i det bindende svar, at kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, der tilbydes gratis opladning af deres elbil i forbindelse med besøg hos virksomheden, ikke skulle beskattes heraf. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at udgiften til opladningen ligger inden for typiske udgiftsniveau for skattefri repræsentationsydelser (som fx et restaurantbesøg), og at opladningen af bilen ville ske i forbindelse med udførelsen af de pågældende personers arbejde.

Virksomheden kunne få fradrag for udgiften til opladningen som en repræsentationsomkostning, og fradragsretten ville derfor være begrænset til 25 % af de afholdte udgifter. 

Oversigt over skattemæssige konsekvenser

  Beskatning hos modtageren Fradrag for selskabet
Medarbejdere med privat bil

Beskatning af markedsværdien af opladningen.
Kan dog være omfattet af den skattefri bagatelgrænse for mindre personalegoder på 1.200 kr.

Fuldt fradrag som lønudgift.
Medarbejdere med fri bil

Ingen særskilt beskatning.
Godet indgår allerede i beskatning af fri bil.

Fuldt fradrag som lønudgift.
(dog ikke omfattet af det bindende svar)

Kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere Ingen beskatning. Fradragsberettiget som repræsentationsudgift, dvs. Fradrag for 25 % af udgiften.

Afgifter

Det er som udgangspunkt en betingelse for godtgørelse af elafgift, at der er godtgørelse i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Der vil derfor ikke kunne søges om godtgørelse for opladning efter de almindelige regler i elafgiftsloven, hvis der ikke er momsfradrag for opladningen.

Folketinget har dog indført en særordning, hvor dette udgangspunkt fraviges (særordningen for opladning af elbiler). Efter denne særordning kan virksomheder opnå godtgørelse af elafgift ned til 0,4 øre pr. kWh for el, der anvendes i ladestandere, uden at tage hensyn til momsfradrag, så længe virksomheden driver ladestanderen for egen regning og risiko og de øvrige betingelser for anvendelse af særordningen er opfyldt.

Der har hidtil været tvivl, om forståelse af udtrykket ”regning og risiko” herunder om kravet indebar, at der ikke kunne opnås godtgørelse af elafgift for vederlagsfri opladning til medarbejdere og kunder. Det bindende svar bekræfter, at særordningen finder anvendelse, selvom der ikke kræves et vederlag for opladningen (fx opladning af kunders og medarbejderes elbiler).

Momsmæssige forhold

I relation til moms bidrager det bindende svar ikke med noget nyt for så vidt angår omkostninger til opladning af elbiler, idet omkostningen skal håndteres på samme måde som andet brændstof, hvor praksis er kendt.

Skatterådet finder, at indkøb og drift af el-ladestandere skal anses som en driftsomkostning på bilen, og det har derfor betydning for fradragsretten hvilken type biler, der anvender virksomhedens el-ladestandere.

Personbiler
Virksomheder har ikke momsfradrag for indkøb og drift af el-ladestandere samt indkøb af el til brug for gratis opladning af

  • Virksomhedens egne personbiler
  • Kunders, forretningsforbindelsers og øvrige samarbejdspartneres personbiler
  • Medarbejdernes personbiler

Det svarer til den hidtidige begrænsning i momsfradrag for brændstof og øvrige driftsomkostninger til personbiler.

Bilforhandlere og leasingselskaber har fuldt fradrag for anskaffelse og drift af ladestandere samt indkøb af el til brug for opladning af egne/leasede hvidpladebiler, der anvendes som demo- og udlejningsbiler m.v. Hvis bilerne delvist anvendes til private formål, skal der beregnes udtagningsmoms.  Det fremgår ikke specifikt af det bindende svar, men følger af momslovens almindelige regler.

Varebiler

Virksomheder har derimod momsfradrag for anskaffelse og drift af ladestandere samt indkøb af el til brug for opladning af varebiler op til 3 ton.

Det gælder også, når varebilen anvendes til blandende aktiviteter herunder momspligtige og momsfritagne aktiviteter. Det er blot en forudsætning, at virksomheden har mere end 50.000 kr. i momspligtig omsætning, og dermed er registreringspligtig for moms.

Brug for sparring?

Du er velkomne til at række ud til nedenstående eller din daglige rådgiver, hvis du har spørgsmål til den skatte-/afgiftsmæssige håndtering af jeres el-ladestandere.

Skat
Søren Erenbjerg, tlf. 3038 0422

Moms og afgifter
  • Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048
  • Niels T. Christensen, tlf. 2529 5257
  • Louise Espensen, tlf. 2529 4496

Sammendrag

Hvis virksomheden tilbyder gratis opladning af elbil til de medarbejdere, der kører i privat bil, vil der være tale om et skattepligtigt personalegode. Godtgørelse af elafgiften kan i udgangspunktet ske i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Der er dog mulighed for godtgørelse efter en særordning, som bl.a. forudsætter at virksomheden driver ladestandere for egen regning og risiko. El til opladning af elbiler skal sammenlignes med andre typer af brændstof. Typen af bil afgør derfor, hvorvidt der er momsfradrag for indkøb og drift af ladestandere og el til gratis opladning.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax