11 okt. 2023
Barn leger med glaskugler

Forskerskatteordningen

Af Richardt Tabori Kraft

Partner, People Advisory Services (Tax), EY Danmark

Rådgiver omkring skatteforhold og social sikring til personer, der krydser landegrænser. Stolt far til fire.

11 okt. 2023
Relaterede emner Tax Law

Forskere og højtlønnede medarbejdere kan søge om at anvende den særlige skatteordning i Kildeskattelovens §§ 48 E - 48 F, den såkaldte forskerskatteordning eller ekspertskatteordning. 

Opsummering

 • At være omfattet af forskerskatteordningen medfører en lavere flad skattesats for den omfattede medarbejder.
 • En skattesats på 27 % + AM-bidrag kræver som udgangspunkt en tilladelse fra Skattemyndighederne.
 • Den lavere skattesats kan opnås i en periode på højst 7 år.

Forskerskatteordningen beskrives i Kildeskattelovens § 48 E og § 48 F. De, der registreres på ordningen, betaler en bruttoskat på 32,84 % (27 % + AM-bidrag) af lønindkomsten samt af visse personalegoder fra den specifikke arbejdsgiver. Der er ikke mulighed for at opnå fradrag i indkomsten, der omfattes af ordningen.

Man kan være omfattet af ordningen i en periode på højst 7 år (84 måneder). Det er kun muligt at være omfattet af ordningen én gang i livet, dog kan de 84 måneder splittes op i flere perioder, forudsat betingelserne for anvendelsen af ordningen er opfyldt for hver periode.

Generelle betingelser for anvendelse af ordningen

For at være omfattet af ordningen, skal medarbejderen opfylde en række betingelser. De generelle betingelser for anvendelse af ordningen er følgende:

 • Personen, der skal omfattes, skal være lønmodtager.
 • Der skal foreligge et ansættelsesforhold hos en dansk arbejdsgiver eller et udenlandsk selskabs faste driftssted i Danmark.
 • Medarbejderen skal have en gyldig arbejds- og opholdstilladelse, hvis de kommer fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz
 • Medarbejderen skal blive fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark i forbindelse med indtræden på ordningen.
 • Medarbejderen må først blive skattepligtig til Danmark, når medarbejderen starter arbejdet under ordningen.
 • Som udgangspunkt må den person, der ønsker at anvende forskerskatteordningen, ikke have været fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark inden for de seneste 10 år forud for anvendelsen af ordningen. 
 • Medarbejderen skal som højtlønnet have en løn på minimum 72.500 kr. i 2023 om måneden (75.100 kr. i 2024) efter fradrag af ATP. Lønnen skal opfyldes som et gennemsnit indenfor et kalenderår, og lønnen skal være garanteret i henhold til kontrakten ved ansættelsens begyndelse.
 • Medarbejderen må ikke have, eller inden for de seneste fem år have haft, direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller væsentlig indflydelse på den ansættende virksomhed.

Ordningen kan ikke anvendes af personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, hvis der udføres arbejde uden for Danmark, under omstændigheder der gør, at beskatningsretten af indkomsten i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst overgår til udlandet i mere end 30 arbejdsdage inden for samme kalenderår.

Særligt om lønkravet

I kravet om en gennemsnitsminimumsløn på 75.100 kr. (2024-sats) medregnes bonus ikke. I opgørelse af løn som højtlønnet medregnes derfor; 1) løbende kontant løn inklusiv kontant boligtilskud og andre kontante løntillæg, 2) værdi af eventuel fri bil, fri telefon samt arbejdsgiverbetalt sundhedsforskning og 3) arbejdsgivers bidrag til § 53 A-pensionsordninger.

Der medregnes ikke 1) fri bolig, 2) betaling af bidrag til pensionsordninger med bortseelsesret, 3) arbejdsgivers indbetaling til gruppelivsforsikring, samt 4) andre goder, som stilles til rådighed af arbejdsgiveren.

Særligt om forskere

For forskere på ordningen gælder der ikke et krav om minimumsløn, men kvalifikationerne som forsker skal godkendes, hos enten universitetet eller forskningsinstitutionen eller hos Danmarks Frie Forskningsfond. En sådan ansøgning skal senest sendes en måned efter ansættelsen er påbegyndt, også selvom ansættelsen starter inden ankomst til Danmark.

Forskere kan anvende ordningen, selv om de inden for de seneste 10 år har været begrænset skattepligtige til Danmark, hvis der er tale om lønindkomst i forbindelse med ophold i landet som gæsteundervisere eller lign. på universiteter eller andre forskningsinstitutioner. Det samme gælder for forskere, der har været fuldt skattepligtige inden for de seneste 10 år i forbindelse med ophold her i landet, der udelukkende har været finansieret af midler hidrørende fra kilder i udlandet.

Dog må perioden for begrænset eller fuld skattepligt i disse tilfælde maksimalt have en samlet varighed på 12 måneder inden for de sidste 10 år.  

Beskatning af øvrig indkomst

Renteudgifter mv. kan alene fradrages i anden skattepligtig indkomst, og derfor ikke på den indkomst der omfattes af ordningen. Medarbejderen har ingen fradrag ved beregning af forskerskatten. B-indkomst, private investeringer mm. er ikke omfattet af ordningen, men beskattes efter de almindelige danske skatteregler.

I indkomstår, hvor medarbejderen er omfattet af forskerskatteordningen, kan der ikke ske fremførsel af underskud til fradrag i den skattepligtige indkomst og den personlige indkomst for de følgende indkomstår - medmindre underskuddet hidrører fra erhvervsmæssig virksomhed.

Et fælles ansvar at betingelserne er opfyldt i hele perioden

Inden arbejdsgiveren kan anvende de 32,84 % som kildeskattesats, er det nødvendigt, at der er sendt en ansøgning til Skattestyrelsen om anvendelse af reglerne. Skattestyrelsen vil efterfølgende vurdere, om betingelserne er opfyldt.

Det er medarbejderens og arbejdsgiverens ansvar at sikre, at betingelserne for at være omfattet af ordningen løbende er opfyldt. Begge parter har pligt til at informere Skattestyrelsen, hvis betingelserne for at blive beskattet efter forskerskatteordningen ikke længere opfyldes.

For sparring angående forskerskatteordningen, står vi altid til rådighed. 
 

Sammendrag

Forskerskatteordningen i Danmark medfører en lavere skatteprocent på 27 % + AM-bidrag af lønindkomst og visse personalegoder for forskere og højtlønnede. Ordningen tillader maksimalt 7 års dækning, forudsat at betingelserne er opfyldt. Indtægter fra bl.a. renter og private investeringer er ikke omfattet af ordningen. Det er medarbejderen og arbejdsgiveren, der deler ansvaret for at sikre, at betingelserne er opfyldt. 

Om denne artikel

Af Richardt Tabori Kraft

Partner, People Advisory Services (Tax), EY Danmark

Rådgiver omkring skatteforhold og social sikring til personer, der krydser landegrænser. Stolt far til fire.

Related topics Tax Law