31 aug. 2023
Foto af Familie løfter glas til en skål ved middag

Fristen for korrektion af passivpost ved gaveanmeldelser

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

31 aug. 2023
Relaterede emner Tax

Ved gaveoverdragelser er Skattemyndighedernes korrektionsmuligheder begrænset af 6-månedersfristen, også når det gælder passivposten.

Opsummering
  • Overdrageren i et generationsskifte har mulighed for at lade erhververen indtræde i den latente aktieskat, hvis overdragelsen sker med succession.
  • Hvis overdragelsen indeholder et gaveelement, vil spørgsmålet om passivposten også være til genstand for gaveanmeldelsens efterprøvelse.
  • Landsskatteretten har fastslået, at korrektion af passivposten også er omfattet af 6-månedersfristen.

Ved generationsskifte af virksomheder har overdrageren mulighed for at overdrage virksomheden til den næste generation ved anvendelse af successionsreglerne i enten kildeskattelovens (KSL) § 33 C eller aktieavancebeskatningslovens (ABL) § 34.

Fordelen ved overdragelse med succession er, at overdrageren ikke skal beskattes af overdragelsen – en udskudt avance kommer derved ikke til beskatning. Til gengæld overtager næste generation den udskudte skatteforpligtelse ved at (indtræde) succedere i overdragerens anskaffelsessum. Der er således alene tale om en udskydelse af beskatningen, til den næste generation afstår virksomheden.

Som kompensation for overtagelse af den udskudte skatteforpligtelse modregnes der enten et værdinedslag efter KSL § 33 C eller en passivpost ved gaveafgiftsberegningen efter KSL § 33 D. Læs også nærmere herom i vores artikel: Generationsskifte med værdinedslag eller passivpost?

Forskellen på de to metoder er særligt, at passivposten efter kildeskattelovens § 33 D er objektivt fastsat, mens værdinedslaget efter kildeskattelovens § 33 C baserer sig på et skøn ud fra subjektive kriterier som fx forventet ejertid. Der er valgfrit, hvilken metode, der anvendes. Derudover kan begge nedslag ikke anvendes på én og samme tid.

Hvis der i generationsskiftet indgår et gaveelement, der overstiger den afgiftspligtige grænse (71.500 kr. i 2023), skal gaveoverdragelsen anmeldes til skattemyndighederne. Skattemyndighederne har herefter mulighed for at korrigere værdiansættelsen af det overdragne – men denne mulighed er tidsbegrænset. Det følger af boafgiftslovens (BAL) § 27, stk. 2, at skattemyndighederne skal korrigere en gaves værdi inden for 6 måneder fra meddelelsen om gaven. Fristen suspenderes, hvis skattemyndighederne har spørgsmål, og genoptages, når disse er besvaret. Det vil sige, at når 6 måneders fristen er udløbet, kan skattemyndighederne ikke længere gøre indsigelse imod værdiansættelsen af den overdragne gave.

Anvendes der et værdinedslag efter KSL § 33 C som kompensation for den latente skatteforpligtelse i forbindelse med en successionsoverdragelse, er det fastslået i praksis, fx i SKM2021.460.LSR, at prøvelsen af værdinedslaget, og muligheden for overdragelse med succession, også er omfattet af 6-månedersfristen i BAL § 27, stk. 2. Dette skyldes, at værdinedslaget er en del af værdiansættelsen af det aktiv, der overdrages.

Det har derimod tidligere været antaget, at hvis der ved overdragelsen var anvendt en passivpost, som en del af berigtigelsen, var størrelsen af passivposten ikke en del af værdiansættelsen, og skattemyndighederne var derfor ikke bundet af 6-månedersfristen ved efterprøvelse af passivposten, herunder muligheden for overdragelse med succession.

Landsskatteretten har dog i to nye afgørelser udtalt, at vurdering af passivposten ligeledes er omfattet af 6-månedersfristen.

De to afgørelser

De to Landsskatteretsafgørelser med journal nr. 17-0992122 og 22-0095499 omhandler samme forhold (den ene omhandler faderen og den anden sønnen).

Faderen havde den 25. februar 2016 overdraget B-kapitalandele i et selskab som gave til sin søn med skattemæssig succession.

Værdien af de overdragne kapitalandele havde parterne fastsat til 56 mio. kr. Faderens anskaffelsessum var ca. 800 t.kr., og som følge af overdragelsen med succession, indtræder sønnen i denne anskaffelsessum. Som kompensation for sønnens indtrædelse i den udskudte skat, havde parterne beregnet et værdinedslag efter KSL § 33 C på 16 mio. kr.

Til brug for beregning af den latente skat havde parterne skønnet en ejertid på 20 år og anvendt en diskonteringsrente på 3 %. Den tilbagediskonterede værdi af skatteforpligtigelsen var beregnet under hensyntagen til kapitalafkastordningen således, at fradragsværdien af renterne var beregnet til 52 % af de første 10 år og herefter 30 % for de resterende 10 år. Nutidsværdien af skatteforpligtigelsen var herefter beregnet til 13 mio. kr., hvortil der kom et tillæg for successionsfordel, som var fordelt ligeligt mellem giver og modtager – herefter en skatteforpligtelse på 16 mio. kr.

Skattestyrelsen var ikke enig i fastsættelsen af den latente skatteforpligtelse. Skattestyrelsen anførte, at:

  1. Det ikke er muligt at tillægge sælgers økonomiske fordel ved overdragelse med succession til værdien af gavemodtagerens latente skattebyrde.
  2. Forrentning af den latente skat skønsmæssigt kan ikke fastsættes til under 6 % i dette tilfælde.
  3. Levetiden af den latente skattebyrde bør ikke fastsættes til under 30 år, under hensyn til gavemodtagers alder på overdragelsestidspunktet (gavemodtager var 31 år).

Skattestyrelsen beregnede herefter en nutidsværdi af latent skatteforpligtelse efter KSL § 33 C på 6 mio. kr. Da Skattestyrelsen beregnede en passivpost på knap 10 mio. kr. (22 % af aktieavancen fratrukket hovedaktionærnedslag) efter KSL § 33 D, der oversteg den latente skatteforpligtigelse, blev der i stedet givet fradrag for passivposten. Skattestyrelsen forhøjede herefter gaveafgiften til 934 t.kr.

Skatteyder mente, at Skattestyrelsens mulighed for korrektion af den udskudte skatteforpligtelse var udløbet, da denne skete mere end 8 måneder efter modtagelsen af oplysninger, der var nødvendige for at tage stilling til værdiansættelsen. Skattestyrelsen fastholdt, at forældelsesfristen i BAL § 27, stk. 2 alene omfatter værdiansættelsen af de overdragne kapitalandele, og hverken passivposten eller et fradrag for latent skat er en del af denne værdiansættelse. Skattestyrelsen havde alene ændret størrelsen af fradrag i gaveafgiftsgrundlaget.

Hertil udtalte Landsskatteretten, at det efter ordlyden i BAL § 27, stk. 1 og 2, umiddelbart måtte forstås, at 6-månedersfristen alene gælder for værdiansættelsen af selve gaven og ikke beregningen af en passivpost efter kildeskattelovens § 33 D.

I forarbejderne til ændring af BAL i 2012, hvor fristen blev forlænget fra 3 til 6 måneder, fremgår det dog, at fristen er tiltænkt at omfatte alle forhold i forbindelse med beregningen af gaveafgiften, herunder beregningen af en passivpost efter kildeskattelovens § 33 D.

Det fremgår således klart af forarbejderne, at fristen først begynder at løbe, når Skattestyrelsen har modtaget det materiale, der er fornødent for at tage stilling til værdiansættelsen, der er en forudsætning for beregning af gaveafgiften, og at det materiale, der er tale om, er fx skøder, aktienotaer, gavebreve, beregninger af kurser og værdier, beregninger over passivposter og lignende.

Landsskatteretten var derfor enige med skatteyder i, at 6-månedersfristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2, også omfattede Skattestyrelsens mulighed for at tilsidesætte opgørelsen over den udskudte skatteforpligtelse, der er anført i en indgiven gaveanmeldelse.

Bemærkninger til afgørelsen

Landsskatteretten må med afgørelsen anses for at have slået fast, at beregning af både værdinedslag efter KSL § 33 C og passivpost ved gaveafgiftsberegningen efter KSL § 33 D er omfattet af 6-månedersfristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2.

Afgørelsen er speciel, idet Landsskatteretten synes at tage generel stilling til korrektionsmulighederne for både et værdinedslag efter KSL § 33 C og en passivpost efter KSL § 33 D, selvom sagen alene angår en korrektion af et KSL § 33 C-nedslag – hvor Skattestyrelsen dog i stedet ville anvende en objektiv beregnet passivpost efter KSL § 33D.

Det fremgår af præmisserne i Landsskatterettens afgørelse, at der er lagt vægt på lovbemærkningerne til BAL § 27, stk. 1 og 2, hvoraf det synes at fremgå, at alt materiale, som har betydning for værdiansættelsen, er omfattet af 6 måneders fristen i BAL § 27, stk. 2. Dette vil i så fald formentlig også omfatte, hvorvidt successionsbetingelserne generelt er opfyldte – da dette er grundlaget for at kunne foretage et nedslag for både den overtagne latente skatteforpligtelse og en objektiv beregnet passivpost – altså uanset efter hvilket regelsæt nedslaget beregnes.

Hvis ikke Skattestyrelsen når at korrigere enten værdi eller passivpost inden for 6-månedersfristen, vil det jf. Landsskatterettens afgørelse formentlig betyde, at det både er værdien og muligheden for at gennemføre overdragelsen med skattemæssig succession, der er bindende i forhold til den konkrete overdragelse.

Vi har endnu ikke set, om afgørelserne er anket til domstolene. Derudover er afgørelserne endnu ikke offentliggjort med SKM-nummer.

Slutteligt skal det bemærkes, at det samme ikke gælder for overdragelser i dødsboer. Dette fremgår af afgørelsen i SKM2023.236.LSR, hvor Landsskatteretten anfører, at vurderingen af, om gevinst ved udlodning af aktier skal medregnes ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten, ikke er et værdiansættelsesspørgsmål.

Sammendrag

Ved generationsskifte af virksomheder, har overdrageren mulighed for at overdrage virksomheden til den næste generation med skattemæssig succession efter KSL §§ 33 C og 33 D. Skattemyndighederne har dog mulighed for at ændre enten opgørelsen af latent skat eller passivpost, herunder muligheden for overdragelsen med succession. Landsskatteretten har fastslået, at Skattemyndighedernes korrektion heraf skal være foretaget inden for 6-månedersfristen, både for overdragelser med nedslag for latent skat efter KSL § 33 C og overdragelser med passivpost efter KSL § 33 D. Vurderingen om et selskab er en pengetank skal formentlig dermed også ske inden for 6-månedersfristen.

Om denne artikel

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Related topics Tax