5 minutters læsetid 1 mar. 2023

    

Kvinde og mand holder møde ed computer i hall

Hvad er en uvæsentlig kontrolleret transaktion?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

5 minutters læsetid 1 mar. 2023
Relaterede emner Tax

Alle der har arbejdet med transfer pricing-dokumentation i praksis er stødt på udfordringerne med håndteringen af uvæsentlige kontrollerede transaktioner. 

Opsummering:
 • De danske regler og vejledninger er uklare i forhold til vurderingen af, hvornår en kontrolleret transaktion er uvæsentlig 
 • Reglerne skaber unødvendig usikkerhed og er ikke tilrettet i lyset af det nye obligatoriske krav om indsendelse af transfer pricing-dokumentation
 • De danske lovgivere bør lade sig inspirere af udlandet, når det kommer til fastsættelse af en objektiv beløbsgrænse.

For praktikere består udfordringen med at fastlægge hvad der er uvæsenlige kontrollerede transaktioner, primært i at bygge bro mellem forskellige opfattelser af, hvad der anses for ”uvæsentligt”; eksempelvis om den kontrollerede transaktion er uvæsentlig i forhold til den skattepligtige indkomst, uvæsentlig i forhold til den skattepligtiges forretning, uvæsentlig i forhold til en eventuel transfer pricing-revision og/eller uvæsentlig i henhold til gældende lovgivning/vejledning. 

Lovgrundlag og Skattestyrelsens vejledning

Behovet for at sondre mellem ”væsentlige” og ”uvæsentlige” kontrollerede transaktioner opstår, fordi lovgivningen indeholder en eksplicit undtagelse til kravet om at udarbejde og indsende den skriftlige transfer pricing-dokumentation. Denne undtagelse er formuleret i Skattekontrollovens §39, stk. 2:

”Den skattepligtige skal ikke udarbejde skriftlig dokumentation for kontrollerede transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæsentlige.”

Efter bestemmelsen er der således to betingelser, der skal være opfyldt for, at en kontrolleret transaktion kan falde ind under definitionen – den skal være uvæsentlig i såvel omfang som hyppighed. 

”Uvæsentlig i omfang” er en absolut størrelse, som ikke afhænger af selskabets eller koncernens størrelse. Omvendt er der ikke en fast beløbsgrænse på denne absolutte størrelse. Vurderingen af om en kontrolleret transaktion er ”uvæsentlig i omfang” beror således på en konkret vurdering. 

”Uvæsentlig i hyppighed” skal forstås på den måde, at den kontrollerede transaktion ikke må være udtryk for et løbende samhandelsforhold mellem parterne.

I den Juridiske Vejledning oplister Skattestyrelsen en række eksempler på, hvad sådanne uvæsentlige kontrollerede transaktioner kunne være:

 • Lån af mødelokale hos en koncernforbundet virksomhed
 • Kortvarigt udlån af en medarbejder til en koncernforbundet virksomhed
 • Udgifter til rejser til medarbejdere fra en koncernforbundet virksomhed, når virksomhedens egne medarbejdere rejser
 • Enkeltstående køb- og salg af små anlægsaktiver
 • Omkostningerne til bespisning ved eksempelvis kurser for medarbejdere hos koncernforbundne parter
 • Fordelingen af omkostningerne ved fællesarrangementer samt omkostninger af lignende karakter vil også typisk falde ind under uvæsentlighedsgrænsen.

Uvæsentlige kontrollerede transaktioner skal blot oplistes i transfer pricing-dokumentationen uden yderligere analyse.

Uvæsentlighed i praksis

Fordelen ved det gældende lovgrundlag er selvfølgelig den, at Skattestyrelsens revisorer, kan foretage en pragmatisk ”konkret vurdering” i hver enkelt sag og dermed fastlægge et væsentlighedsniveau i deres revisioner, som i virkeligheden er højere end det, som man ville kunne vinde lydhørhed for hos lovgiver, hvis en objektiv beløbsgrænse skulle fastsættes ved lov. 

Ulempen ved det eksisterende lovgrundlag er,

 1. at der ikke er en fast beløbsgrænse samtidig med, at der er tale om en absolut størrelse
 2. at der i praksis også er reelt uvæsentlige kontrollerede transaktioner, der opstår som led i parternes løbende samhandelsforhold eller forretningsmæssige interaktioner.

Fra selskabernes perspektiv er problemet i praksis, at de på indsendelsestidspunktet potentielt kommer til at dokumentere for mange kontrollerede transaktioner, hvor de så senere kan opleve, at Skattestyrelsen under en revision ikke forholder sig til disse transaktioner og de facto opfatter dem som uvæsentlige – ikke ud fra lovgivningens ordlyd, men ud fra en samlet ”risiko”-vurdering. Dette forhold skubber til den opfattelse hos virksomhederne, at transfer pricing compliance byrden er for voldsom. 

Alternativt dokumenterer selskaberne for få kontrollerede transaktioner, hvorved de potentielt ikke opfylder dokumentationskravet på indsendelsestidspunktet og risikerer en bøde. 

Eksemplerne på sådanne kontrollerede transaktioner, der ikke formelt opfylder betingelserne for at være uvæsentlige, men som ikke vies megen opmærksomhed under en transfer pricing-revision, står i kø og omfatter blandt andet:

 • rentebetalinger på mindre løbende mellemregninger og koncernlån, herunder i cash pool
 • betalinger for begrænsede løbende serviceydelser og management fees 
 • løbende gennemfakturerede omkostninger fra tredjemand 
 • samhandel i mindre omfang, hvor koncernselskaber løbende hjælper hinanden pga. af eks. lagerknaphed 
 • løbende samhandel generelt, hvor de involverede beløb blot er små (fx en salgsprovision på 50.000 kr.).

Uvæsentlighed i OECD-guidelines

Udfordringen med i praksis at fastslå om en kontrolleret transaktion er uvæsentlig, kunne være undgået, hvis lovgiver havde været mere opmærksom på den vejledning, som OECD har givet på området. 

I OECD TPG (2022 og 2017) afsnit 5.32 fremgår det, at lokale skattemyndigheder skal sikre, at transfer pricing compliance-byrden for lokale selskaber ikke bliver så stor, at fokus fjernes fra de væsentlige transaktioner. Derfor fastslår OECD, at;

” […] individual country transfer pricing documentation requirements […] should include specific materiality thresholds that take into account the size and the nature of the local economy […]. 

Det specifikke væsentlighedsniveau kan være formuleret relativt eller absolut. Det vil sige enten som eksempelvis en procentdel af omsætningen eller som en helt konkret fast beløbsgrænse.

Retningslinjerne fra OECD står således i kontrast til de gældende danske regler. 

Uvæsentlighed fremadrettet

I Danmark skal transfer pricing-dokumentationen nu indsendes til skattemyndighederne, såfremt et selskab er omfattet af reglerne. Samtidig er indsendelsestidspunktet fastsat som det tidspunkt, hvor vurderingen af om en transfer pricing-dokumentationen er mangelfuld skal foretages.  

På den baggrund og med ovenstående uklarhed in mente, virker det oplagt at genbesøge OECD’s vejledning om uvæsentlige transaktioner og reformulere Skattekontrollovens §39, stk. 2 i overensstemmelse hermed. 

I forbindelse med det arbejde kunne lovgiver finde inspiration i udlandet, som er rig på forskellige tilgange og niveauer for, hvornår en kontrolleret transaktion skal omfattes af den lokale dokumentationspligt.

Eksempelvis har man i vores naboland Sverige fastsat en absolut beløbsgrænse på 5 mio SEK per transaktionspart, som grænsen for hvornår en kontrolleret transaktion skal analyseres i local file. Grænsen gælder ikke for betalinger, der vedrører immaterielle aktiver (fx royaltybetalinger). I Polen er grænsen for, hvornår en kontrolleret transaktion skal analyseres i den obligatoriske transfer pricing-dokumentation endnu højere (10 mio PLN). 

Der er således rig mulighed for, at de danske lovgivere kan lade sig inspirere af, hvordan andre lande har implementeret OECD’s retningslinjer på området. 

Sammendrag

De danske regler og vejledninger om, hvornår en kontrolleret transaktion skal anses for uvæsentlig, og dermed skal undtages fra transfer pricing-dokumentationspligten, er svære at håndtere i praksis. Dette skyldes, at afgørelsen af om en transaktion er uvæsentlig grundlæggende hviler på en konkret vurdering. I lyset af kravet om obligatorisk indsendelse af transfer pricing-dokumentationen skaber denne uklarhed en unødvendig administrativ byrde for virksomhederne. Tiden er således kommet til, at lovgiver genbesøger OECD’s klare retningslinjer på området og ændrer loven med henblik på at indføre en fast beløbsgrænse.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax