31 jan. 2023
Kvinde oplader elektrisk bil

Er du opdateret på reglerne for fri bil?

Af Troels Behnke Skak

Tax partner, Business Tax Services, EY Danmark

Specialiseret rådgivning om hovedaktionærbeskatning, omstrukturering, generationsskifte og formueplanlægning.

31 jan. 2023
Relaterede emner Tax

Konsekvenserne ved ikke at holde sig ajour på regler og praksis for fri bil, kan være store, så det er vigtigt løbende at holde sig ajour.

Opsummering: 
 • Nummerpladen er afgørende for, bevisbyrden i forhold til rådigheden af fri bil.
 • Ved splitleasing med leasingaftale mellem leasingselskabet og henholdsvis arbejdsgiverselskabet og medarbejderen, kan beskatning af fri bil undgås.
 • Det er muligt at have fri bil når, man anvender virksomhedsordningen. 

Fri bil er et af de mest populære personalegoder i Danmark og mange danskere får stillet fri bil til rådighed. Konsekvenserne ved ikke at holde sig ajour på reglerne og praksis for fri bil, kan dog være store, hvorfor det er vigtigt løbende at holde sig ajour. I denne artikel gennemgås de generelle hovedregler for beskatning af fri bil.

Hvad betyder nummerpladen?

Nummerpladen er afgørende for, om der skal ske beskatning af fri bil, og det er derfor ikke uden betydning, hvordan en bil (herunder varevogn) indregistreres.

Stiller en virksomhed en hvid- eller papegøjepladebil til rådighed for en medarbejder, er der alene som følge af nummerpladen en formodning om, at bilen kan anvendes privat. Det er således medarbejderen, der skal løfte bevisbyrden for, at bilen ikke har været til rådighed for privat kørsel.

Indregistreres bilen på gule nummerplader, er der dog en formodning om, at bilen alene anvendes erhvervsmæssigt. Det betyder dog ikke, at bilen/varevognen må anvendes privat, blot fordi den er registreret på gule nummerplader, men der er ikke en formodning herom.

Anvendes en papegøje- eller gulplade bil/varevogn til privat kørsel, har det foruden skattemæssige konsekvenser, også moms- og afgiftsmæssige konsekvenser, hvis der køres privat i bilen/varevognen.

Hvornår beskattes man af fri bil?

Man skal beskattes af fri bil, når man har rådighed over en bil, som stilles til rådighed af ens arbejdsgiver.

Beskatningsperioden udgør minimum 1 måned. Det er uden betydning, hvorvidt man anvender bilen privat i rådighedsperioden.

Det afgørende er muligheden for rådighed.

Det er muligt at undgå beskatning af fri bil, hvis der for bilen føres en korrekt udfyldt kørebog, som dokumenterer, at der udelukkende køres erhvervsmæssigt i bilen, og der er udarbejdet en rådighedsfraskrivelse. Hovedaktionærer skal dog være opmærksom på, at de jf. praksis er omfattet af en skærpet bevisbyrde, som følge af deres status som hovedaktionær.

I de situationer, hvor en bil uden for arbejdstiden står parkeret på virksomhedens adresse, og denne ikke er sammenfaldende med hovedaktionærens adresse, er det også muligt at undgå beskatning af fri bil. Hertil skal det dog bemærkes, at det er medarbejderen/arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at bilen ikke står til rådighed for privat kørsel.

Har man rådighed over flere biler, skal der ske beskatning af alle de biler, man har rådighed over i den pågældende måned.

Det er endvidere ikke muligt at undgå beskatning af fri bil, ved at medarbejderen lejer/leaser bilen af arbejdsgiveren.

Parkeres en bil for opbevaring fx hen over vinteren, er det muligt, såfremt visse betingelser er opfyldt, at undgå beskatning af fri bil.

Opgørelse af beskatningsgrundlaget

Når beskatningsgrundlaget for fri bil skal opgøres, er det vigtigt at vide, om bilen er købt inden bilen blev 36 måneder gammel. Tidspunktet regnes fra 1. indregistrering.

 • Hvis bilen er under 36 måned ved første indregistrering, skal der tages udgangspunkt i bilens nyvognspris. Nyvognsprisen er den pris som en slutbruger skal betale for bilen, og omfatter bilens fakturapris inklusive moms, registreringsafgift, udgifter til nummerplader og leveringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr. Det er således ikke muligt at anvende den pris, som en forhandler køber bilen til, fra importøren. Ejes bilen fortsat efter der er gået 36 måneder, nedsættes beskatningsgrundlaget til 75 % af den oprindelige nyvognspris.
 • Er bilen ældre end 36 måned gammel, når den erhverves, tages der udgangspunkt i virksomhedens købspris + istandsættelsesudgifter. Man skal være opmærksom på de situationer, hvor en bil frikøbes fra et leasingselskab, da den med leasingselskabet aftalte købspris ikke i alle situationer kan danne grundlag for opgørelse af beskatningsgrundlaget.

Det er ikke muligt at nedsætte beskatningsgrundlaget for biler ældre end 36 måneder ved koncerninterne overdragelser, hvor den koncerninterne overdragelse ikke er forretningsmæssigt begrundet.

Leases en bil, gælder der den særlige praksis, at beskatningsgrundlaget fastsættes med udgangspunkt i leasingselskabets købspris. Der vil dog skulle ske genberegning heraf senest 3 måneder efter første indregistrering, hvilket kan påvirke beskatningsgrundlaget for den resterende leasingperiode. Der skal dog kun ske ændring af beskatningsgrundlaget, hvis den genberegnede pris er højere end den oprindeligt oplyste pris for bilen.

Beskatningsgrundlaget ganges med en faktor afhængigt af, om bilen har en værdi over/under 300.000 kr., herudover tillægges miljøtillægget. Hertil skal bemærkes, at beskatningsgrundlaget aldrig kan udgøre mindre end 160.000 kr.

År Grænse u. 300.000 kr. Grænse o. 300.000 kr. Miljøtillæg
2022 24 % 21 % 350 %
2023 23,5 % 21,5 % 450 %
2024 23 % 22 % 600 %
2025 22,5 % 22,5 % 700 %

Beløbet som medarbejderen skal beskattes af kan opgøres på følgende måde (eksempel):

2023 Bilens værdi udgør 550.000 kr.
Værdi under 300.000 kr. (300.000 kr. x 23,5 %) 70.500
Værdi over 300.000 kr. (250.000 kr. x 21,5 %) 53.750
I alt 124.250
Miljøtillæg (2.500 kr. x 450 %) 11.250
Årlig værdi af fri bil 135.500

Som følge af den gradvise ændring af beskatningssatserne er det vigtigt at huske, at ændre beregningen af fri bil den 1. januar de kommende år, og når der sker ændring af miljøtillægget.

Der skal ikke ske beskatning af ladestandere, der opstilles på medarbejderens private ejendom, såfremt den bil, der stilles til rådighed for medarbejderen, er en el- eller pluginhybrid bil. Beskattes medarbejderen dog kortere end 6 måneder og overgår ladestanderen til privat brug herefter, er medarbejderen skattepligtig af ladestanderens markedsværdi (inkl. installation) ved ophør af beskatning af fri bil.

Splitleasing

Splitleasing eller deleleasing er blevet utroligt populært, da man ved at indgå en leasingaftale mellem leasingselskabet og henholdsvis arbejdsgiverselskabet og medarbejderen (to leasingaftaler), kan undgå beskatning af fri bil. Dette som følge af at arbejdsgiverselskabet betaler særskilt for de erhvervsmæssige kilometer og medarbejderen betaler særskilt for de private kilometer.

For at man ved indgåelse af en splitleasingaftale kan undgå beskatning af fri bil, kræves det at følgende betingelser alle er opfyldt:

 • To separate aftaler
 • Omkostninger skal fordeles med forholdet mellem kørte kilometer
 • Løbende regulering
 • Leasingydelserne skal betales direkte til selskabet
 • Hver part hæfter for sin del
 • Detaljeret kørselsregnskab skal udfyldes
 • Leasingselskabet skal betale samtlige omkostninger

Særligt kravet omkring korrekt udfyldt kørselsregnskab bør have leasingtagernes fokus, da et forkert udfyldt kørselsregnskab vil medføre, at der indtræder beskatning af fri bil.

Endeligt skal man være opmærksom på, at kørsel for andre koncernselskaber end det arbejdsgiverselskab, der har indgået splitleasingaftalen (kontraktpart), anses for privat kørsel.

Fri bil i virksomhedsordningen

Det er muligt at have fri bil når, man anvender virksomhedsordningen. Reglerne er de samme som for ansatte personer.

Det er ikke muligt at anvende reglerne for fri bil, hvis en selvstændig erhvervsdriverende ikke anvender virksomhedsordningen.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Artiklen opsummerer alene de generelle hovedregler vedr. fri bil-beskatning. Der kan gælde undtagelser og særregler, hvorfor vi altid anbefaler, at du søger specifik rådgivning.

Har du konkrete spørgsmål til fri bil-beskatning, er du altid velkommen til at kontakte din EY-revisor eller EY’s skatteafdeling.

Sammendrag

Reglerne og praksis for fri bil ændrer sig hele tiden, hvilket betyder at det er vigtigt at være opmærksom på aktuelle satser mv. Over de næste par år ændres beregningssatsen for fri bil og miljøtillægget, hvilket stiller krav til en årlig opdatering af beskatningsbeløbet for fri bil. Endvidere bør man have fokus på, at alle betingelserne i forhold til splitleasing overholdes til punkt og prikke, for at undgå beskatning af fri bil ved splitleasing.

Om denne artikel

Af Troels Behnke Skak

Tax partner, Business Tax Services, EY Danmark

Specialiseret rådgivning om hovedaktionærbeskatning, omstrukturering, generationsskifte og formueplanlægning.

Related topics Tax