4 sep. 2023
Får der græsser på grønne marker langs en snoet vej.

Hvordan behandles en gældseftergivelse i et selskab?

Af Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

4 sep. 2023
Relaterede emner Tax

Inden en aftale om gældseftergivelse indgås, er det vigtigt at kende de skattemæssige konsekvenser.

Opsummering:
  • Inden indgåelse af en aftale om gældseftergivelse, er det afgørende at få afklaret, om en gældseftergivelse udgør en samlet ordning eller en singulær ordning.
  • En eftergivelse af gæld er som hovedregel skattepligtig, hvis der er tale om en singulær ordning. 
  • En eftergivelse af gæld efter reglerne for en samlet ordning medfører underskudsbegrænsning og kan også medføre skattepligt.

Selskaber kan ligesom personer opnå en gældseftergivelse. De skattemæssige konsekvenser er vigtige at kende, inden aftalen om gældseftergivelse indgås.

I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt en gældseftergivelse er skattepligtig eller ej, skal der foretages en vurdering af, om der er tale om en singulær eller samlet ordning.

  • Ved en singulær ordning forstås en gældseftergivelse, der ikke omfatter hovedparten af selskabets kreditorer. Typisk vil derfor være tale om en singulær ordning, hvis selskabet har flere betydelige kreditorer, men selskabet kun indgår en aftale om gældseftergivelse med én af disse kreditorer.
  • Ved en samlet ordning forstås typisk en ordning omkring gældseftergivelse, hvor de største kreditorer indgår i aftalen og, hvor kun evt. småkrav udestår fra aftalen. Ved vurderingen af om der er tale om en samlet ordning, indgår som udgangspunkt kun den usikrede gæld.

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvorvidt der er tale om en samlet ordning eller en singulær ordning. Det vil afhænge af de konkrete omstændigheder i forbindelse med aftalen omkring gældseftergivelsen. Er der tvivl om selskabets skattemæssige stilling, anbefales det derfor, at der søges rådgivning inden indgåelse af aftalen.

Overordnet omkring singulære ordninger

Selskaber er som hovedregel skattepligtige af en gældseftergivelse, uanset om den nedskrives til over eller under fordringens værdi for kreditor.

Er der tale om en gældseftergivelse mellem koncernforbundne selskaber, vil en gældseftergivelse dog som udgangspunkt være skattefri. Skattefriheden ved gevinst på koncerngæld er dog betinget af, at kreditor ikke har fradrag for tabet på udlånet.

Nedskrives et koncerninternt lån til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor, og foreligger der ikke sambeskatning eller mulighed for modtagelse af skattefri udbytter imellem disse to selskaber, vil gevinsten (nedskrivningen til under fordringens værdi) dog være skattepligtig.

Der foreligger desuden særlige regler, hvis kreditorselskabet (långiver) ikke er skattepligtig til Danmark. Disse regler gennemgås ikke i denne artikel. 

Overordnet omkring samlede ordninger

Selskaber har ligesom personer mulighed for at opnå eftergivelse af gæld efter reglerne for samlede ordninger. Her vil en nedskrivning til fordringens værdi for kreditor være skattefri, men vil som udgangspunkt medføre underskudsbegrænsning hos debitorselskabet.

Nedskrives gælden til under fordringens værdi for kreditor, vil den del der er under fordringens værdi være skattepligtig for debitorselskabet medmindre, at den kan omfattes af skattefrihed fx hvis kreditor er koncernforbundet.

Underskudsbegrænsningen sker i følgende rækkefølge:

  • Uudnyttede fremførselsberettigede underskud 
  • Kildeartsbegrænsede tab jf. aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

Beløbet til brug for underskudsbegrænsningen, vil blive minimeret, såfremt at:

  • Nedsættelsesbeløbet er skattepligtigt for låntager.
  • En del af låntagers indkomst hidrører fra selskabets frigørelse for gældsforpligtelser, der udgør skattefrit udbytte eller skattefrit tilskud.
  • Debitorselskabet efter reglerne i kursgevinstlovens §§ 8 og 24 A ikke skal medregne gevinsten på gælden ved indkomstopgørelsen.

Kontakt os

Denne artikel behandler kun hovedreglerne for selskabers gældseftergivelser. Ønsker du rådgivning omkring konsekvenserne af gældseftergivelse for dit selskab, er du velkommen til at kontakte EY’s skatteafdeling.

Sammendrag

Selskaber kan ligesom personer opnå en gældseftergivelse. De skattemæssige konsekvenser er vigtige at kende, inden aftalen om gældseftergivelse indgås, da der kan opstå både skattepligtigt og underskudsbegrænsning. 

Om denne artikel

Af Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Related topics Tax