3 jun. 2021
CFC-regler får konsekvenser for danske koncerner

CFC-regler får konsekvenser for danske koncerner

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

3 jun. 2021
Relaterede emner Tax

Folketinget har den 3. juni 2021 vedtaget nye regler om CFC-beskatning, der kan medføre store skattemæssige konsekvenser for danske koncerner.

Folketinget har den 3. juni 2021 vedtaget lovforslag nr. L 89 om CFC-beskatning, der kan få store skattemæssige konsekvenser og medføre administrative byrder for danske koncerner. Reglerne har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2021 eller senere.

I det følgende omtales hovedpunkterne i de nye regler.

Generelt

CFC-beskatning indebærer, at et dansk moderselskab beskattes af indkomsten optjent i et udenlandsk datterselskab, og at der gives fradrag i den danske skat for skat betalt i udlandet. Formålet med reglerne er at værne mod, at finansiel indkomst mv. flyttes fra danske moderselskaber til udenlandske datterselskaber.

Ifølge de nye regler er hovedbetingelserne for CFC-beskatning:

  • Datterselskabets CFC-indkomst udgør mere end 1/3 af den samlede indkomst, og
  • Moderselskabet og koncernen ejer mere end 50% af kapital, råder over mere end 50% af stemmerne eller har ret til mere end 50% af overskuddet i datterselskabet.

Den hidtidige dispensationsregel for finansselskaber er erstattet af en objektiv undtagelse, hvorefter der kun sker CFC-beskatning, hvis mere end 1/3 af CFC-indkomsten hidrører fra transaktioner med moderselskabet eller tilknyttede personer.

Et dansk moderselskab kan nu vælge kun at medregne datterselskabets CFC-indkomst (frem for hele indkomsten). Et sådan valg skal træffes senest på selvangivelsestidspunktet for det første indkomstår, hvor moderselskabet bliver CFC-beskattet, valget er bindende i fem indkomstår, og det vil gælde for alle datterselskaber.

CFC-indkomst og immaterielle aktiver

CFC-indkomsten har hidtil omfattet finansiel indkomst, royalties og gevinster ved afhændelse af immaterielle aktiver.

CFC-indkomsten er nu udvidet til at omfatte:

  • Indkomst i et faktureringsselskab, forudsat at selskabet både køber og sælger koncerninternt, og at det bidrager med ingen eller ringe økonomisk værdi.
  • ”Anden indkomst fra immaterielle aktiver”.

Der er derfor en større risiko for CFC-beskatning efter de nye regler.

Det er særligt ”anden indkomst fra immaterielle aktiver”, der kan volde problemer. Denne kategori er dog fritaget fra CFC-beskatning, hvis en ny substanstest er opfyldt, jf. nedenfor.

”Anden indkomst fra immaterielle aktiver” omfatter den andel af indkomsten fra salg af varer og tjenesteydelser, der ud fra en ren økonomisk betragtning relaterer sig til ydelsens indhold af immaterielle aktiver. De pågældende immaterielle aktiver kan f.eks. være patenter, know-how og varemærker, mens goodwill i denne forbindelse ikke behandles som et immaterielt aktiv. Det bliver vanskeligt og forbundet med stor usikkerhed at foretage denne opdeling, som skal foretages efter transfer pricing-principper.

Eksisterende immaterielle aktiver i datterselskaber skal i princippet ikke medføre CFC-beskatning. Som følge heraf skal et immaterielt aktiv ved opgørelsen af CFC-indkomsten anses for erhvervet til handelsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår, der påbegyndes 1. juli 2021 eller senere. Datterselskabet kan herefter efter særlige regler foretage skattemæssige afskrivninger af den opskrevne værdi, hvorved ”anden indkomst fra immaterielle aktiver” nedbringes. Overgangsreglen gælder dog kun, hvis:

  • Det immaterielle aktiv ikke har medført CFC-indkomst de seneste tre indkomstår forud for det første indkomstår, der påbegyndes 1. juli 2021 eller senere.
  • Et immaterielt aktiv er erhvervet fra et koncernselskab, og denne overdragelse har udløst dansk eller udenlandsk beskatning.

Substanstest

En ny substanstest medfører, at der som hovedregel ikke sker CFC-beskatning af ”anden indkomst fra immaterielle aktiver”, hvis datterselskabet udfører ”en væsentlig økonomisk aktivitet vedrørende de immaterielle aktiver, der understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler”.

Substanstesten finder dog ikke anvendelse, hvis:

  • Datterselskabet varetager ejerskabet og eventuelt salgs- og distributionsfunktioner i relation til de immaterielle aktiver, mens de øvrige væsentlige funktioner vedrørende aktiverne i ubetydeligt omfang er udført eller udføres i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende, eller
  • Datterselskabet er hjemmehørende i et land, som ikke udveksler oplysninger med Danmark, medmindre indkomsten hidrører fra immaterielle aktiver, som i det væsentligste er foranlediget af R&D udført af datterselskabet selv eller af koncernselskaber hjemmehørende i samme land.

Substanstesten kræver følgende formelle betingelser opfyldt:

  • Moderselskabet vælger at anvende substanstesten senest på selvangivelsestidspunktet, og
  • Moderselskabet indsender en særlig CFC-dokumentation til skattemyndighederne senest 60 dage efter selvangivelsesfristen.

Efter fristen for selvangivelsen kan et valg kun ændres efter de særlige regler om selvangivelsesomvalg, eller hvis moderselskabet godtgør, at datterselskabet kun anses for et CFC-selskab som følge af medregning af indkomst fra immaterielle aktiver, som moderselskabet ikke inden fristen var bekendt med datterselskabets ejerskab af.

Spørgsmål om de nye CFC-regler kan rettes til din sædvanlig EY-kontakt eller til:

Jens Wittendorff, Tax, tlf. 5158 2820
Søren Næsborg Jensen, Tax, tlf. 2529 4561
Carina Marie G. Korsgaard, Tax, tlf. 2529 3764

 

Sammendrag

Danske koncerner bør undersøge, om de vil blive omfattet af de nye CFC-regler. I praksis bør fokus være på datterselskaber med ejendomsret til værdifulde immaterielle aktiver bortset fra goodwill. Almindelige salgs- og produktionsselskaber, som er sikret en stabil indtjening, og som ikke ejer immaterielle aktiver, vil normalt ikke blive omfattet. For datterselskaber med ejendomsret til værdifulde immaterielle aktiver kan det være relevant at foretage en værdiansættelse af eksisterende immaterielle aktiver og på baggrund heraf udarbejde en foreløbig CFC-test for de kommende indkomstår. Hvis CFC-indkomsten vil overstige mere end 1/3 af et datterselskabs samlede indkomst, vil næste skridt være en vurdering af, om betingelserne efter substanstesten er opfyldt.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax