23 nov. 2021
Familieoverdragelse af ejendom

Hvornår skal jeg foretage familieoverdragelse af min ejendom?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

23 nov. 2021

Familieoverdragelse af ejendom via +/- 15 %-reglen ændres til en +/- 20 %-regel, når du modtager den nye offentlige ejendomsvurdering.

Opdateret efter Østre Landsret dom af 29. november 2021
Opsummering: 
  • Ved familieoverdragelse af ejendom, har det hidtil været muligt at anvende den seneste offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %.
  • I takt med modtagelsen af den nye offentlige ejendomsvurdering ændres +/- 15 %-reglen til en +/- 20 %-regel.
  • For nogle ejere vil der være store skatte- og afgiftsmæssige besparelser forbundet med at overdrage ejendom til +/- 15 %-reglen, mens det stadig er muligt.

Det korte svar er, at man ud fra en skatte- og afgiftsmæssig betragtning bør overveje at overdrage sin ejendom, inden man modtager en ny offentlig ejendomsvurdering.

Da de nye vurderinger udsendes løbende, anbefales det, hvis man går med tanker om overdragelse, at man allerede nu tager fat i sin rådgiver for at få vurderet muligheden for at overdrage hurtigst muligt.

Om anbefalingen specifikt gælder din ejendom, afhænger af, om din ejendomsvurdering i dag svarer nogenlunde til, hvad du forventer at ville kunne sælge den til i det fri marked.

En familieoverdragelse af en ejendom efter den nugældende +/- 15 %-regel er en kamp imod tiden i forhold til, hvornår der offentliggøres nye ejendomsvurderinger. Muligheden kan principielt fortabes over natten.

Overdragelse til seneste offentlige ejendomsvurdering

Når fast ejendom overdrages, skal det ske til markedspris. For (gave)overdragelser mellem fx forældre og børn og ved udlæg fra et dødsbo til arvingerne, har der hidtil eksisteret en mulighed for at anvende en værdi svarende til den for ejendommen seneste offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Det gælder ejendomme ejet i personligt regi, herunder parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse men også erhvervsejendomme, byggegrunde m.v.

Det har i praksis betydet, at særligt ejerlejligheder i storbyerne ofte har kunnet overdrages indenfor familiekredsen til en pris væsentligt under den reelle markedspris. Det er fortsat muligt, dog med væsentlige begrænsninger.

Skattestyrelsen fremsendte i maj 2020 et udkast til styresignal, hvor deres opfattelse af de særlige omstændigheder, som medfører, at den offentlige ejendomsvurdering ikke kan danne grundlag for overdragelsen, blev defineret.

Udkastet lagde op til væsentlige begrænsninger i mulighederne for at anvende +/- 15 %-reglen. Udkastet fremgår i skrivende stund af Skattestyrelsens hjemmeside som ”historisk ikke gældende” og er fortsat hverken vedtaget eller offentliggjort. Skattestyrelsen har i løbet af det seneste halve år strammet skruen om familiehandler og har i den forbindelse lagt vægt på indholdet af det pågældende styresignal uagtet at dette måtte stride mod den eksisterende praksis fra Landsskatteretten.

Ændring af 15 %-reglen til en +/- 20 %-regel

 +/- 15 %-reglen ændres successivt til en +/- 20 %-regel i takt med udsendelsen af de nye offentlige ejendomsvurderinger, dvs. fra det tidspunkt, hvor den ejer, der ønsker at overdrage sin ejendom, har modtaget den nye offentlige ejendomsvurdering med vurderingstermin 1. januar 2020.

De første cirka 50.000 ejere af enfamilieshuse og rækkehuse har i efteråret 2021 fået tilsendt nye offentlige ejendomsvurderinger (med vurderingstermin 1. januar 2020), fastsat ud fra de nye vurderingsregler, som har været undervejs siden 2013. De resterende vurderinger udsendes successivt frem til forventeligt 2023. Det er fortsat forventningen, at de nye ejendomsvurderinger vil stige markant for en række ejendomme, herunder særligt ejendomme i og omkring storbyerne.

For nogle ejere vil der derfor være store skatte- og afgiftsmæssige besparelser forbundet med at overdrage deres ejendom til +/- 15 %-reglen, mens det stadig er muligt.

Baggrund for ændringen af spændet til +/- 20 %

I forbindelse med udarbejdelsen af det nye vurderingsgrundlag, har man fra lovgivers side erkendt, at det kan være svært at ramme den reelle markedspris ved udarbejdelsen af ejendomsvurderingerne. Derfor vil en vurdering fremadrettet blive betegnet som ”rigtig”, såfremt den rammer indenfor et spænd på +/- 20 % i forhold til den reelle markedspris.

En ejer vil herefter heller ikke længere kunne påklage vurderingen, hvis ikke denne ligger udenfor det angivne spænd. Der vil ved opgørelsen af skatten på ejendommen til gengæld blive givet alle ejere et nedslag i skattegrundlaget på 20 %. Disse ændringer får tillige virkning på den ovennævnte +/- 15 %-regel, der som nævnt fremadrettet løbende bliver til en +/- 20 %-regel.

Selvom ændringen af spændet synes at medføre, at det vil være skattemæssigt mere fordelagtigt at overdrage ejendommen efter +/- 20 %-reglen, vil dette ikke være tilfældet i situationer, hvor ejendommen i forvejen har en for lav vurdering i forhold til den forventelige salgspris i det fri marked.

Tager man udgangspunkt i en ejerlejlighed i København, som forventes at kunne sælges for fx 3 mio. kr. i det fri marked, er det ikke usædvanligt, at en sådan har en offentlig vurdering på 1 mio. kr. En overdragelse vil i det tilfælde have følgende konsekvenser:

  +/- 15 % +/- 20 %
Vurdering, termin 1. oktober 2019 1.000.000 kr.  
Vurdering, termin 1. januar 2020   3.000.000 kr.
Forventet reel markedspris 3.000.000 kr. 3.000.000 kr.
      
Lavest mulig overdragelsespris* 850.000 kr. 2.400.000 kr.
Gaveafgift sparet 312.195 kr. 79.695 kr.
*Gaveafgiften beregnes som 15% af beløbet udover den skattefrie beløbsgrænse for 2021 på 68.700 kr.

Foruden gaveafgiften vil overdrageren, hvor denne sælger videre til en pris, der er højere end vedkommendes oprindelige købspris, som udgangspunkt skulle svare 42 % i skat af forskellen, i de tilfælde hvor salget er skattepligtigt.

”Særlige omstændigheder”

Det har været, og vil fortsat være, en forudsætning for anvendelse af +/- 15 %-reglen, såvel som den nye +/- 20 %-regel, at den senest offentliggjorte vurdering er ”retvisende”.

Omstændighederne omkring ejendommen skal herefter være de samme på overdragelsestidspunktet som ved seneste vurderingstermin. Hvis der er sket væsentlige faktiske eller retlige ændringer ved ejendommen siden den senest offentliggjorte ejendomsvurdering, fx udstykning, nedrivning, tilbygning m.v. kan reglerne ikke anvendes. Er der tale om en ejerlejlighed, må ejerlejligheden endvidere have en vurdering som ”fri for lejemål”, hvilket dog oftest er tilfældet, trods ejendommen rent faktisk måtte være udlejet. Parterne må i disse tilfælde i stedet overdrage til den værdi, ejendommen vil kunne sælges for i det fri marked.

Det samme gør sig gældende i situationer, hvor der foreligger såkaldte “særlige omstændigheder”, som understøtter, at ejendommens reelle handelsværdi afviger væsentligt fra den fastsatte ejendomsvurdering +/- 15 %. Dette kan være tilfældet såfremt overdrager selv har erhvervet ejendommen for en væsentligt højere værdi end den seneste offentlige ejendomsvurdering +/- 15 % udgør. I denne forbindelse vil erhververs egen købspris blive taget i betragtning. Skattestyrelsen vil i det konkrete tilfælde foretage en samlet vurdering af prisforskellen mellem handelsværdien og den beregnede overdragelsessum (offentlige ejendomsværdi +/- 15 %), holdt op imod længden af ejerperioden for overdrager.

Skatterådet har i en række nyligt offentliggjorte bindende svar statueret, at der i de omhandlede tilfælde, foreligger ”særlige omstændigheder”. I de nævnte afgørelser blev der lagt vægt på faktorer som prisforskellen mellem den offentlige vurdering og den faktiske handelspris (overdragers egen købspris), sammenholdt med længden på ejerperioden for overdrager, inden ejendommen overdrages til en person inden for familiekredsen. Skatterådet har endvidere i en større del af de afgørelser der er blevet afsagt til fordel for skatteyder, forudsat, at værdien af den pågældende ejendom ved lånoptagelse i forbindelse med overdragelsen ikke væsentlig vil overstige overdragelsessummen og endvidere, at sælgers/overdragers øvrige børn ikke begunstiges/kompenseres som led i overdragelsen (det være sig ved gave, testamentariske dispositioner eller andre formueoverførsler), som kan godtgøre, at parterne reelt lægger en anden værdi til grund end den, der fremgår af overdragelsesaftalen.

Afgørelserne er til dels udtryk for, at Skatterådet forsøger at sætte vurderingen af begrebet ”særlige omstændigheder” på formel baseret på prisforskel og ejertid. Vi har, i tabellerne nedenfor, foretaget en sortering af sagerne fordelt på henholdsvis prisforskel og ejertid. Skatterådet har afgjort, at der forelå ”særlige omstændigheder” i de sager, hvor det ikke var muligt at foretage overdragelse til offentlig vurdering +/- 15 %.

Udvalgte afgørelser sorteret på ejertid

Afgørelse Ejertid Værdiafvigelse [1] Overdragelse mulig til offentlig vurdering +/- 15 %
SKM2021.533.SR [2] 2 måneder 108 % Nej
SKM2021.534.SR [3] 1 år og 7 måneder 49 % Nej
SKM2021.529.SR 1 år og 10 måneder 48 % Nej
SKM2021.502.SR 2 år og 2 måneder 36 % Nej
SKM2021.493.SR 2 år og 4 måneder 42 % Nej
SKM2021.494.SR 3 år og 2 måneder 35 % Ja
SKM2021.498.SR 3 år og 2 måneder 52 %  Nej
SKM2021.531.SR 3 år og 8 måneder 56 % Ja
SKM2021.530.SR 3 år og 9 måneder 58 % Ja
SKM2021.501.SR 13 år 51 % Ja

Udvalgte afgørelser sorteret på prisafvigelse

Afgørelse Ejertid Værdiafvigelse Overdragelse mulig til offentlig vurdering +/- 15 %
SKM2021.533.SR [1] 2 måneder 108 % Nej
SKM2021.530.SR 3 år og 10 måneder 58 % Ja
SKM2021.531.SR 3 år og 8 måneder 56 % Ja
SKM2021.498.SR 3 år og 2 måneder 53 % Nej
SKM2021.501.SR 13 år 51 % Ja
SKM2021.534.SR [2] 1 år og 7 måneder 49 % Nej
SKM2021.529.SR 1 år og 10 måneder 48 %  Nej
SKM2021.493.SR 2 år og 4 måneder 42 % Nej
SKM2021.502.SR 2 år og 2 måneder 36 % Nej
SKM2021.494.SR 3 år og 2 måneder 35 % Ja

[1] Med værdiafvigelse henvises til hvor meget billigere ejendommen overdrages, set i forhold til den pris overdrageren selv har givet. Se dog note 2 og 3. 

[2] Den værdimæssige afvigelse er i dette tilfælde opgjort i forhold til den kreditvurdering, der blev foretaget af ejendommen i forbindelse med købers låneoptagelse set i forhold til købssummen. ”Ejertiden” er her udtryk for den tid, der medgik fra køber overtog ejendommen, til de optog belåning.                                                   

[3] Den værdimæssige afvigelse er i dette tilfælde opgjort i forhold til en forudgående mæglervurdering af den overdragne ejendom. ”Ejertiden” udgør således den tid der er forløbet fra mæglervurderingens foretagelse til ønsket overdragelsestidspunkt. 

I det nævnte udkast til styresignal har Skattestyrelsen forsøgt at skærpe en række af de forhold, der skal anses for at udgøre ”særlige omstændigheder” og derved anlægge en meget bred fortolkning af begrebet. Udkast til styresignal har mødt massiv modstand og er endnu ikke offentliggjort (hvilket det heller ikke forventes at blive i den nuværende udformning). Ikke desto mindre er ovennævnte afgørelser udtryk for, at skattemyndighederne administrerer efter udkastets indhold. Der er derfor en risiko for, at muligheden for fremadrettet at anvende +/- 15 % og +/- 20 %-reglen, er blevet markant begrænset.

Skatterådets afgørelser skal indtil videre anvendes med forsigtighed. Dels verserer der i øjeblikket sager ved Domstolene, der kan resultere i en anderledes fortolkning af begrebet ”særlige omstændigheder”, og dels er Skatterådets afgørelser ikke forenelige med praksis fra Landsskatteretten.

Indtil videre har Landsskatteretten givet skatteyder medhold i en lang række sager, og senest har Højesteret den 26. april 2021 afgjort, at det forhold at en offentlig ejendomsvurdering var for lav, i forhold til den almindelige prisudvikling på markedet, ikke i sig selv udgjorde en særlig omstændighed, der medførte at +/- 15 %-reglen ikke kunne finde anvendelse. Det er således skatteforvaltningen – og ikke skatteyder – der må bære risikoen for det værdimæssige skel der ligger mellem de almindelige markedspriser og niveauet på de offentlige ejendomsvurderinger. Dele af holdepunkterne i det nævnte udkast til styresignal er dermed definitivt ikke relevante efter Højesterets afgørelse.

Ny dom fra Østre Landsret

Østre Landsret har den 29. november 2021 afsagt principiel dom i en sag om gaveoverdragelse af en fast ejendom til børn og børnebørn ved anvendelse af den offentlige ejendomsvurdering.

I den konkrete sag erhvervedes en udlejningsejendom den 16. september 2015 for 61.750.000 kr. med overtagelsesdag den 15. december 2015. Den 17. december 2015 underskrev erhververen og dennes børn og børnebørn købsaftale om overdragelse af ejendommen til den offentlige vurdering minus 15 %, svarende til 32.300.000 kr. og med overtagelse den 18. december 2015.

Skatteministeriet anlagde sagen ved Københavns Byret, som efterfølgende henviste den til behandling ved landsretten. Sagen angik prøvelsen af Landsskatterettens kendelser af 28. september 2018, der gav overdrager medhold i, at overdragelsen kunne ske ved anvendelse af den offentlige vurdering minus 15 %.

Østre Landsret fandt, at der forelå særlige omstændigheder, der skyldtes særlige, konkrete forhold vedrørende ejendommen, og at den reelle handelsværdi udgjorde 61.750.000 kr., hvorfor denne værdi skulle lægges til grund for overdragelsen. Der kunne ikke anses at foreligge en fast administrativ praksis, der giver skatteyder krav på anvendelse af 15 %-reglen.

Den konkrete sag er spektakulær, da skatteyder ”spænder buen hårdt” i forhold til både ejertid og prisafvigelse mellem faktisk realiseret handelspris og offentlig ejendomsvurdering, og dommen er derfor ikke overraskende. Dommen må forventes at medføre, at Skatterådets mange afgørelser, vil komme til at fungere som administrativ rettesnor for, hvorvidt Skattemyndighederne vil acceptere en overdragelse ved brug af den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. 

EY’s konklusion

Skattestyrelsen opretholder en meget restriktiv fortolkning af mulighederne for anvendelsen af +/- 15 %-reglen og +/- 20 %-reglen. Denne fortolkning ser dog indtil videre ikke ud til at have en direkte afsmittende effekt på hverken landsskatteretspraksis eller domstolspraksis, og Landsskatteretten og Domstolene synes i en lang række situationer at være på skatteyders side. Hvis man opfylder de almindelige betingelser, er det derfor som udgangspunkt fortsat muligt at anvende +/- 15 %-reglen og senere +/- 20 %-reglen.

Hvorledes kommende afgørelser og domme ændrer eller bidrager til fortolkningen af praksis må den kommende tid vise. EY følger udviklingen tæt. 

Om den nye +/- 20 %-regel udgør en ulempe for den enkelte, afhænger naturligvis af ejendommens nuværende vurdering, og om der foreligger særlige omstændigheder. Hvis ens ejendom i forvejen har en ejendomsvurdering, der svarer til den pris, man forventer at ville kunne få for ejendommen i det fri marked, vil det, modsat ovennævnte, kunne være en fordel at vente til man har modtaget en ny ejendomsvurdering.

EY anbefaler, at der hurtigst muligt tages stilling til, hvorvidt der bør ske overdragelse efter den eksisterende 15 %-regel, da muligheden herfor kan forsvinde over natten.

Kontakt:
Claus Pedersen, tlf. 2529 6470
Majbritt Davidsen, tlf. 2529 6410
Mark Hovesen, tlf. 2529 4557

Sammendrag

Når fast ejendom overdrages, skal det ske til markedspris. For overdragelse mellem fx forældre og børn, har der eksisteret en mulighed for at anvende en værdi svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Denne regel ændres til en +/- 20 %-regel fra det tidspunkt, hvor overdrager har modtaget den nye offentlige ejendomsvurdering. Da de nye vurderinger udsendes løbende, bør man allerede nu få vurderet muligheden for at overdrage hurtigst muligt. Om anbefalingen specifikt gælder din ejendom, afhænger af, om din ejendomsvurdering i dag svarer nogenlunde til, hvad du forventer at ville kunne sælge den til i det fri marked.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.