25 feb. 2022
De danske transfer pricing-dokumentationskrav

De danske transfer pricing-dokumentationskrav

Af Henrik B. Dalsgaard

Transfer Pricing Associate Partner, International Tax and Transaction Services, EY Danmark

Brænder for at hjælpe kunder med transfer pricing-udfordringer og nye tekniske løsninger. Aktivt og sporty familieliv med tre børn. Nyder afslapning i Italiens solrige bakkerne.

25 feb. 2022
Relaterede emner Tax

Danmark har indført krav om årlig indsendelse af transfer pricing-dokumentation til SKAT - kravet er gældende for multinationale koncerner med aktiviteter i Danmark.

Opsummering: 
  • Det nye krav om årlig indsendelse af transfer pricing-dokumentation er gældende for regnskabsår der begynder den 1. januar 2021 eller senere.
  • Fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentationen er som hovedregel 60 dage efter selvangivelsesfristen.
  • Manglende eller utilstrækkelig transfer pricing-dokumentation udsætter den skattepligtige for en potentiel skønsmæssig vurdering af den skattepligtige indkomst, samt potentielle sanktioner.

Danmark indførte for nylig et krav om årlig indsendelse af transfer pricing-dokumentation til de danske skattemyndigheder. Dette understreger betydningen af samtidig udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation for multinationale koncerner med aktiviteter i Danmark.

Transfer pricing-dokumentationskrav – overblik

Kort sagt er virksomheder, der er omfattet af transfer pricing-dokumentationskravene, forpligtet til at udarbejde transfer pricing-dokumentation årligt for regnskabsår, der starter før den 1. januar 2021, men dokumentationen skal kun indsendes efter anmodning med 60 dages frist for indsendelse (denne frist kan ikke forlænges).

For regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere, kræver ny lovgivning, at transfer pricing-dokumentationen indsendes årligt. Fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentationen er 60 dage efter fristen for indsendelse af den årlige selskabsselvangivelse. For regnskabsår, der er afsluttet den 31. december 2021, vil fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentationen for regnskabsåret 2021 derfor være den 29. august 2022.

I henhold til de nye regler er skattepligtige, der er omfattet af transfer pricing-dokumentation, forpligtet til årligt at indsende både en landespecifik dokumentation samt en masterfil, der dækker hele koncernen (inkl. relevante bilag).

Det anerkendes dog, at multinationale koncerner i visse situationer ikke er i stand til at færdiggøre masterfilen i tide til at overholde fristen. Det er derfor muligt at anmode om en forlængelse af indsendelsesfristen for masterfilen og/eller at bruge den masterfil, der er udarbejdet for det foregående regnskabsår, som et midlertidigt dokument, hvis visse krav er opfyldt.

Indsendelseskravet gælder årligt og vedrører alle danske enheder, der er underlagt dokumentationskravet. Således gælder for eksempel kravet om at indsende en masterfil, selvom et andet selskab i samme koncern allerede har indsendt koncernens masterfil.

Der er ingen ændringer i definitionen af virksomheder, der er underlagt transfer pricing-dokumentationskravet. Derfor gælder dokumentationskravet generelt for alle danske enheder og faste driftssteder med grænseoverskridende transaktioner med nærtstående parter på globalt koncernkonsolideret niveau med[1]:

  • Flere end 250 ansatte og/eller:
  • Aktiver for mere end 125 mio. kr. og en omsætning på mere end 250 mio. kr.

Potentielle sanktioner for manglende overholdelse

Manglende eller utilstrækkelig transfer pricing-dokumentation udsætter den skattepligtige for en potentiel skønsmæssig vurdering af den skattepligtige indkomst samt potentielle sanktioner for manglende overholdelse af de danske transfer pricing-dokumentationskrav[2]. For at kunne pålægge sanktioner i tilfælde af utilstrækkelig transfer pricing-dokumentation har skattemyndighederne bevisbyrden for, at den utilstrækkelige dokumentation skyldes den skattepligtiges grove forsømmelse eller forsæt.

Som udgangspunkt er bøden på 250.000 kr. (ca. EUR 33.500) pr. juridisk enhed pr. år. Hvis der efterfølgende udarbejdes og indsendes en tilstrækkelig transfer pricing-dokumentation, nedsættes straffen ofte til 125.000 kr. Derudover kan der pålægges en sanktion på 10 % på en potentiel indkomstjustering.

Andre nylige udviklinger vedrørende de danske transfer pricing-dokumentationskrav

I henhold til de nyligt indførte regler er transfer pricing-dokumentation ikke længere påkrævet for kontrollerede transaktioner mellem danske koncernvirksomheder, der er underlagt almindelig selskabsskat i Danmark. Der er dog stadig nogle undtagelser for også at dokumentere indenlandske transaktioner, når disse foregår mellem selskaber, der beskattes asymmetrisk, fx mellem en selskabsbeskattet enhed og en tonnagebeskattet enhed eller en kulbrinte-beskattet eller en andels-beskattet enhed. Vi anbefaler derfor, at behovet for dokumentation af indenlandske transaktioner vurderes fra sag til sag med dine skatterådgivere.

Endelig præciserer den nye lovgivning de danske skattemyndigheders eksisterende holdning om, at det er et krav at understøtte armslængdepriser med et benchmark, når man anvender transactional net margin-metoden (TNMM), og/eller hvis der ikke er nogen alternativ måde at illustrere armslængdeprisfastsættelsen på (fx interne CUP-data). Lovens nye ordlyd gælder for regnskabsåret 2022 og frem.

Hvis et passende benchmark ikke indgår i sammenlignelighedsanalysen, er det sandsynligt, at transfer pricing-dokumentationen vil blive anset for utilstrækkelig og tilsidesat, og der kan pålægges sanktioner, hvis de danske skattemyndigheder kan bevise, at udeladelsen af et benchmark skyldes grov uagtsomhed eller forsæt.

Endelig (dette er ikke et nyt krav) er alle danske virksomheder og faste driftssteder, der tilhører en koncern, der er omfattet af CbCR-kravene[1], i henhold til de danske CbCR-notifikationskrav forpligtet til årligt at indsende en CbCR-notifikation til de danske skattemyndigheder inden regnskabsårets udgang.

[1] Uagtet den generelle grænse er danske virksomheder og faste driftssteder dog underlagt transfer pricing-dokumentationskravene, hvis de har kontrollerede transaktioner med en modpart i en jurisdiktion, som Danmark ikke har en skatteaftale med.

[2] For regnskabsår, der begynder før den 1. januar 2021, vil dokumentation, der kan bevises ikke at være samtidigt udarbejdet, desuden udsætte den skattepligtige for en potentiel skønsmæssig vurdering af den skattepligtige indkomst samt potentielle sanktioner for manglende overholdelse af de danske transfer pricing-dokumentationskrav. For regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere, er samtidighedskravet opfyldt, forudsat at indsendelsen foretages til tiden.

[3] Multinationale koncerner med en konsolideret omsætning på over 5,6 mia. kr. (EUR 750 mio.), som er til stede i Danmark, er underlagt CbCR-kravene i overensstemmelse med OECD's retningslinjer.

Sammendrag

Danmark har indført flere ændringer i reglerne for transfer pricing-dokumentation, gældende regnskabsåret 2021 og frem. Den væsentligste ændring er pligten til at indsende både landespecifik dokumentation og masterfil til de danske skattemyndigheder årligt.  Fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentation for regnskabsåret afslutning 31. december 2021 er den 29. august 2022. Andre ændringer omfatter lempelse af kravet om at dokumentere indenlandske transaktioner og stramninger af kravet til at understøtte prisfastsættelsen gennem udarbejdelse af en benchmark undersøgelse. 

Om denne artikel

Af Henrik B. Dalsgaard

Transfer Pricing Associate Partner, International Tax and Transaction Services, EY Danmark

Brænder for at hjælpe kunder med transfer pricing-udfordringer og nye tekniske løsninger. Aktivt og sporty familieliv med tre børn. Nyder afslapning i Italiens solrige bakkerne.

Related topics Tax