11 maj 2023
Kvinde og mand tjekker regnskab

Kommende ændringer af momsloven

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

11 maj 2023
Relaterede emner Tax

Nyt lovforslag har til formål at minimere momssvig samt sikre oplysninger til Skattestyrelsen.

Opsummering

 • Det foreslås at indføre national omvendt betalingspligt for salg af teleydelser til en videreforhandler.
 • Virksomheder, der udbyder betalingstjenester, skal efter de foreslåede regler i visse tilfælde indberette grænseoverskridende betalinger ved webhandel.
 • Momsregistrerede virksomheder skal ifølge forslaget én gang årligt oplyse, om virksomheden har momsfritaget aktivitet omfattet af momslovens § 13.

Nyt lovforslag (L75) indfører bl.a. nye regler for betalingstjenesteudbydere (pengeinstitutter o.l.), teleydelser og virksomheder med delvis fradragsret. Nogle af ændringerne foreslås at træde i kraft allerede 1. juli 2023. Forslaget har til formål at minimere momssvig samt sikre oplysninger til Skattestyrelsen.

Omvendt betalingspligt på teleydelser

Det foreslås at indføre national omvendt betalingspligt for salg af teleydelser til en videreforhandler (fx VIOP og ECS). Reglerne foreslås at træde i kraft pr. 1. juli 2023.

En virksomhed skal i denne sammenhæng anses for videreforhandler, når mere end halvdelen af omsætningen med teleydelser videresælges til andre virksomheder.

Den omvendte betalingspligt betyder, at når en virksomhed sælger teleydelser til en videreforhandler af ydelserne, overgår ansvaret for indbetaling af salgsmomsen til den købende videreforhandler.

Metodikken er den samme som kendes fra reglerne om omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, pc’er og tablets mv.

Reglerne har til formål at sikre statskassen mod momskarruselsvig. Tyskland og Sverige har bl.a. oplevet momssvig med teleydelser, og i Tyskland har man med stor succes allerede indført omvendt betalingspligt for videreforhandlere af teleydelser.

Virksomheder, der handler med denne type af ydelser, skal efter de nye regler er trådt i kraft være opmærksomme på, hvorvidt deres kunder skal anses for videreforhandlere. Sælger skal indberette salg i rubrik C på momsangivelsen.

Videreforhandlere skal være opmærksomme på hvorvidt købsfakturaer er korrekt udstedte, da videreforhandlere ikke har momsfradrag for fejlagtigt opkrævet salgsmoms.

Nye regler for betalingstjenesteudbydere

Virksomheder, der udbyder betalingstjenester, hvilket omfatter sikring af at en betaling sker fra køber til en sælger (betalingstjenesteudbydere), skal efter de foreslåede regler fra den 1. januar 2024 i visse tilfælde indberette grænseoverskridende betalinger ved webhandel til Skattestyrelsen.

Reglerne har baggrund i et EU-direktiv (herefter PSP-direktivet), der har til formål at styrke bekæmpelsen af momssvig i forbindelse med grænseoverskridende e-handel. Der er således tale om fælles EU-regler.

PSP-direktivet indebærer, at betalingstjenesteudbydere (tredjeparter, som på vegne af en betalingsmodtager, fx en onlinebutik, faciliterer betaling fra kunden) forpligtes til at føre register over visse betalingsoplysninger og indberette betalingsoplysningerne til skattemyndighederne i EU.

Hvem, hvad og hvornår?

Betalingstjenesteudbyderne skal efter lovforslaget:

 • Kvartalsvis indberette en række oplysninger, når der har været mere end 25 grænseoverskridende betalinger til den samme betalingsmodtager (fx webbutik) inden for kvartalet.
  • Indberetningsfristen er udgangen af måneden efter udløb af kalenderkvartalet. Der skal første gang ske indberetning senest den 30. april 2024.
 • Føre register over visse betalingsoplysninger, som bl.a. indeholder følgende oplysninger
  • BIC-kode eller anden data er kan identificere betalingstjenesteudbyderen.
  • Modtagers navn og adresse samt evt. momsnummer
  • IBAN-nummer eller anden data, der kan identificere betalingsmodtageren
  • Dato og tidspunkt for betalingen
  • Beløb og valuta
 • Opbevare registrene i elektronisk format i en periode på 3 kalenderår fra udgangen af kalenderåret for betalingsdatoen, hvis registerpligten for betalingstjenesteudbyderen finder anvendelse.
 • Registrene skal være tilgængelige for myndighederne i hjemlandet, samt myndigheder i de øvrige EU-lande (værtslande), hvor betalingstjenesteudbyderen tilbyder betalingstjenester eller har agenter eller filialer.

Virksomheder med delvist momsfradrag

Momsregistrerede virksomheder skal efter de foreslåede regler én gang årligt oplyse til Skattestyrelsen via momsangivelsen, hvorvidt virksomheden har momsfritaget aktivitet omfattet af momslovens § 13, som medfører at virksomheden skal opgøre en delvis momsfradragsret.

Virksomheden skal oplyse om:

 • Den foreløbige fradragsprocent.
 • Dato for regnskabsåret udløb.

Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunkt.

Ændringen sker i forlængelse af en lovændring fra juni 2022, hvor korrektioner som følge af ændringer i den delvise momsfradragsprocent skal ske én gang årligt efter regnskabsårets udløb. Dette er for at sikre, at korrektioner, som følge af en ændret delvis momsprocent, ikke bliver ramt at de kommende renteregler på moms, lønsumsafgift og øvrige afgifter. 

Vi står til rådighed for drøftelser

Der er fortsat tale om et lovforslag, og vi afventer derfor den endelige vedtagelse af lovforslaget, som efter planen sker den 1. juni 2023.

Hvis I har spørgsmål til de kommende ændringer eller ønsker at drøfte, hvordan ændringerne kommer til at påvirke jeres virksomhed, så er I velkommen til at række ud til jeres faste momsrådgiver eller til nedenstående kontaktpersoner.

Kontakt: Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048 og Louise Espensen, tlf. 2529 4496

Sammendrag

Det nye lovforslag har til formål at minimere momssvig samt sikre oplysninger til Skattestyrelsen og indfører bl.a. nye regler for betalingstjenesteudbydere (bl.a. pengeinstitutter o.l.), teleydelser og virksomheder med delvis fradragsret. Nogle af ændringerne foreslås at træde i kraft allerede 1. juli 2023.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax