10 okt. 2022
Visning af aktiekurser på smartphone

Hvordan beskattes investeringer i kryptovaluta?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

10 okt. 2022
Relaterede emner Tax

Salg af kryptovaluta, er som hovedregel altid skattepligtigt for personer og selskaber.

Opsummering: 
  • Investering i kryptovaluta eller et andet aktiv (fx et maleri), kan omfattes af spekulationsbegrebet i dansk skatteret og er dermed skattepligt.
  • Det kræves dog, at der er en videresalgshensigt allerede på købstidspunktet, og at videresalget forventes at ske med fortjeneste for øje.
  • Som hovedregel beskattes kryptovaluta hos både personer og selskaber først på tidspunktet for realisation (salg eller veksling). 

Indenfor de senere år er det blevet mere og mere almindeligt at eje kryptovaluta enten i form af Bitcoins, Ethereum eller en helt anden kryptovaluta – men hvordan behandles salg af kryptovaluta egentlig, og hvad skal man være særligt opmærksom på?

Generelt for både personer og selskaber

Investering i kryptovaluta eller et andet aktiv (fx et maleri) kan omfattes af spekulationsbegrebet i dansk skatteret og er dermed skattepligt. Det kræves dog, at der er en videresalgshensigt allerede på købstidspunktet, og at videresalget forventes at ske med fortjeneste for øje. Er disse to betingelser opfyldt, vil salg af kryptovaluta være skattepligtigt (gevinst/tab). I praksis har det vist sig at være meget vanskeligt for personer, at afkræfte denne spekulationshensigt.

Investering i kryptovaluta bliver derfor som hovedregel altid anset for at være sket med spekulation for øje.

Beskatningstidspunkt

Som hovedregel beskattes kryptovaluta hos både personer og selskaber først på tidspunktet for realisation (salg eller veksling).

Der findes dog et utal af kryptovalutaer, og selvom man skulle tro, at alle kryptovalutaer behandles ens, er det langt fra tilfældet. Det er derfor vigtigt at forholde sig konkret til de karakteristika, der er i forhold til den kryptovaluta, man har investeret i.

En kryptovaluta kan nemlig være omfattet af et andet regelsæt end statsskattelovens regler, hvilket kan medføre, at beskatningstidspunktet ændrer sig. Dette gør sig bl.a. gældende for Stablecoins og Bookcoins.

Stablecoins og Bookcoins skal i modsætning til fx Bitcoins beskattes ud fra et lagerprincip, dvs. af den årlige værdistigning/tab – og beskattes uanset om der var en videresalgshensigt med gevinst for øje på købstidspunktet. Årsagen til at bl.a. Stablecoins og Bookcoins beskattes på et andet tidspunkt er, at disse kryptovalutaer minder om finansielle kontrakter og dermed omfattes af kursgevinstlovens bestemmelser.

Det er derfor vigtigt at foretage en konkret vurdering i forhold til hver enkelt investering, man foretager i kryptovaluta, og ikke bare betragte alle kryptovalutaer som én.

Tab og gevinster opgøres som udgangspunkt ud fra et aktiv-for-aktiv-princip, det har dog i praksis vist sig at være vanskeligt i forhold til kryptovaluta, hvorfor der i praksis foretages en opgørelse ud fra et FIFO-princip ved delafståelser.

Det bør endvidere bemærkes, at veksling mellem forskellige kryptovalutaer anses for at udgøre et salg og et køb.

Udgifter til gas fee kan tillægges anskaffelsessummen som en transaktionsomkostning, og derved formindskes skatten.

Næringsvirksomhed med køb og salg af kryptovaluta

I praksis er det utroligt vanskeligt at blive anset for at drive næringsvirksomhed med køb og salg af kryptovaluta. Hertil kræves bl.a., at der skal være foretaget et betydeligt antal handler, og der skal være en professionel tilknytning til markedet mv.

Det vil altid være en konkret vurdering, om der er tale om næringsvirksomhed eller ej, og det anbefales derfor altid at indhente et bindende svar, hvis man selv vurderer, at man kan anses for drive næringsvirksomhed.

Fordelen ved at blive anset for næringsdrivende med køb og salg af kryptovaluta vil særligt for personer være, at gevinster og tab kan modregnes hinanden i den personlige indkomst, samt at virksomhedsordningen vil kunne anvendes.

Særligt for personers investering i kryptovaluta

Personer er skattepligtige af kryptovaluta hvis enten:

  • Personen er næringsdrivende ved køb og salg af kryptovaluta.
  • Kryptovalutaen er erhvervet ved spekulation.
  • Kryptovalutaen er omfattet af kursgevinstlovens regler for finansielle kontrakter.

Særligt i forhold til personer er hovedreglen den, at personer anses for at have erhvervet kryptovaluta med spekulation for øje. I helt særlige situationer er det i praksis accepteret, at personer kan sælge kryptovaluta (Bitcoins) skattefrit. Dette er sket i tilfælde, hvor spekulationsformodningen har kunne afkræftes i den konkrete situation. De offentliggjorte sager på området, må dog anses for helt konkrete situationer, som ikke kan anses for at kunne udbredes til andre situationer. Ønsker man afklaring af, om spekulationsformodningen kan afkræftes, anbefales det derfor, at der indhentes et bindende svar.

Gevinster og tab skal for de fleste kryptovalutaer (Bitcoins o.l.) opgøres og behandles særskilt. Dette medfører, at en gevinst på salg af fx en Bitcoin ikke kan modregnes i et senere eller tidligere tab i indkomståret på Bitcoins eller en anden type kryptovaluta.

Dette har stor betydning, idet gevinster beskattes som personlig indkomst (uden AM-bidrag), og tab fradrages som et ligningsmæssigt fradrag.

Grundet det danske skattesystems indretning medfører det, at gevinster beskattes med op til ca. 52 % + kirkeskat, og tab fradrages med en skatteværdi på ca. 25 %. Personer kan i et indkomstår derfor have en økonomisk nettogevinst på 0 kr. men samtidig stå i en situation, hvor de skal betale en skat, alene fordi gevinster og tab beskattes forskelligt.

Kryptovalutaer, som ikke omfattes af statsskattelovens bestemmelser, såsom Bookcoins og Stablecoins, beskattes/fradrages som kapitalindkomst. Beskatningen er uafhængig af, om der foreligger en spekulationshensigt på erhvervelsestidspunktet. Beskatning af kapitalindkomst udgør op til 42 % + kirkeskat. Det bemærkes, at tab er omfattet af særlige tabsbegrænsningsregler.

Som udgangspunkt kan investeringer i kryptovaluta ikke foretages via virksomhedsordningen medmindre kryptovalutaen kan anses for et 100 % erhvervsmæssigt aktiv. Dette vil i praksis kun være tilfældet, hvis man driver næringsvirksomhed, som omtalt ovenfor.

Særligt for selskabers investering i kryptovaluta

Det er accepteret i praksis, at selskaber kan investere i kryptovaluta.

Gevinster og tab er altid skattepligtige/fradragsberettiget i selskaber og indgår i selskabets almindelige skattepligtige indkomst.

Selskaber bør være særligt opmærksom på, at investeringskontoen (walleten) oprettes i selskabets navn og ikke kapitalejerens navn, da investeringen ellers vil blive anset for at være foretaget i kapitalejerens navn, med de skatte- og selskabsretlige konsekvenser, der følger heraf.

Overblik over beskatning af kryptovaluta

Herunder ses et forsimplet overblik, som dækker situationer, hvor der ikke er tale om næring eller ikke-spekulation.

Grafisk overblik over beskatning af kryptovaluta

Hjælp – Skattestyrelsen har kontaktet mig

Har du modtaget et brev fra Skattestyrelsen i form af et forslag til afgørelse eller en afgørelse, er det vigtigt, at du forholder dig til, hvorvidt du er enig i det, som Skattestyrelsen kommer frem til. Skattestyrelsen kan have foretaget skøn eller indlagt forudsætninger, som ikke er korrekte eller ufuldstændige i forhold til skatteansættelsen.

Har du modtaget et forslag til afgørelse, har du som udgangspunkt 14 dage til at komme med bemærkninger til forslaget til afgørelse. Du vil oftest have mulighed for at opnå fristforlængelse.

Har du allerede modtaget en afgørelse, har du 3 måneder til at påklage afgørelsen, såfremt du er uenig. Klagen skal indsendes til Skatteankestyrelsen. Det koster 1.100 kr. i klagegebyr. Det er muligt at opnå hel (100 %) eller delvis omkostningsdækning (50 %) i klagesager, på omkostninger til en evt. rådgiver.

Hos EY bistår vi gerne med at gennemgå forslaget til afgørelse og afgørelsen, ligesom vi gerne bistår med udarbejdelse af din klage til Skatteankestyrelsen.

Sammendrag

Salg af kryptovaluta, er som altovervejende hovedregel altid skattepligtigt for personer og selskaber. Det er dog centralt at sikre sig, hvordan gevinsten beskattes og tabet fradrages samt, hvornår beskatningen finder sted, da tidspunktet nødvendigvis ikke, er det samme for alle typer af kryptovaluta. Personer skal særligt være opmærksom på, at tab på Bitcoins og lignende kryptovalutaer fradrages som et ligningsmæssigt fradrag, dvs. med en lavere fradragsværdi end ved beskatning af gevinster, herved fremkommer der en asymmetri i beskatningen hos personer.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax