14 sep. 2023
Portræt af smilende kvinde med lap-top der sidder i sin stue.

Lån mellem familiemedlemmer

Forfattere
Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

14 sep. 2023
Relaterede emner Tax

Med stigende renter og strengere krav til optagelse af lån i bank eller realkreditinstitut overvejer flere at låne penge af fx forældre.

Opsummering

  • Lån bør som udgangspunkt oprettes på anfordringsvilkår.
  • Det er muligt at fastsætte renten til 0 % ved lån mellem familiemedlemmer.
  • Det anbefales altid, at der er udarbejdet og underskrevet et gældsbrev inden låneoverførslen sker.

Renterne er steget og steget hen over de sidste mange måneder, det gør det dyre og vanskeligere at låne penge i banken eller hos realkreditinstituttet. Et alternativ hertil er at låne penge af sine forældre eller bedsteforældre, som måske er lidt mere risikovillige, og samtidig ofte kan tilbyde ingen eller en noget lavere rente.

Familielån på anfordringsvilkår kan også anvendes ved overdragelse til børn og børnebørn, hvor man ønsker at udskyde gaveafgiften til senere. Hvis en overdragelse af sommerhus fra forældre til børn fx finansieres med et anfordringslån i stedet for en gave, udskydes betalingen af gaveafgiften til lånet endeligt eftergives – eller børnene arver gældsbrevet.

De skattemæssige aspekter af lån mellem familiemedlemmer er samtidig ganske fordelagtige.

Hvad skal man være opmærksom når et familielån oprettes?

Det anbefales som udgangspunkt, at man opretter et lån på anfordringsvilkår. Et anfordringslån er defineret ved, at långiver kan kræve hele eller dele af gælden tilbagebetalt på anfordring – eventuelt inden for kort frist på fx 14 dage. Der skal altid udarbejdes et anfordringsgældsbrev.

Anfordringsfordringsgældsbrevet skal som minimum indeholde:

  • Oplysning om långiver og låntager, herunder gerne adresse, CPR nr. o. lign.
  • Oplysning om lånebeløb.
  • Oplysning om rente og afdragsvilkår.
  • Oplysning om at långiver kan kræve gælden helt eller delvist tilbagebetalt straks ved anfordring eller eventuelt inden for en 14 dages frist.
  • Dato for underskrift og underskrift af både långiver og låntager.

Som følge af anfordringsvilkåret vil lånet altid ske til kurs pari (100), hvilket betyder, at der hverken for långiver eller låntager vil opstå kursgevinstbeskatning ved lånoptagelse, ved løbende afdrag eller ved indfrielse.

Et familielån, herunder anfordringslån, kan oprettes uden en fastsat rente eller med en fastsat rente. Renten kan enten være fast eller variabel. Fastsættes der en rente, er långiver skattepligtig af renteindtægten, og låntager vil som udgangspunkt have fradrag for renten. Renten kan ikke være negativ.

Det er muligt at vælge, at lånet er afdragsfrit eller med afdrag. Det må dog ikke aftales, at lånet årligt nedskrives med et beløb svarende til den årlige gaveafgiftsgrænse.

Hvis lånet skal nedskrives med et beløb, fx svarende til årets gaveafgiftsgrænse, bør der udarbejdes et tillæg herom, som underskrives af låntager og långiver. Hvis den delvise eftergivelse som foretages, skal være særeje for modtageren, skal dette også fremgå af tillægget. Hvis lånet skal nedskrives flere gange – fx flere år i træk, skal der i det pågældende år, laves et tillæg for hvert enkelt år, som underskrives på eftergivelsestidspunktet.

Sker der ændring af vilkår fx en ændring af renten, som ikke skyldes en aftalt variabel rente, vil det betyde, at lånet anses for indfriet, og der er optaget et nyt lån. Hvis der både før og efter ændring af renten er tale om et anfordringslån, vil det dog ikke have nogen betydning i form af kursgevinstbeskatning eller lign.

Øvrige skattemæssige aspekter

Det er ikke muligt at oprette lån til eller fra selskaber uden at der bl.a. fastsættes en rente. Det er nemlig her afgørende, at lånene er på markedsmæssige vilkår.

Herudover er det ikke muligt at låne midler fra virksomhedsordningen til fx børn eller børnebørn. Læs evt. mere i vores artikel om udlån fra virksomhedsordningen.

Sker der eftergivelse af gælden, vil eftergivelsen ikke være skattepligtig, såfremt at der er tale om et lån inden for gaveafgiftskredsen. Derimod vil eftergivelsen være gaveafgiftspligtig.

Har du brug for hjælp?

Hos EY bistår vi gerne med rådgivning omkring oprettelse af familielån samt udarbejdelse af gældsbreve.

Sammendrag

Det anbefales, at man opretter et familielån på anfordringsvilkår. Det er muligt at fastsætte renten til 0 % ved lån mellem familiemedlemmer, og der skal altid udarbejdes et anfordringsgældsbrev.

Om denne artikel

Forfattere
Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Related topics Tax