6 minutters læsetid 4 maj 2023
Forretningskvinde tjekker finansielle data på smartphone

Beskatning af Exchange Traded Funds

Forfattere
Elisabeth Hjelholt Halle

Tax Manager, Financial Services Tax, EY Danmark

Skatterådgiver indenfor det finansielle område med speciale i kildeskatter.

Jesper Frøkjær

Leder af Wealth & Asset Management Tax i Norden, Partner, EY Danmark

Rådgiver kunder om skatteforhold indenfor den finansielle sektor, fast ejendom og transaktioner. Far til to. Passioneret fodbold- og golfspiller.

6 minutters læsetid 4 maj 2023

Exchange Traded Funds svarer på mange måder til danske investeringsforeninger, men der kan være skattemæssige forskelle, man som investor skal være opmærksom på

Opsummering

  • Investering i Exchange Traded Funds har gennem de seneste år vundet større udbredelse bland de danske investorer.
  • Exchange Traded Funds følger udviklingen i et bestemt indeks eller marked og har, ligesom i en dansk investeringsforening, til formål at sprede risikoen.
  • Beskatningen af Exchange Traded Funds vil afhænge af, hvad den investerer i.

Investering i de såkaldte Exchange Traded Funds har over de seneste år vundet større udbredelse blandt danske investorer. Denne artikel gennemgår skattereglerne for forskellige danske investortyper (frie midler, aktiesparekonto, pension og selskaber) ved investering i en udenlandsk Exchange Traded Funds.

Hvad er en Exchange Traded Fund

En Exchange Traded Fund (ETF) er en investeringsfond, der typisk er eksponeret mod en underliggende portefølje af værdipapirer ejet af ETF’en. Det betyder, at ETF’en følger udviklingen i et bestemt indeks eller marked. Det kunne fx være det amerikanske indeks S&P 500, som er et indeks med USA’s 500 største børsnoterede selskaber. I stedet for at købe aktier i alle selskaberne, der indgår i indekset, kan man investere i en ETF, der følger dette indeks. 

ETF’er også kendt som indeksfonde. ETF’er handles på børsen, så man kan købe og sælge på daglig basis. Ved investering i ETF’er kan man opnå eksponering mod forskellige aktiv-klasser som aktier, obligationer, råvarer, valuta og fast ejendom. En ETF er - som udgangspunkt - passivt forvaltet, hvilket indebærer at omkostningerne i fonden kan være lavere, sammenholdt med aktivt forvaltede fonde. 

Bedre vilkår for danske investorer

I 2020 trådte der nye skatteregler i kraft, med det formål at forbedre vilkårene for danskere der investerer i udenlandske investeringsinstitutter. De nye regler harmoniserede på visse punkter investorbeskatningen af danske og udenlandske aktiebaserede investeringsinstitutter, således at afkast fra aktiebaserede ETF’er (og andre typer investeringsfonde) beskattes som aktieindkomst for personer. Beskatning som aktieindkomst kræver, at ETF’en opfylder betingelserne for at have skattemæssig status som ”aktiebaseret investeringsselskab”.

Skattestyrelsen skal gives meddelelse om, at ETF’en ønsker status som aktiebaseret investeringsselskab og desuden opfylde visse kriterier om, at porteføljen overvejende skal være anbragt i aktier. Herefter vil ETF’en fremgå af Skattestyrelsens liste over aktiebaserede investeringsselskaber. Listen opdateres løbende og kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside.

Fremgår ETF’en af Skattestyrelsens liste over aktiebaserede investeringsselskaber, betragtes den som aktiebaseret. Fremgår ETF’en ikke, vil den derimod være obligationsbaseret. Nedenfor beskrives beskatningen af begge typer.

Investering i Exchange Traded Funds for personers frie midler 

ETF’er der er aktiebaseret investeringsselskaber

Afkast fra aktiebaserede ETF’er beskattes som aktieindkomst. Gevinst og tab skal opgøres efter lagerprincippet – se beskrivelse af aktieindkomst og lagerprincippet nedenfor. Udlodder ETF’en udbytte beskattes det som aktieindkomst. 

Beskatning af aktieindkomst 

Årets samlede aktieindkomst (dvs både indkomst fra aktiebaserede ETF’er og anden aktieindkomst) beskattes med 27 % op til et grundbeløb på 58.900 kr. i 2023 (117.800 kr. for ægtefæller), og med 42 % for indkomst der overstiger grundbeløbet. Tab på ETF’er kan fradrages ved opgørelsen af aktieindkomsten uden begrænsninger.

Beskatning af afkast fra aktiebaserede ETF’er er således enten 27 % eller 42 %.

ETF’er der er obligationsbaserede investeringsselskaber

Afkast fra obligationsbaserede ETF’er beskattes som kapitalindkomst. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet – se beskrivelsen af kapitalindkomst og lagerprincippet nedenfor. Bemærk at ETF’er der investerer i fx råvarer, valuta og fast ejendom typisk vil være obligationsbaseret. 

Udlodder ETF’en udbytte beskattes det som kapitalindkomst. 

Beskatning af kapitalindkomst

Skattesatsen for kapitalindkomst afhænger af om der i løbet af året er positiv eller negativ nettokapitalindkomst og de øvrige indkomstforhold. Nettokapitalindkomst opgøres samlet for ægtefæller og skattesatsen vil udgøre mellem ca. 25,6 % og 42 % (ekskl. evt. kirkeskat).

Positiv nettokapitalindkomst der indgår i topskattegrundlaget, og overstiger et grundbeløb på 48.800 kr. (2023-niveau), beskattes med 42 % (med tillæg af eventuel kirkeskat). Positiv nettokapitalindkomst under beløbsgrænsen på 48.800 kr., beskattes med ca. 37,1 % (med tillæg af eventuel kirkeskat).

Negativ nettokapitalindkomst kan have en fradragsværdi på mellem 25,6 % og 33,6 %.

Gevinst og tab medregnes dog kun, hvis årets samlede nettogevinst/-tab i obligationsbaserede investeringsselskaber og almindelige obligationer overstiger 2.000 kr. Overskrides bagatelgrænsen på 2.000 kr. er hele gevinsten skattepligtig og hele tabet fradragsberettiget.

Lagerbeskatning

Som investor i en ETF lagerbeskattes man af gevinst og tab, dvs. at der sker beskatning hvert år uanset om ETF’en er solgt i løbet af året. Gevinst og tab opgøres ved årets udgang og medregnes i den skattepligtige indkomst, enten som aktieindkomst (aktiebaserede ETF’er) eller kapitalindkomst (obligationsbaserede ETF’er).

Børns frikort

Børn og unge under 18 år har i 2023 et personfradrag (frikort) på 38.400 kr. og skal derfor først betale skat, når indkomst, der medregnes under personfradraget, overstiger dette beløb. Det er muligt at udnytte frikortet, hvis afkastet beskattes som kapitalindkomst. Modtager barnet fx afkast fra en ETF, der er obligationsbaseret vil det være skattefritaget når det kan rummes i barnets frikort, dvs. op til beløbsgrænsen på 38.400 kr. Det kan derfor være en skattemæssig fordel at anbringe barnets midler i værdipapirer, hvor afkastet medregnes som kapitalindkomst. 

Barnets frikortet skal aktiveres på skat.dk.

Børneopsparing

Barnets forældre, bedsteforældre, oldeforældre mv., kan oprette en børneopsparingskonto for barnet. Midler på en børneopsparing kan investeres efter eget valg, og kan placeres i ETF’er., både aktiebaserede og obligationsbaserede. Beløbsgrænsen for indskud på en børneopsparing er 6.000 kr. årligt, og indskuddet må højst udgøre 72.000 kr. i hele bindingsperioden. Afkast og renter der genereres fra investeringer på børneopsparingen i opsparingsperioden er skattefritaget. 

Aktiesparekonto

På en aktiesparekonto kan der bl.a. investeres i enkeltaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og investeringsbeviser i aktieindkomstbeskattede afdelinger. ETF’er kan derfor indgå som en del af aktiesparekontoen, når der er tale om de aktiebaserede investeringsselskaber, som er registreret hos Skattestyrelsen og fremgår af Skattestyrelsens liste. 

Loftet for indskud på en aktiesparekonto for 2023 er 106.600 kr., og afkastet på aktiesparekontoen beskattes med 17 %, mod de henholdsvis 27 % og 42 % der er gældende for almindelig aktieindkomst, og opgøres efter lagerprincippet ved årets udgang. 

Tab kan fremføres til fradrag i gevinster på aktiesparekontoen. Pengeinstituttet indberetter alle oplysningerne til Skattestyrelsen, og skatten beregnes og betales af pengeinstituttet via aktiesparekontoen.

Pensionsmidler

Investeres der i en ETF, både aktiebaseret og obligationsbaseret gennem pensionsopsparingen, vil afkast, dvs. både løbende udbytteudlodninger og gevinst og tab på ETF’en blive medregnet og beskattet med 15,3 %. Beskatningen sker efter lagerprincippet, dvs. at der sker beskatning hvert år uanset om investeringsbeviset i ETF’en er solgt i løbet af året. Bliver beskatningsgrundlaget negativt, beregnes en negativ skat, der kan fratrækkes i skatten på efterfølgende års positive afkast på pensionsordningen.

Investering i Exchange Traded Funds for selskaber 

Selskabers investering i ETF’er beskattes som en del af den almindelige skattepligtige indkomst med 22 %, mens et eventuelt tab kan fradrages. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet ved årets udgang. Udlodder ETF’en udbytte beskattes dette som almindelig skattepligtig indkomst med 22 %. 

Hvis du er i tvivl om konsekvensen af dine investeringer er du altid velkommen til at kontakte os.

Sammendrag

Om en ETF har status af aktiebaseret eller obligationsbaseret investeringsselskab kan have stor betydning for danske investorer, herunder hvordan de beskattes af deres afkast.

Om denne artikel

Forfattere
Elisabeth Hjelholt Halle

Tax Manager, Financial Services Tax, EY Danmark

Skatterådgiver indenfor det finansielle område med speciale i kildeskatter.

Jesper Frøkjær

Leder af Wealth & Asset Management Tax i Norden, Partner, EY Danmark

Rådgiver kunder om skatteforhold indenfor den finansielle sektor, fast ejendom og transaktioner. Far til to. Passioneret fodbold- og golfspiller.