4 minutters læsetid 12 apr. 2023
Arbejdskørsel i køretøj set indefra

Har din virksomhed fokus på momshåndtering af små varebiler?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

4 minutters læsetid 12 apr. 2023
Relaterede emner Tax Transport

Motorstyrelsen har iværksat en målrettet indsats for at sikre at virksomheder betaler korrekte afgifter ved brug af varebiler.

Opsummering:

  • Motorstyrelsen har øget fokus på korrekt anvendelse af varebiler på gule plader.
  • Reglerne om hvad der er tilladt og anses som privat anvendelse afhænger af type af varebil.

Motorstyrelsen har iværksat et målrettet fokus med at vejlede og kontrollere virksomheder i korrekt momshåndtering og registrering af varebiler på gule plader. Det øgede fokus er begrundet i tidligere kontroller der viser, at mange virksomheder ikke overholder reglerne for brug af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på op til 3 ton (små varebiler).

Motorstyrelsen har sendt vejledningsmateriale ud til virksomheder (kan findes her). Denne vejledning tager dog kun udgangspunkt i reglerne for almindelige varebiler på gule plader op til 3 tons. Der er forskellige momsregler alt efter vægten og typen af varebil og reglerne kan være komplicerede at forstå og fortolke.

Vi har samlet regler og praksis for anvendelse af varebiler afhængig af deres type, og hvad man skal være opmærksom på i forhold til privat kontra erhvervsmæssig anvendelse.

Forskellige momsregler for varebiler på gule plader

Som hovedregel er der fuldt momsfradrag for indkøb og drift af virksomhedens aktiver, der udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter. Udfordringen består i at forstå, hvornår der er tale om henholdsvis privat og erhvervsmæssig kørsel, og hvilke konsekvenser det har, når en varebil anvendes privat – og så er det i nogle situationer muligt, at købe sig lov til at anvende en varebil til private formål, ved at købe et dagsbevis.

Motorstyrelsens vejledning beskriver kun regler for hvilken kørsel der er tilladt ved almindelige varebiler på gule plader op til 3 tons. Hvis din virksomhed benytter en varebil på over 3 tons eller hvis varebilen er specialindrettet, gælder der andre regler både andre momsregler og praksis for, hvilken kørsel der tillades uden det får afgiftsmæssige konsekvenser.

I nedenstående skema, der er gengivet fra Skattestyrelsen juridiske vejledning, er et overblik over adgang til momsfradrag ved de forskellige typer varebiler

Figur 1: Fradrag overblik på varebiler
Motorkøretøjets art Fradrag? Moms ved salg?
Køb Leje Drift
Vare- og lastvogne, til- og med 3 tons totalvægt Bruges kun i den momspligtige virksomhed Ja
Ja
Vare- og lastvogne, til- og med 3 tons totalvægt Bruges til både momspligtige og momsfritagne formål Nej 1/3 af
momsen
Ja Nej
Vare- og lastvogne, til- og med 3 tons totalvægt Bruges til momspligtige samt til private formål
Vare- og lastvogne over 3 tons totalvægt Bruges kun til momspligtige formål Ja Ja
Vare- og lastvogne over 3 tons totalvægt Bruges blandet Delvis fradrag efter de almindelige regler afhængig af, om det er delvist til momsfritaget aktivitet eller delvist til privat anvendelse Ja

Varebiler op til 3 tons (små varebiler)

Der er fuldt momsfradrag for køb og drift af varebiler op til 3 tons (gulpladebiler), hvis de udelukkende bruges erhvervsmæssigt. En varebil under 3 tons på gule plader må som udgangspunktet ikke anvendes til privat kørsel, hvilket indbefatter kørsel mellem hjem og en fast arbejdsplads.

Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder, herunder lejlighedsvis kørsel mellem hjem og det faste arbejdssted for at hente værktøj, tegninger eller lign. anses som erhvervsmæssig kørsel, forudsat:

  • at der i varebilen forefindes relevant værktøj til brug for arbejdet, eller der er etableret lager på den ansattes bopæl,
  • at virksomheden har ret til fuld skattemæssig afskrivning på varebilen,
  • og at den ansatte i øvrigt ikke anvender varebilen til private formål.

Det er tilladt at køre til virksomhedens adresse mellem kundebesøg. Kørsel til spisning og hentning af mad i arbejdstiden anses ikke som privat kørsel.

Det er undtagelsesvist tilladt at køre mellem hjem og arbejde i andre tilfælde end ovennævnte. Det er dog kun tilladt maks. 25 gang pr. år og det er betinget af, at bilen skal bruges til erhvervsmæssigt formål den efterfølgende dag fx kørsel til møde, eller hvor bilen efter erhvervsmæssig anvendelse anvendes til kørsel mellem hjem og arbejde. I forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejde må der ikke foretages svinkeærinder. Bemærk, at der ikke moms og afgiftsmæssigt gælder en 60 dages regel, som det kendes fra skattereglerne.

Kørsel mellem hjem og arbejde i forbindelse med en vagtordning er tilladt forudsat, at betingelserne for at benytte vagtordning er overfyldte.

Derudover er det muligt at bruge gulpladebiler til private formål ved, at købe tilladelse til privat brug i form af et dagsbevis. Der kan maksimalt købes 20 dagsbeviser til den samme varebil indenfor et år. Dagsbeviset skal købes inden den private kørsel påbegyndes og skal medbringes i varebilen.

Kørsel til spisning eller afhentning af mad uden for arbejdstiden betragtes som privat kørsel, og denne kørsel er derfor ikke tilladt, medmindre der køres i et specialindrettet køretøj, og der er tale om et svinkeærinde på vej hjem fra arbejde jf. nærmere herunder.

Hvis varebilen anvendes til privat kørsel i andre tilfælde end ovennævnte, bør bilen omregistreres til papegøjeplader, og der skal som følge heraf betales privat benyttelsesafgift, ligesom der skal foretages regulering af den fratrukne moms ved anskaffelse eller evt. reduktion i momsfradrag af løbende leasingydelse. Der er fortsat fuldt momsfradrag for driftsomkostninger.

Varebiler op til 3 tons (Specialindrettet)

Moms og afgiftsmæssigt gælder særlig praksis for, hvornår der er tale om erhvervsmæssig kørsel, hvis varebilen er specialindrettet. Varebilens indretning har betydning for, om den anses for egnet til privat kørsel – hvilket som udgangspunkt ikke er tilfældet med en specialindrettet varebil. Derfor er definitionen af ”privat kørsel” i et specialindrettet køretøj bredere end ved ikke- specialindrettede varebiler.

En varebil kan anses som et specialindberettet køretøj, hvis der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde, og at den specialindrettede bil er nødvendig, for at den ansatte kan udføre sit arbejde. Et specialindrettet køretøj kan også beskrives som et køretøj, der ikke kan benyttes privat på grund af indretningen og evt. almindelige brugsspor fra den erhvervsmæssige anvendelse.

Ligesom ved almindelige varebiler op til 3 tons, er kørsel til spisning og hentning af mad i arbejdstiden tilladt.

Forskellen kan bl.a. findes ved, at ved specialindrettede varebiler anses kørsel mellem hjem og arbejde ikke som privat kørsel. Svinkeærinder er også tilladt på til 1.000 km pr. år. I de 1.000 km skal små svinkeærinder ikke medregnes, fx ved aflevering/afhentning af børn mindre end et par hundrede meter fra den erhvervsmæssige rute. Det ændrer derfor ikke ved fradragsretten, hvis der installeres et børnesæde og reglerne om svinkeærinder ellers er overholdt.

Varebiler over 3 tons (lastbiler)

Varebiler på gule plader over 3 tons benævnes momsmæssigt ofte som lastbiler. Ved privat anvendelse af lastbiler gælder de almindelige momsregler for virksomhedens driftsmidler - og ovenstående regler for varebiler op til 3 tons omfatter således ikke lastbiler.

Der er fuld fradragsret ved udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Hvis lastbilen benyttes privat, er der kun fradrag for den erhvervsmæssige anvendelse (delvist momsfradrag). Afgrænsningen mellem privat og erhvervsmæssig kørsel følger samme afgrænsning som i Momsloven, men omfatter kun lastbiler op til 4 tons. Der er ikke i praksis en nærmere angivelse af afgrænsningen mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse for lastbiler over 4 tons.  Der er dog mulighed for at købe dagsbeviser ved privat anvendelse, men kun for lastbiler op til 4 tons.

For privat anvendelse, hvor der ikke kan købes eller er købt et dagsbevis, skal der betales udtagningsmoms. Ved udtagningsmoms forstås, at der betales moms af den værdi, det koster virksomheden, at aktivet anvendes til de private formål. I praksis kan det være vanskeligt at fastsætte denne værdi. Låner en ansat en trailer eller et andet driftsmiddel af virksomheden uden at der betales et vederlag herfor, skal der også beregnes udtagningsmoms at den private anvendelse. Det gælder dog kun, hvor virksomheden har taget helt eller delvist momsfradrag ved indkøb/anvendelse af aktivet.

For lastbiler op til 4 tons skal der endvidere betales privat benyttelsesafgift, hvis lastbilen anvendes til private formål, medmindre der er købt dagsbevis. Reglerne om privat benyttelsesafgift er reguleret i Vægtafgiftsloven.

Kontakt:

Sammendrag

Motorstyrelsen øger indsatsen med at vejlede og kontrollere virksomheders håndtering af moms ved brug af varebiler på gule plader. Momsreglerne for varebiler og hvad der anses som privat anvendelse varierer alt efter vægten, og om det er en specialindrettet varebil eller ej. Det er derfor vigtigt at have overblik over, hvilke regler der gælder for virksomhedens varebiler.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax Transport