10 jun. 2021
Nye momsregler pr. 1. juli 2021 for bilforhandlere og leasingselskaber

Nye momsregler pr. 1. juli 2021 for bilforhandlere og leasingselskaber

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

10 jun. 2021
Relaterede emner Tax Transport

Bilforhandlere, biludlejningsvirksomheder og køreskoler skal være ekstra opmærksomme, når de sælger biler, der er fuldt indregistrerede.

Opsummering: 
  • Fra 1. juli 2021 beregnes moms ved bilsalg anderledes end tidligere og i flere tilfælde end tidligere.
  • Samtidig kan den særlige beregningsregel i § 30 ikke anvendes for biler, der ikke er fuldt indregistreret.

Pr. 1. juli 2021 træder nye regler i kraft, som betyder, at bilforhandlere, biludlejningsvirksomheder og køreskoler skal være ekstra opmærksomme, når de sælger biler, der er fuldt indregistrerede, idet moms ved salg beregnes anderledes end tidligere og i flere tilfælde end tidligere. Samtidig præciseres, at den særlige beregningsregel i § 30 ikke kan anvendes for biler, der ikke er fuldt indregistreret.

Den 4. juni 2021 blev en ændring af momslovens § 30, stk. 1, vedtaget. Ændringen medfører ændret momshåndtering ved salg af biler, ligesom det fremgår af en ny bestemmelse i momslovens § 30, stk. 2, at bilforhandlere kan anvende § 30, stk. 1, ved salg af demonstrations- og udlejningsbiler på fuld afgift, hvis bilerne har været anvendt til fradragsberettigede formål i virksomheden.

Ændringen er ved første øjekast nem at overskue, men indholdet er teknisk og kræver en nærmere fortolkning. Bemærkningerne til lovændringen efterlader spørgsmål til fortolkning, som vi har forsøgt at indarbejde i nedenstående.

Nyt for biludlejningsvirksomheder/leasingselskaber

Det fremgår af bestemmelsen, at biludlejningsvirksomheder ved salg eller udtagning af biler til ejerens private brug, kan afgiftsberigtige bilerne efter den nye bestemmelse. Bestemmelsen kan kun anvendes for biler på fuld afgift.

Det er lidt usikkert, om udtagning af biler til brug for ansatte er omfattet henset til formulering af 1. punkt i bestemmelsen, der kun omtaler udtagning til ejerens private brug. Det fremgår imidlertid af den nye bestemmelses 4. punkt, at ved udtagning af biler efter momslovens § 5, beregnes afgiften på grundlag af en særlig formel, der i tælleren har moms ved bilens første indregistrering i Danmark, ganget med restværdien på udtagningstidspunktet (markedsværdien), og i nævneren den oprindelige indkøbspris.

Det må betyde, at momslovens § 5, stk. 4, (der gælder fra 1. juli 2021), hvorefter anvendelse af aktiver til privat brug for virksomhedens indehaver og personale eller i øvrigt virksomheden uvedkommende formål sidestilles med levering af ydelser mod vederlag, ikke finder anvendelse ved udtagning af biler på fuld afgift.

Bestemmelsen indeholder i lighed med tidligere en særlig formel for beregning af momsgrundlaget ved salg af udlejningsbiler på fuld af afgift. I modsætning til tidligere kan den kun anvendes for biler, der sælges til en lavere pris end indkøbsprisen.

Hvis udlejningsbiler sælges til en højere værdi end indkøbsprisen, skal der afregnes 20 % moms af forskellen mellem salgsprisen og betalt registreringsafgift ved køb af bilen.

Som noget nyt kan udlejningsselskaber/leasingselskaber, der efter endt leasing indregistrerer bilen i eget navn, ved salg afregne moms af salgsprisen eksklusive den betalte registreringsafgift.

Nyt for bilforhandlere

Med den nye § 30, stk. 2, nævnes i bemærkninger til lovændringen, at bilforhandlere får samme mulighed som udlejningsselskaber og køreskoler til at anvende § 30, stk. 1, ved salg af indregistrerede demonstrations- og udlejningspersonbiler, der har været anvendt til bilforhandlerens fradragsberettigede formål. Disse regler har bilforhandlere dog allerede anvendt, da de netop har ageret som biludlejningsvirksomhed for så vidt angår disse aktiviteter. Det nye er imidlertid, at bestemmelsen også kan anvendes for biler, der har været anvendt til ærindekørsel i virksomheden.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en afgørelse fra 2018 har medført, at bilforhandlere ikke længere skal betale udtagningsmoms, når virksomheden foretager ærindekørsel i bilerne, så længe ærindekørslen ikke er sket til virksomheden uvedkommende formål.

Skattestyrelsen har ikke tidligere oplyst om denne praksisændring ved styresignal eller i den juridiske vejledning, men vi er naturligvis opmærksomme på ændringen, uanset at Skattestyrelsen på opfordring ikke tidligere har ønsket at udtale sig om, hvorvidt den nævnte afgørelse kun havde betydning ved leasing af biler til ærindekørsel, eller om den også have betydning ved køb af biler anvendt til ærindekørsel.

Afsluttende bemærkninger

Vi vil anbefale, at I gennemgår virksomhedens momshåndtering ved salg af brugte biler for at få afdækket, i hvilket omfang der er behov for at tilpasse momsberegning mv. i overensstemmelse med de nye regler i momslovens § 30, stk. 1 og 2, der gælder fra 1. juli 2021.

I er naturligvis velkomne til at kontakte mig eller jeres sædvanlige momsrådgiver.

Kontakt: Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048

Sammendrag

Den 4. juni 2021 blev en ændring af momslovens vedtaget. Ændringen medfører ændret momshåndtering ved salg af biler, ligesom det fremgår af en ny bestemmelse, at bilforhandlere kan anvende § 30, stk. 1, ved salg af demonstrations- og udlejningsbiler på fuld afgift, hvis bilerne har været anvendt til fradragsberettigede formål i virksomheden. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax Transport