22 apr. 2021
EY Cube shaped watermelon stands out among regular ones. Difference and individuality concept.Similar images:

Grøn skatteform vedtaget – støtte til erhvervslivet

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

22 apr. 2021
Relaterede emner Tax Bæredygtighed

Lovforslaget om Grøn Skattereform blev vedtaget 13. april 2021 og indeholder initiativer, der skal støtte grøn omstilling i erhvervslivet.

Opsummering:

  • Der indføres et ”midlertidigt investeringsvindue” for at styrke virksomhedernes incitament til at investere i nye grønne driftsmidler. 
  • Beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver forhøjes til 30.000 kr. Forhøjet fra den oprindelige grænse på 14.100 kr. 
  • Det tidligere aftalte øgede fradrag for F&U med mulighed for afskrivning med 130 % i 2020 og 2021 kommer også til at gælde i 2022. 

Idéen med støtten er fra politisk side, at erhvervslivet skal foretage nødvendige investeringer nu med henblik på at reducere deres afgiftsbetalinger i 2023, hvor der indføres en øget afgift på fossile brændstoffer. 

Konkret indføres med loven tre ordninger: 

  1. Øget fradrag for grønne driftsmidler – gælder fra 23. november 2020! 
  2. Forhøjelse af grænsen for straksfradrag for småaktiver og endeligt – gælder fra 23. november 2020! 
  3. Forlængelse af 130% fradraget for forskning og udvikling til også at gælde for 2022. 

116 % fradrag for grønne driftsmidler – ”investeringsvinduet” 

Med lovforslaget indføres et ”midlertidigt investeringsvindue” for at styrke virksomhedernes incitament til at investere i særligt nye produktionsaktiver. 

Investering i driftsmidler foretaget fra den 23. november 2020 til 31. december 2022, kan aktiveres med et forhøjet afskrivningsgrundlag på 116 %. Det vil sige, hvis et driftsmiddel har en omkostning på 100.000, vil afskrivningsgrundlaget blive på 116.000 kr. I nettokroner er det en ”støtte” på 3.520 kr. pr. 100.000 kr. i investering (fradragsværdien). 

Det er centralt at være opmærksom på, at reglerne om straksfradrag ikke anvendes, da aktivet i så fald kun kan afskrives med 100%. 

Det er et krav, at driftsmidlerne er ”grønne”, hvilket vil sige, at de ikke via egen energiforsyning må drives eller kunne drives af fossile brændsler. Driftsmidler, der alene kan drives via en ekstern energiforsyning, anses som et grønt driftsmiddel fx driftsmidler, som skal tilkobles elnettet eller en generator. Fx vil en motorsav være omfattet af reglerne, hvis den drives via en ekstern strømtilkobling, mens den ikke vil være omfattet, hvis den har brændstoftank til benzin. Fossile brændsler er bland andet gas, kul, koks og olie, herunder tung fuelolie, gasolie, spildolie, fyringsolie, diesel og benzin. 

Derudover er det en betingelse, at aktiverne er fabriksnye. En række køretøjer, som ikke er personbiler, er omfattet af det øgede fradrag.

Da reglerne gælder for aktiver erhvervet fra den 23. november 2020, er det afgørende, hvornår et aktiv skattemæssigt anses for anskaffet. Kravene hertil er, at anskaffelsen er sket, når driftsmidlet er leveret til en igangværende virksomhed, er bestemt til at indgå i virksomhedens drift og er færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften. 

I forbindelse med salg af driftsmidler, der har opnået forhøjet afskrivningsgrundlag, vil afståelsessummen efter loven ligeledes skulle forhøjes med 16 %. Hermed genbeskattes de forhøjede afskrivninger. Aktivet skal således beholdes af virksomheden, indtil den særlige saldo med forhøjet afskrivningsgrundlag kan sammenlægges med den almindelige driftsmiddelsaldo (ved udgangen af indkomståret 2026). Det er samme princip, som var gældende for det 115% investeringsvindue, virksomhederne kunne anvende tilbage i 2012 og 2013. 

Øget grænse for småaktiver 

Derudover forhøjes beløbsgrænse for straksafskrivning af småaktiver. Den forhøjede grænse er sat til 30.000 kr. forhøjet fra den oprindelige grænse på 14.100 kr. (2020). 

Det er altså muligt at straksfradrage aktiver, når de har en anskaffelsespris på under 30.000 kr. Det bemærkes, at det er en betingelse, at erhvervede aktiver ikke er ”bestemt til at fungere sammen” som fx en pc og en printer. I så fald lægges anskaffelsessummerne sammen i forhold til grænsen på 30.000 kr. 

Driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning efter råstoffer, kan ikke straksafskrives. 

It-software kan straksafskrives uanset anskaffelsessummens størrelse, og uanset at der ikke er tale om en tidsbegrænset brugsrettighed i henhold til en softwarelicensaftale eller lignende. 

Denne ændring får virkning med tilbagevirkende kraft til den 23. november 2020 og gøres permanent. 

Bemærk, at disse regler ikke kan anvendes sideløbende med det øgede fradrag for grønne aktiver! Det vil sige, der skal træffes et valg i anskaffelsesåret: Skal der straksafskrives? Eller skal der ske aktivering med mulighed for en 116 % afskrivningssaldo? 

130 % fradrag for forskning og udvikling 

Der er tidligere aftalt øget fradrag for forskning og udvikling, og senest med mulighed for afskrivning med 130 % i 2020 og 2021. Det forhøjede fradrag kommer med lovvedtagelsen nu også til at gælde for indkomståret 2022. 

Sammendrag

Lovforslaget om Grøn Skattereform blev vedtaget 13. april 2021 og indeholder initiativer, der skal støtte grøn omstilling i erhvervslivet. Med loven indføres tre ordninger: Øget fradrag for grønne driftsmidler - gælder fra 23. november 2020, forhøjelse af grænsen for straksfradrag for småaktiver - gælder fra 23. november 2020 og forlængelse af 130 % fradraget for forskning og udvikling, der nu også gælder for 2022. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax Bæredygtighed