17 mar. 2022
Nyt om momsfradrag for bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder

Nyt om momsfradrag for bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

17 mar. 2022
Relaterede emner Transport Tax

Ny praksis vedrørende øget momsfradrag når bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder leaser biler.

Skattestyrelsen har i tre år overvejet konsekvenser af en Landsskatteretsafgørelse fra januar 2018. I december 2021 offentliggjorde Skattestyrelsen et styresignal om ændret praksis og mulighed for genoptagelse af moms som følge af, at Landsskatteretten i afgørelsen underkender Skattestyrelsens mangeårige praksis for begrænsning af bilforhandleres og leasingselskabers momsfradrag af leasingydelser for personbiler, der anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Landsskatteretten fastlægger i afgørelsen, at bilforhandleres og leasingselskabers momsfradrag for leasing af biler anvendt til erhvervsmæssige formål, skal fastsættes efter momslovens § 42, stk. 6, og at denne bestemmelse har forrang frem for momslovens § 42, stk. 1, nr. 6, hvorefter der ikke er momsfradrag for anskaffelse og drift af personbiler.

Af momslovens § 42, stk. 6. fremgår, at bilforhandlere, leasingvirksomheder og køreskoler uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 6, kan opnå momsfradrag for personbiler anvendt til de nævnte virksomheders formål. I tilfælde, hvor personbiler anvendes til virksomheden helt eller delvist uvedkommende formål, skal der ske en begrænsning af momsfradraget. Landsskatteretten fastlægger i afgørelsen, at ærindekørsel er omfattet af momsfradrag efter momslovens § 42, stk. 6. Ærindekørsel er fx kørsel mellem afdelinger og kørsel efter reservedele.

I styresignalet fastlægges, at der kan anmodes om ordinær genoptagelse, hvis en autoforhandler har taget begrænset momsfradrag efter momslovens § 42, stk. 4 og 5, eller slet ikke har taget momsfradrag af leasingydelser af demonstrations- og udlejningspersonbiler, som kun har været anvendt til virksomhedens momspligtige formål.

Vi finder at genoptagelsen også bør omfatte leasingvirksomheder, der har været underlagt samme fradragsbegrænsning. Endvidere finder vi, at såfremt en personbil har været anvendt blandet til både erhvervsmæssig kørsel og virksomheden uvedkommende formål, kan der opnås delvist momsfradrag for drift af bilen.

Denne fortolkning af lovgivningen understøttes af seneste retspraksis, som blandt andet er udtrykt ved Østre Landsrets dom SKM2021.404.ØLR. I dommen fastlægges, at en bilforhandler har fuldt momsfradrag for drift af personbiler, anvendt blandet til demonstrationskørsel og fri bil for ansatte. Der skal betales udtagningsmoms af den private anvendelse. I dommen er der tale om indkøbte biler, men momslovens § 42, stk. 1, nr. 6, og § 42, stk. 6, skelner ikke mellem om bilerne er leaset eller købt ved momsfradrag for driftsomkostninger.

Styresignalet indeholder også retningslinjer for ekstraordinær genoptagelse. Muligheden for at opnå ekstraordinær genoptagelse er væsentligt indskrænket ift. muligheden for ordinær genoptagelse uden at der er begrundelse herfor i Landsskatterettens afgørelse ligesom Skattestyrelsen ikke har fundet anledning til at kommentere denne begrænsning i Styresignalet.

Der er mulighed for genoptagelse i henhold til styresignalet frem til 14. juni 2022.  

Kontakt: Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048 eller Christopher K. Glinvad, tlf. 2529 5309

Sammendrag

I december 2021 offentliggjorde Skattestyrelsen et styresignal om ændret praksis og mulighed for genoptagelse af moms. I styresignalet fastlægges, at der kan anmodes om ordinær genoptagelse, hvis en autoforhandler har taget begrænset momsfradrag eller slet ikke har taget momsfradrag af leasingydelser af demonstrations- og udlejningspersonbiler, som kun har været anvendt til virksomhedens momspligtige formål. Der er mulighed for genoptagelse i henhold til styresignalet frem til 14. juni 2022.  

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Transport Tax