16 okt. 2023
Zurich om morgenen

Bor du i Danmark, men har fået arbejde i udlandet?

Af Richardt Tabori Kraft

Partner, People Advisory Services (Tax), EY Danmark

Rådgiver omkring skatteforhold og social sikring til personer, der krydser landegrænser. Stolt far til fire.

16 okt. 2023
Relaterede emner Tax

Der er risiko for dobbeltbeskatning af udenlandske pensionsordninger i Danmark, hvis du tager arbejde i udlandet med en tilhørende pensionsordning.

Opsummering

  • Risiko for reel dobbeltbeskatning på indbetalinger – i alt op til 108 %
  • Beskatning af løbende afkast op til 42 %

Personer, der bor i Danmark og får et arbejde i udlandet, bør overveje, om eventuelle arbejdsgiverindbetalinger til udenlandsk pensionsordning kan ændres til et løntillæg, da man ellers risikerer at blive dobbeltbeskattet.

Bindende svar fra Skattestyrelsen viser at der reelt kan ske dobbeltbeskatning

Skattestyrelsen har afsagt et bindende svar, vedrørende beskatning af en schweizisk pensionsordning i Danmark.

Sagen vedrørte en person, som bor i Danmark, men udførte arbejde i Schweiz, hvor der gennem den schweiziske arbejdsgiver blev oprettet en obligatorisk pensionsordning. Efter schweiziske regler var der fradrags- og bortseelsesret for indbetalinger til ordningen. 

Da der var tale om en udenlandsk pensionsordning, der blev oprettet mens personen boede i Danmark, kunne pensionsordningen ikke skattemæssigt anerkendes i Danmark som en fradragsberettiget ordning. Ordningen blev derfor anset for omfattet af pensionsbeskatningslovens (PBL) § 53 A.

Beskatning af indbetalinger

Konsekvensen var, at arbejdsgiverens indbetalinger til ordningen efter danske regler skulle anses for et skattepligtigt løntilskud.

Da personen var skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, skulle lønindkomsten fra Schweiz - med tillæg af arbejdsgivers indbetalinger på pensionsordningen – beskattes i Danmark. Danmark skulle dog give creditlempelse for skat betalt i Schweiz. Schweiz beskattede dog kun lønnen - og ikke arbejdsgivers indbetalinger til pensionsordningen, som der var bortseelsesret for i Schweiz. 

Dermed blev lønnen og pensionsindbetalingerne beskattet med op til 56 % (svarende til dansk marginalskat) – hvor en del af skatten blev betalt i Schweiz, og den resterende del skulle betales i Danmark. Da indbetalingerne ikke var skattepligtige i Schweiz, blev disse beskattet fuldt ud i Danmark (nedslag for betalt schweizisk skat på 0 kr.)

Beskatning af udbetalinger

Udbetalinger fra pensionsordninger omfattet af PBL § 53 A er som udgangspunkt skattefri i Danmark. Det gælder dog ikke for den del, der modsvarer indbetalinger som der har været fradrags- eller bortseelsesret for enten i Danmark eller i udlandet.

Da der i denne sag var bortseelsesret i Schweiz for pensionsindbetalingerne, betød det, at efterfølgende udbetalinger ville være skattepligtige i Danmark, selvom indbetalingerne også var skattepligtige i Danmark.

Udbetalingerne skulle beskattes i både Schweiz og Danmark, hvis personen fortsat ville være hjemmehørende i Danmark på udbetalingstidspunktet. Danmark ville dog give creditlempelse for skat betalt i Schweiz på udbetalingerne. Pensionsudbetalingerne beskattes således med op til 52 % (svarende til dansk marginalskat uden AM-bidrag) – hvor en del af skatten skal betales i Schweiz, og den resterende del (op til 52 %) skal betales i Danmark.

Det betyder, at der samlet set kan blive tale om beskatning på i alt 108 % (56 % + 52 %) af pensionsindbetalingerne.

Det var Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke ville ske dobbeltbeskatning, da der i Danmark gives credit for skat betalt i Schweiz både i forhold til indbetalingerne og udbetalingerne. Dette er i princippet korrekt, men da der ikke betales skat i Schweiz af indbetalingerne (pga. bortseelsesret), var der reelt ikke nogen schweizisk skat at give credit for i Danmark.

Beskatning af løbende afkast

Udover den ovenstående beskatning af indbetalinger til og udbetalinger fra ordningen, skal der i Danmark ske beskatning af det løbende afkast på ordningen. Der er her tale om kapitalindkomst, der beskattes med op til 42 %.

Den del af ordningen, der på udbetalingstidspunktet vedrører afkast på ordningen, skal ikke også beskattes i Danmark på udbetalingstidspunktet. Så dobbeltbeskatningen i Danmark (på indbetalings- og udbetalingspunktet) vedrører alene indbetalinger på ordningen, som der er fradragsret- eller bortseelsesret for i Danmark eller i udlandet.

Til gengæld vil den del af udbetalingerne, der hidrører fra tilvækst, som udgangspunkt ikke være fritaget for beskatning i udlandet. Men den skat bør der kunne opnås creditlempelse for i Danmark i det omfang skatten i udlandet på udbetalingerne ikke overstiger den tilsvarende danske skat på udbetalingerne.

Afgørelsens rækkevidde

Personer, der bor i Danmark, og som i forbindelse med arbejde i udlandet får oprettet en udenlandsk pensionsordning, kan som det altovervejende udgangspunkt ikke få godkendt sådanne ordninger i Danmark.

Dermed risikerer man i sådanne tilfælde at blive beskattet af både indbetalinger til og udbetalinger fra ordningen – samt af det løbende afkast.

Som beskrevet ovenfor, kan der ske beskatning med i alt op til 108 % af indbetalingerne.

Det kan eksempelvis være relevant for personer, der bor i Danmark og arbejder i Sverige. For disse personer afhænger en eventuel dobbeltbeskatning af, om personen er omfattet af svensk eller dansk social sikring – og om der udelukkende udføres arbejde i Sverige.

Vi anbefaler, at det nøje overvejes, om det er muligt at konvertere udenlandske arbejdsgiverindbetalinger til ordningen til et skattepligtigt løntillæg i stedet samt undgår eventuelle egne bidrag til ordningen. På den måde kan man undgå den ovenfor beskrevne uhensigtsmæssige dobbeltbeskatningssituation.

Vi hjælper meget gerne med assistance vedrørende det ovenstående.

Sammendrag

På baggrund af Skattestyrelsens vurdering, kan det udledes, at når en udenlandsk pensionsordning ikke kan godkendes i Danmark, fordi man hele tiden har været hjemmehørende til Danmark, kan det medføre dobbeltbeskatning i Danmark. Efter Skattestyrelsens vurdering, har Danmark ret til at beskatte indbetalingerne, det løbende afkast samt udbetalingerne. Konsekvensen heraf er, at der samlet set kan blive tale om beskatning på i alt 108 % (56 % + 52 %) af pensionsindbetalingerne. Vi anbefaler, at man særligt som Øresundspendler overvejer, at undgå en udenlandsk pensionsordning men i stedet for udbetalt tillæg som løn. 

Om denne artikel

Af Richardt Tabori Kraft

Partner, People Advisory Services (Tax), EY Danmark

Rådgiver omkring skatteforhold og social sikring til personer, der krydser landegrænser. Stolt far til fire.

Related topics Tax