3 minutters læsetid 19 maj 2021
EY Paper boat business leadership concept

Lovlige kapitalejerlån og lån til ledelsen fra selskabet

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

3 minutters læsetid 19 maj 2021
Relaterede emner Tax

Selskaber kan yde økonomisk bistand ved direkte eller indirekte at stille midler til rådighed, yde lån mv. for ejere eller ledelse.

Opsummering:

  • Økonomisk bistand fra selskabet kan kun ydes lovligt, hvis en række betingelser er opfyldt. 
  • Selskabet skal kunne dokumentere, at beslutningen om at yde lånet er vedtaget af selskabets generalforsamling eller af ledelsen efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. 
  • Hvis selskabet ikke har fravalgt revision, vil revisor i forbindelse med revisionen af selskabets årsrapport skulle kontrollere, at betingelserne for lovligt at kunne yde et lån er overholdt.

Betingelser for ydelse af lovlige kapitalejerlån 

Økonomisk bistand fra selskabet kan kun ydes lovligt, hvis samtlige nedenstående betingelser er opfyldt: 

  1. Den samlede økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver 
  2. Den økonomiske bistand skal ydes på sædvanlige markedsvilkår 
  3. Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal træffes af generalforsamlingen eller af det centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen 
  4. Beslutning om ydelse af økonomisk bistand kan først træffes, når selskabet har aflagt sin første årsrapport 

Samtlige ovenstående betingelser skal være opfyldt, inden udbetalingen foretages. I modsat fald vil der være tale om et ulovligt lån, som skal tilbagebetales straks. 

Dokumentationskrav 

Selskabet skal kunne dokumentere, at beslutningen om at yde lånet er vedtaget af selskabets generalforsamling eller af ledelsen efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Ydermere skal selskabet kunne dokumentere, at lånet på långivningstidspunktet kan rummes inden for selskabets frie reserver, og at lånet er ydet på sædvanlige markedsvilkår. Dokumentationen skal opbevares af selskabet i minimum 5 år efter udløbet af det regnskabsår, i hvilket lånet er ydet. 

Revisors pligt til at kontrollere betingelserne for lovligt udlån 

Hvis selskabet ikke har fravalgt revision, vil revisor i forbindelse med revisionen af selskabets årsrapport skulle kontrollere, at betingelserne for lovligt at kunne yde et lån er overholdt. Er dette ikke tilfældet, skal revisor oplyse det i sin påtegning. 

Erhvervsstyrelsen vil som led i sin regnskabskontrol dels kontrollere regnskaber, hvor revisor har givet supplerende oplysninger, dels kontrollere lovligheden af lån i selskaber, som har fravalgt revision. 

Øvrige lån – og lån til selvfinansiering 

Uanset at ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, kan selskabet fortsat yde økonomisk bistand til ejere og ledelse, hvis dette sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

Selskaber kan fortsat yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtigelser. De nye regler betyder, at der nu kan ydes økonomisk bistand til samtlige udenlandske moderselskaber, hvis betingelserne ovenfor er opfyldt. 

Ydes lånet som led i selvfinansiering, altså til ejerens eller ledelsens erhvervelse af aktier i selskabet, skal selskabslovens strengere betingelser herfor fortsat være opfyldt. 

Lovliggørelse af allerede ydede lån 

Loven trådte i kraft den 1. januar 2017 og har virkning for beslutninger om at yde eller opretholde økonomisk bistand, der træffes den 1. januar 2017 eller senere. 

Overgangsregel for allerede ydede lån 

For selskaber, som allerede har ydet økonomisk bistand, er det muligt at videreføre lånet som et lovligt lån, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 

Selskabet skal senest på den førstkommende ordinære generalforsamling efter den 31. december 2016 træffe beslutning om lovliggørelse af allerede ydede lån. Vurderingen af, om betingelserne er opfyldt, skal foretages på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. Er forudsætningen for at lovliggøre den økonomiske bistand ikke til stede, eller godkender generalforsamlingen ikke dispositionen, skal det ulovlige forhold hurtigst muligt bringes til ophør. 

Verserende sager og endnu ikke betalte bøder 

For så vidt angår verserende sager ved Politiet eller Anklagemyndigheden, som ikke er endeligt pådømt den 1. januar 2017, betyder de nye regler, at forhold om opretholdelse af lånet ikke kan straffes, hvis forholdet lovliggøres efter overgangsreglen. Endvidere skal endnu ikke betalte bøder for opretholdelse af ulovligt ydede lån ikke betales, såfremt forholdet lovliggøres efter overgangsreglen. 

SKAT 

Lovændringen ændrer derimod ikke på de skattemæssige regler, hvorfor der fortsat vil ske beskatning af hovedaktionærer m.v. – uanset at lånet, sikkerhedsstillelsen m.v. selskabsretligt lovliggøres under visse betingelser. 

Kapitalejerlån til fysiske personer, vil således fortsat medføre, at modtageren beskattes af lånet som løn eller udbytte. 

Kontakt: 

  • Nete Bech Tinning, tlf. 5388 7735 
  • Kristian Stidsen, tlf. 2529 5259

Sammendrag

Økonomisk bistand fra selskabet kan kun ydes lovligt, hvis en række betingelser er opfyldt, og selskabet skal kunne dokumentere, at beslutningen om at yde lånet er vedtaget af selskabets generalforsamling eller af ledelsen efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Revisor skal i forbindelse med revisionen af selskabets årsrapport kontrollere, at betingelserne for lovligt at kunne yde et lån er overholdt. Kapitalejerlån til fysiske personer, vil medføre, at modtageren beskattes af lånet som løn eller udbytte.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax