6 minutters læsetid 15 feb. 2021
Businesswoman working on computer in office with beautiful view of skyline

Fradrag for underskud i udenlandske datterselskaber m.m

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

6 minutters læsetid 15 feb. 2021

Der er tale om en lang række komplicerede betingelser, der skal være opfyldt for at få adgang til fradrag for udenlandske underskud.

Opsummering: 
 • For at gøre de danske regler i overensstemmelse med EU-retten, er der indført mulighed for at foretage fradrag for tab i udenlandske datterselskaber m.v.
 • Betingelserne for at opnå fradrag for udenlandske underskud er komplekse. Endvidere er der en omfattende dokumentationspligt, der skal være opfyldt.
 • Reglerne har virkning fra og med indkomståret 2019.

Danske selskaber medregner som udgangspunkt ikke indkomst i udenlandske koncernforbundne selskaber, faste driftssteder (filialer) og faste ejendomme ved opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst. Dette medmindre der er valgt international sambeskatning.

EU-Domstolens afgørelse

EU-Domstolen kom i Bevola-sagen (C-650/16) frem til, at et dansk selskabs manglende mulighed for at fratrække et tab i en udenlandsk filial, var i strid med EU-retten.

For at gøre de danske regler i overensstemmelse med EU-retten, er der med SEL § 31 E indført mulighed for at foretage fradrag for endelige tab lidt i udenlandske datterselskaber, faste driftssteder og faste ejendomme – under visse betingelser. Reglen har virkning fra og med indkomståret 2019.

For ældre indkomstår (fra 2009 til 2018) er der udsendt et styresignal, hvorefter danske moderselskaber kan anmode om genoptagelse for at opnå fradrag for underskud i udenlandske datterselskaber, faste driftssteder og faste ejendomme. Betingelserne herfor er de samme som efter SEL § 31 E.

Læs styresignalet, SKM2021.5.SKTST

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse vedr. 2009-2018 skal indgives senest 6 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet, dvs. senest den 6. juli 2021. Genoptagelse vedr. 2019 følger de almindelige genoptagelsesregler. Det kan overvejes, om genoptagelse af 2018 ikke også kan ske efter de almindelige genoptagelsesregler, dvs. som udgangspunkt senest ved anmodning 1. maj 2022. Vi anbefaler dog at følge styresignalets frist.

Betingelser for fradrag for udenlandske underskud

Betingelserne for at opnå fradrag for udenlandske underskud er komplekse. Fradrag for underskud er overordnet betinget af:

 • At moderselskabet ikke har valgt international sambeskatning i underskudsåret.
 • At datterselskabet eller det faste driftssted er hjemmehørende i EU/EØS, på Færøerne eller i Grønland
  • For fast ejendom gælder reglerne uanset i hvilket land (uden for Danmark) den faste ejendom er beliggende.
 • At datterselskabet er direkte ejet af moderselskabet, eller indirekte ejet af mellemliggende selskaber, der alle er hjemmehørende i samme land som datterselskabet. Endelige underskud i indirekte ejede datterselskaber kan kun genoptages fra 2016 og fremad.
 • At underskuddet er endeligt, heri ligger bl.a.:
  • At det ikke må være muligt at sælge datterselskabet inkl. underskuddet til 3. mand.
  • At underskuddet ikke kan genopstå ved moderselskabets senere etablering i landet. Denne betingelse kan give anledning til usikkerhed. Det forhold, at de udenlandske regler rent teoretisk kan give mulighed for, at fx et resterende underskud i et nedlukket fast driftssted ville kunne fradrages i indkomsten i et nyetableret fast driftssted i en årrække efter nedlukningen af det første driftssted, er ikke i sig selv til hinder for at anse underskuddet fra det lukkede fast driftssted for endeligt.
  • At det efter de udenlandske skatteregler ikke er eller har været muligt for selskabet selv eller koncernforbundne selskaber at udnytte underskuddet i tidligere indkomstår, i underskudsåret eller i senere indkomstår, og at underskuddet faktisk ikke er udnyttet.
  • At der ikke er mulighed for at udnytte underskuddet i andre lande.
  • At underskuddet ikke kunne være udnyttet, hvis de lokale skatteregler havde været identiske med de danske skatteregler.
   • Hvis fx det danske moderselskab har to datterselskaber i samme udland (søsterselskaber), hvor de lokale regler ikke tillader sambeskatning mellem søsterselskaber, og underskud i D/S 2 derfor ikke kan modregnes i overskud i D/S 1, så er der ikke fradrag i Danmark for et endeligt underskud, i det omfang underskuddet ville have kunnet udnyttes, hvis de lokale skatteregler havde været som de danske. Hvis D/S 2 fx har haft 10 mio. i underskud over de seneste 5 år, og D/S 1 har haft 6 mio. i overskud i samme periode, så ville 6 mio. af D/S 2’s underskud kunne være udnyttet af D/S 1 efter danske regler. I så fald kan højst 4 mio. af D/S 2’s underskud bringes til fradrag i Danmark (under forudsætning af opfyldelse af de øvrige betingelser).
  • Ved et endeligt underskud forstås det akkumulerede underskud på det tidspunkt, hvor kravet om at underskuddet skal være endeligt, er opfyldt.
  • Et endeligt underskud kan som udgangspunkt fastslås, hvis et datterselskab ophører med sin erhvervsvirksomhed, og datterselskabet samtidig sælger eller fjerner samtlige indtægtsgivende aktiviteter. Nedlukning af et fast driftssted sidestilles hermed.
 • At underskuddet i et datterselskab ville have været fradragsberettiget, hvis der var valgt international sambeskatning.
  • Et underskud i et likvideret datterselskab kan fx kun fradrages af moderselskabet i likvidationsåret. Et uudnyttet underskud i det likviderede datterselskab bortfalder herefter.
  • Hvis koncernforbindelsen med det udenlandske datterselskab afbrydes, vil et endeligt underskud i datterselskabet heller ikke kunne medregnes hos det danske selskab i senere indkomstår.
 • At underskud i et fast driftssted eller en fast ejendom er fradragsberettiget efter skattelovgivningens almindelige regler (det må fx ikke være kildeartsbegrænsede tab, der kun kan anvendes af enheden selv).
 • At opgørelsen af underskuddet er foretaget efter danske regler (dansk indkomstopgørelse for datterselskabet fra og med det indkomstår, hvor det første underskud realiseres, som der ønskes fradrag for).

Kontakt os

Der er tale om en lang række komplicerede betingelser, der skal være opfyldt for at få adgang til fradrag for udenlandske underskud. Endvidere er der en omfattende dokumentationspligt, der skal være opfyldt.

Vi anbefaler derfor, at I tager kontakt til EY for at afklare mulighederne, hvis ovenstående kunne være relevant.

 • Claus Pedersen, tlf. 2529 6470
 • Jesper Havgaard, tlf. 2529 3585

Sammendrag

EU-Domstolen kom i Bevola-sagen (C-650/16) frem til, at et dansk selskabs manglende mulighed for at fratrække et tab i en udenlandsk filial, var i strid med EU-retten. For at gøre de danske regler i overensstemmelse med EU-retten, er der med SEL § 31 E indført mulighed for at foretage fradrag for endelige tab lidt i udenlandske datterselskaber, faste driftssteder og faste ejendomme – under visse betingelser. Der er tale om en lang række komplicerede betingelser, der skal være opfyldt for at få adgang til fradrag for udenlandske underskud. Endvidere er der en omfattende dokumentationspligt, der skal være opfyldt.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.