29 nov. 2022
Kvinde står vil skillevej

Kan en skriftlig aftale sidestilles med en faktura?

Af Asger Engvang

Partner, moms, EY Danmark

Erfaren momsrådgiver, stærk kommunikator, far til fire og PRS.

29 nov. 2022
Relaterede emner Tax

EU-domstolen afsagde i september 2022 afgørelse, som kan udfordre den nuværende praksis vedrørende grundlaget for ret til fradrag for moms.

I afgørelsen C-235/21, Raiffeisen Leasing, tog EU-domstolen stilling til muligheden for at sidestille en skriftlig aftale mellem to afgiftspligtige personer med en egentlig faktura, såfremt aftalen indeholder et udtrykkeligt og objektivt genkendeligt ønske om at sidestille aftalen med en faktura for en specifik transaktion.

Dette spørgsmål er stillet EU-domstolen, da sådan en aftale kan formodes at give kunden et tilstrækkeligt grundlag for ret til fradrag for indgående moms.

EU-domstolen fastslog, at et dokument kan anerkendes som en faktura i momsmæssig henseende hvis dokumentet;

  1. angiver momsen, og
  2. indeholder oplysninger, der svarer til de fakturakrav, som er nødvendige for, at skattemyndighederne kan fastslå, om de materielle betingelser for momsfradragsretten er opfyldt.

De materielle betingelser omfatter bl.a., at købet skal foretages af en afgiftspligtig person, anvendes til momspligtig aktivitet samt at momsen er opkrævet korrekt.

EU-domstolen bemærker derudover, at skattemyndigheder ikke kan nægte ret til momsfradrag alene af den grund, at dokumentet ikke overholder fakturakravene. Hvis skattemyndighederne er i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at kunne efterprøve de materielle betingelser, er dette tilstrækkeligt for opretholdelsen af ret til momsfradrag med henvisning til det momsretlige neutralitetsprincip. 

Hvilke muligheder åbner afgørelsen for?

Som beskrevet i ovenstående åbner EU-domstolen for, at andre dokumenter end egentlige fakturaer kan sidestilles med en faktura og dermed danne grundlag for retten til momsfradrag. Det fordrer, at dokumentet indeholder nødvendige oplysninger til at kunne efterprøve de materielle betingelser. 

Eksempelvis kan købsaftaler i forbindelse med fast ejendom potentielt blive et af de dokumenter, idet købsaftalen i udgangspunktet indeholder størstedelen af den påkrævede information:

  • købers og sælgers oplysninger
  • leveringsdato (overtagelse)
  • beskrivelse af varens art og omfang (ejendommens matrikelnummer og størrelse)
  • købsprisen

Det er dog nødvendigt at sikre, at momsbeløbet også tydeligt fremgår af købsaftalen, da afgørelsen fra EU-domstolen specifikt fremhæver dette punkt. Herefter bør det være muligt for Skattestyrelsen at efterprøve de materielle betingelser for fradragsretten, uden at alle formelle krav til en faktura er opfyldt (fx fortløbende nummerering).

Præcist hvilken betydning afgørelsen vil få for dansk praksis er endnu uvist. Dog giver afgørelsen anledning til at udfordre Skattestyrelsens nuværende praksis på området, hvor købsaftaler generelt endnu ikke anerkendes som forskriftsmæssig dokumentation til brug for momsfradrag. 

Sammendrag

EU-domstolen afsagde i september 2022 afgørelse, som potentielt kan udfordre Skattestyrelsens nuværende praksis, hvor købsaftaler generelt ikke endnu ikke anerkendes som forskriftsmæssig dokumentation til brug for momsfradrag. Det er endnu uvist præcist hvilken betydning EU-domstolens afgørelse vil få i dansk praksis. 

Om denne artikel

Af Asger Engvang

Partner, moms, EY Danmark

Erfaren momsrådgiver, stærk kommunikator, far til fire og PRS.

Related topics Tax