3 minutters læsetid 16 okt. 2023
Foto af En gruppe forretningsfolk afholder bestyrelsesmøde

Nye anbefalinger til transfer pricing-dokumentation for 2022

Forfattere
Sune E. Hvelplund

Transfer Pricing Director, TP Controversy, International Tax and Transactions Services, EY Danmark

Kernekompetence: Transfer Pricing Audits. Hjælper kunder med alle transfer pricing-relaterede forhold. To børn. Leger håndværker i fritiden med istandsættelse af gammelt sommerhus.

Christina Haaning

Manager, Transfer Pricing, EY Denmark

Country co-lead for EY’s Tax & Law ambassadør-team. Medstifter af Erhvervsjuridisk Retshjælp. Brænder for at hjælpe små som store virksomheder på daglig basis.

3 minutters læsetid 16 okt. 2023
Relaterede emner Tax

For indkomståret 2022, har Skattestyrelsen specificeret kravene til oplysningsskemaet og dokumentationspligten for kontrollerede transaktioner.

Opsummering

  • Skattestyrelsen har udvidet kravene i oplysningsskemaet for selskaber til at angive kontrollerede transaktioner for løn, udbytte, tilskud samt kapitalindskud.
  • Skattestyrelsen har ikke præciseret omfanget af dokumentationspligten for de ovennævnte kontrollerede transaktions og hvordan de skal dokumenteres.
  • Det er vores anbefaling at selskaber udarbejder dokumentation for ovennævnte kontrollerede transaktioner eller tilføjer allerede for dokumentationspligtige selskaber.

Der er for indkomståret 2022, indført flere felter i oplysningsskemaets bilag 05.021 vedr. kontrollerede transaktioner. Skattestyrelsen har indført en specificering i oplysningsskemaet i relation til indberetning af løn, udbytte, tilskud og kapitalforhøjelser med kontrollerede parter gældende for indkomståret 2022.

Baseret på et notat fremsendt af Skattestyrelsen omhandlende afklaring af oplysnings- og dokumentationspligten for specificering samt tilsvarende opdatering af den juridiske vejledning, er det vores vurdering at hvis et selskab alene har indberettet løn, modtaget eller udloddet deklareret udbytte, modtaget eller givet tilskud, samt været involveret i kapitalforhøjelser for året, på tværs af landegrænser, er omfattet af dokumentationspligten.

Hovedårsagen til præciseringen i oplysningsskemaet er at sikre korrekt indberetning af transfer pricing- dokumentation. Det præciseres at selskaber skal besvare, hvorvidt selskabet har haft kontrollerede transaktioner omfattet af skattekontrollovens §37, stk. 1, nr. 6, hvor der også skal oplyses om

  • Indberettet løn;
  • Modtaget og udloddet deklareret udbytte, herunder udbytte udbetalt ved bankoverførsel;
  • Tilskud; samt
  • Kapitalforhøjelser.

Afklaring af transfer pricing-dokumentation

Skattestyrelsen har specificeret kravet om udarbejdelse og indberetning af transfer pricing-dokumentation, også hvor et selskab alene har indberettet løn, modtaget eller udloddet deklareret udbytte, modtaget eller givet tilskud, samt været involvere i kapitalforhøjelser for året, på tværs af landegrænser.

Kontrollerede transaktioner med danske parter er som udgangspunkt undtaget dokumentationspligten jf. skattekontrolloven §39. Dokumentationspligten for løn, deklarerede udbytte, tilskud samt kapitalforhøjelser gør sig dermed udelukkende gældende hvis transaktionen har været med grænseoverskridende parter.

Begrundet disse transaktioners karakter, er det dog tilstrækkeligt at indsende en begrænset dokumentation efter BEK nr. 468 af 19/04/2022, §2 stk. 2. Den begrænsede transfer pricing-dokumentation kræver ikke yderligere funktions- eller økonomiske analyser. Samme lempelse gør sig ligeledes gældende, når disse transaktioner tilføjes eksisterende transfer pricing-dokumentation.

Den juridiske vejledning (C.D.11.13.1) er blevet opdateret med følgende præcisering: ”er der fx tale om et selskab, der alene har modtaget eller udloddet deklarerede udbytter, kan dokumentationspligten opfyldes ved at uploade en oversigt over udbytterne”. Det er derfor vores vurdering at dette ikke kun er relevant for udloddet udbytte, men at selskaber der har indberettet løn, tilskud og/eller kapitalforhøjelser også er omfattet dokumentationspligten.  Det antages ligeledes at tilskud og kapitalforhøjelser behandles på samme måde som deklareret udbytte.

For indberettet løn, er det ikke klart defineret af Skattestyrelsen, hvilke transaktioner der er omfattet. Det skal ses i forhold til øvrige lønomkostninger, der indgår som et element i en kontrolleret transaktion, der således også tidligere har været omfattet af dokumentationspligten og derfor indberettet og analyseret i en transfer pricing-dokumentation. Dette forventes afklaret i en opdatering af den juridiske vejledning.

Ændringer til oplysningsskemaet

Skattestyrelsen anser denne ændring som en præcisering af oplysningspligten i henhold til skattekontrollovens §38. Tidligere var selskaber fritaget for at gengive de nævnte oplysninger til Skattestyrelsen for tidligere indkomstår under kontrollerede transaktioner. Skattestyrelsen har opdateret vejledningen i oplysningsskemaet, så alle transaktioner omfattet af skattekontrollovens §37, stk. 1 nr. 6 skal angives under felt 067 i oplysningsskemaet. Tidligere var selskaber fritaget denne oplysningspligt, hvis omfanget af de kontrollerede transaktioner omfattede indberettet deklareret udbytte udbetalt kontant, samt løn allerede indberettet som A-indkomst og udbetalt kontant jf. Skattestyrelsens tidligere vejledning i oplysningsskemaet for tidligere indkomstår.

En tilsvarende opdatering af den juridiske vejledning er udgivet for at reflektere ændringen og vejlede selskaber om det nye krav i henhold til både oplysnings- og dokumentationspligten.

Der skal uploades en oversigt både som fællesdokumentation (masterfile) og landespecifik dokumentation (local file) til Skattestyrelsen via TastSelv.

For selskaber hvis regnskabsår følger kalenderåret, er fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentation for regnskabsåret 2022 den 24. oktober 2023.

Sammendrag

For indkomståret 2022, har Skattestyrelsen specificeret kravet om indberetning af løn, modtaget og udloddet deklareret udbytte, modtaget tilskud samt alle former for kapitalforhøjelse med kontrollerede parter. Det er ikke præciseret at alle nævnte kontrollerede transaktioner er dokumentationspligtige samt hvordan de skal dokumenteres i transfer pricing-dokumentationen. Det er vores vurdering og anbefaling at de specificerede transaktioner inkorporeres i transfer pricing-dokumentationen. I det tilfælde selskabet ikke har haft kontrollerede transaktioner og derfor ikke været omfattet af dokumentationskravet, anbefales det, at der udarbejdes en begrænset transfer pricing-dokumentation for disse transaktioner. Dokumentation skal indsendes til Skattestyrelsen både som fællesdokumentation og landespecifik dokumentation.

Om denne artikel

Forfattere
Sune E. Hvelplund

Transfer Pricing Director, TP Controversy, International Tax and Transactions Services, EY Danmark

Kernekompetence: Transfer Pricing Audits. Hjælper kunder med alle transfer pricing-relaterede forhold. To børn. Leger håndværker i fritiden med istandsættelse af gammelt sommerhus.

Christina Haaning

Manager, Transfer Pricing, EY Denmark

Country co-lead for EY’s Tax & Law ambassadør-team. Medstifter af Erhvervsjuridisk Retshjælp. Brænder for at hjælpe små som store virksomheder på daglig basis.

Related topics Tax