9 jan. 2023
Kvindelig virksomhedsejer arbejder på digital tablet.

EU foreslår en digitalisering og effektivisering af momssystemet

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

9 jan. 2023
Relaterede emner Tax

EU-Kommissionen har den 8. december 2022 fremsat forslag til ændring af momssystemet for at øge digitaliseringen af momsindberetning m.v.

Opsummering
  • Overgang til digital rapportering i ”real-time”, baseret på e-fakturering for virksomheder, der opererer på tværs af grænserne i EU.
  • Ajourføring af momsregler for passagertransport og korttidsindkvartering via online platforme.
  • Indførelse af en fælles momsregistrering i hele EU ved salg til privatpersoner i andre EU-lande.

Formålet er at effektivisere momshåndtering som er særlig byrdefuld for små og mellemstore virksomheder, vækstvirksomheder og virksomheder der opererer på tværs af landegrænser og at mindske risiko for momssvig. EU Kommissionen har estimeret, at der i EU i 2020 blev afregnet 93 milliarder euro for lidt i moms. 

Forslaget omhandler følgende tre hovedområder:

1. Digital rapportering baseret på e-fakturering for virksomheder, der opererer på tværs af grænser i EU, og en harmoniseret ramme for indenlandske transaktioner 

EU-kommissionen foreslår digital indberetning af moms i et nyt system for transaktioner på tværs af EU-lande. Systemet skal have til formål løbende at give medlemsstaterne oplysninger om gennemførte transaktioner. Virksomheder bliver forpligtet til at anvende e-fakturering baseret på en fælleseuropæisk standard for leverancer inden for EU. De indberettede oplysninger skal deles mellem skattemyndighederne i de enkelte EU-lande og bidrage til at bekæmpe svig. 

EU-landene vil med forslaget få mulighed for at indføre obligatorisk e-fakturering for nationale B2B-transaktioner baseret på samme fælleseuropæiske standard som for grænseoverskridende EU-handler. Det foreslås, at de digitale rapporteringskrav, der allerede findes i flere EU-lande, tilpasses de nye krav senest i 2028.

2. Ændring af momsregler for personbefordring og korttidsudlejning af fast ejendom via onlineplatforme. 

Kommissionen har konstateret, at de nuværende momsregler for personbefordring og korttidsudlejning af fast ejendom via online platforme er konkurrenceforvridende, da de nuværende regler gør det muligt for privatpersoner og mindre virksomheder ikke at opkræve moms af ydelser i de to sektorer.

Det kan endvidere være svært at identificere leverandørens momsstatus, når der anvendes platforme. Desuden har de enkelte EU-lande forskellig fortolkning af regler vedrørende formidlingsydelser.

Kommissionen foreslår derfor at gøre online platformene ansvarlige for opkrævning og betaling af moms til skattemyndighederne, når leverandørerne ikke selv gør det, fx fordi de er små virksomheder eller privatpersoner. 

3. Indførelse af en ”Single VAT Registration” (enhedsregistrering) for visse virksomheder i EU

EU-Kommissionen foreslår at udvide den eksisterende OSS-ordning (One Stop Shop – som anvendes ved fjernsalg af varer og salg af ydelser til privatpersoner i EU) ved at inkludere flytning af egne varer til andre EU-lande i forbindelse med salg af varer til privatpersoner. 

Forslaget omfatter også mulighed for at udvide anvendelsen af omvendt betalingspligt ved B2B-salg på tværs af EU, når salget finder sted i en medlemsstat, hvor leverandøren ikke er etableret.

Yderligere ændringer for onlineplatforme, der formidler salg af varer i EU

Kommissionen foreslår, at det bliver obligatorisk for onlineplatforme at anvende IOSS-systemet (Import One Stop Shop) ved salg af varer fra lande uden for EU (tredjelande) til privatpersoner i EU. Grænseværdien på 150 EUR for brug af IOSS foreslås ikke ændret. 

Det foreslås endvidere, at onlineplatforme anses som leverandører i momsmæssig henseende ved overførsel af varer til andre EU-lande med henblik på oplagring inden salg via platformen til privatpersoner i EU. 

Vedtagelse og ikrafttrædelse 

Forslaget skal behandles og vedtages i EU. Hvis forslaget vedtages som fremlagt, træder ændringerne løbende i kraft fra 1. januar 2024 frem mod fuld implementering i 2028.

De vedtagne ændringer skal implementeres i den danske momslov i overensstemmelse med ikrafttrædelse i momssystemdirektivet.

Forslaget medfører forpligtelser i form af digitalisering, men også mulighed for at virksomhederne kan effektivisere deres momsrapportering.

Vi følger forslagets behandling, og I er velkomne til at kontakte jeres sædvanlige momsrådgiver eller en af nedenstående kontaktpersoner, hvis I ønsker at drøfte EU-kommissionens forslag og evt. konsekvenser for jeres aktiviteter.

Kontakt:

  • Heidi Lundsgaard, tlf.  2529 4048
  • Louise Espensen, tlf.: 2529 4496
  • Jessica Kressin, tlf. 25295981

Sammendrag

EU-Kommissionen har offentliggjort forslaget ”VAT in the Digital Age” om ændring af momsreglerne, der bl.a. vil introducere standardiserede krav til digital rapportering og e-fakturering for grænseoverskridende handler i EU, ændrede regler for platformsøkonomien samt lempe registreringsforpligtelser ved at udvide brugen af One Stop Shop-ordningen (OSS-ordningen). 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax