20 apr. 2023
2 tomme rullebånd i lufthavn

Pas på med omstruktureringer ved international sambeskatning

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt beskatning af fast ejendom.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

20 apr. 2023
Relaterede emner Tax

Ny afgørelse i SKM2023.167.SR vedr. spørgsmålet om en kombinationsomstrukturering udløser fuld genbeskatning af genbeskatningsforpligtelsen.

Opsummering:

  • En dansk koncern var ejet af to fysiske personer, og disse ønskede fremover at eje det ultimative moderselskab via to individuelle holdingselskaber.
  • Det ultimative moderselskab havde valgt international sambeskatning, hvilket indebar en 10-årig bindingsperiode.
  • En omstrukturering ville udløse fuld genbeskatning, uagtet at det spaltede moderselskab først skulle sambeskattes med koncernen i året efter spaltningen.

Efter reglerne i selskabsskattelovens § 31 skal alle koncernforbundne danske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme mv. indgå i obligatorisk national sambeskatning.

Reglerne i selskabsskattelovens § 31 A giver mulighed for, at det ultimative moderselskab kan vælge, at sambeskatningen for de koncernforbundne selskaber m.v., som sambeskattes efter § 31, også skal gælde alle koncernforbundne udenlandske selskaber m.v. Dette i en såkaldt international sambeskatning.

Ved tilvalg af international sambeskatning gælder et globalpuljeprincip, der medfører, at hvis der vælges international sambeskatning, skal denne omfatte alle koncernforbundne udenlandske og nationale selskaber mv. ”Cherry-picking”, altså udvælgelse af enkelte udenlandske datterselskaber, det ønskes at lade indgå i sambeskatning, er således ikke muligt efter danske regler.

Reglerne kan særligt være en fordel, hvis der er tale om en primært dansk forankret koncern med et antal datterselskaber i udlandet. Ved tilvalg af international sambeskatning opnås mulighed for at modregne underskud i de udenlandske datterselskaber i overskud i de danske selskaber ved opgørelsen af den danske sambeskatningsindkomst.

Ved udnyttelse af underskud i de udenlandske datterselskaber opgøres der en genbeskatningsforpligtelse, svarende til skatteværdien af de modregnede underskud fra udenlandske enheder.

Ved tilvalg af international sambeskatning er der en bindingsperiode på 10 år. Hvis sambeskatningen afbrydes inden udløbet af bindingsperioden, resulterer det i fuld genbeskatning af genbeskatningsforpligtelsen.

En koncern, der har tilvalgt international sambeskatning, skal derfor være påpasselig med ikke at foretage ændringer i strukturen eller lignende, der ville kunne udløse fuld genbeskatning. Det bemærkes, at der ikke er dispensationsmuligheder for denne genbeskatning.

Det er fx angivet i selskabsskattelovens § 31 A, stk. 3, 11. pkt., at:

”Ved spaltning af det ultimative moderselskab anses bindingsperioden for afbrudt, og der udløses fuld genbeskatning efter stk. 11.

Genbeskatning efter den bestemmelse var netop spørgsmålet i en ny afgørelse fra Skatterådet, hvor skatteyder ønskede at foretage strukturændringer i ”toppen” af koncernen.

Kort om sagen i SKM2023.167.SR

I sagen ejede de to fysiske personer, A og B, hver 50 % af selskabskapitalen og stemmerne i H1. H1 ejede H2, som var holdingselskab for H3, der igen var holdingselskab for G1. G1 ejede kapitalandele i en række udenlandske datterselskaber. Koncernens indkomstår fulgte kalenderåret.

Koncernen havde valgt international sambeskatning med H1 som administrationsselskab, og havde således haft mulighed for at modregne underskud i de udenlandske datterselskaber ved opgørelsen af den danske sambeskatningsindkomst. Som følge heraf var der en genbeskatningsforpligtelse i administrationsselskabet H1, svarende til skatteværdien af de udnyttede underskud fra de udenlandske datterselskaber.

A og B ønskede at gennemføre en omstrukturering af ejerskabet i H1, således parterne fremadrettet ejede deres ejerandel i H1 via hvert sit individuelle holdingselskab.

Etableringen af de personlige holdingselskaber var påtænkt gennemført ved følgende model.

Step 1

A og B ombyttede deres aktier i H1 med anparter i et nystiftet holdingselskab, benævnt X1.

Det var hensigten, at aktieombytningen tidligst skulle gennemføres i andet halvår af koncernens regnskabsår (1. juli - 31. december), forventeligt i efteråret 2022. Det var hensigten at selskabet skulle stiftes med et langt første regnskabs- og indkomstår løbende fra stiftelsen til 31. december 2023. Dermed ville selskabet skulle stiftes i slutningen af indkomståret 2022 og med 2023 som første indkomstår.

Ejerstrukturen efter aktieombytningen ville være som følger:

Ejerstruktur efter aktieombytning

Step 2

Det påtænktes herefter at lade X1 ophørsspalte skattefrit i henhold til de objektive regler herom. Ved spaltningen ville A og B skulle vederlægges med hvert sit personligt ejede holdingselskab. Hvert personligt ejede holdingselskab ville herefter eje 50 % af stemmer og kapital i H1.

Ophørsspaltningen ville ske umiddelbart efter stiftelsen af X1 og med regnskabsmæssig og skattemæssig virkning pr. stiftelsesdagen for X1. Ophørsspaltningen af X1 ville således skulle vedtages i andet halvår af 2022, og det antages, at de nystiftede individuelle holdingselskaber også ville stiftes med et langt indkomstår 2023 som første indkomstår.

Ejerstrukturen efter spaltningen ville være som følger:

Ejerstruktur efter spaltning

Det væsentligste spørgsmål i sagen var herefter, om Skattestyrelsen kunne bekræfte, at X1 ikke ville indtræde i sambeskatning med H1 og underliggende selskaber, og dermed ikke ville overtage genbeskatningsforpligtigelsen, når spaltningen af selskabet ville ske senest den 31. december 2022. Hvis Skattestyrelsen kunne bekræfte dette, ville spaltningen dermed ikke medføre fuld genbeskatning af genbeskatningsforpligtelsen.

Sagens omstændigheder minder om en tilsvarende afgørelse i SKM2021.297.SR, hvor det også var påtænkt at etablere individuelle holdingselskaber via en kombinationsomstrukturering.

I SKM2021.297.SR skulle aktieombytningen og den skattefri ophørsspaltning dog ske med tilbagevirkende kraft. Koncernforbindelsen med det nystiftede midlertidige holdingselskab ved aktieombytningen ville derfor anses for etableret på tidspunktet for indkomstårets begyndelse, da selskaberne på tidspunktet for aktieombytningen var i samme indkomstår. På tidspunktet for spaltningen af det nystiftede selskab ville dette være administrationsselskab for sambeskatningen, hvorfor bindingsperioden efter Skattestyrelsen opfattelse skal anses for afbrudt.

I nærværende sag ville det nystiftede X1 blive etableret med et langt første regnskabs- og indkomstår løbende fra stiftelsen (i sidste halvdel af 2022) til 31. december 2023. Som følge heraf ville X1’s første indkomstår være 2023, hvorfor X1 først ville blive administrationsselskab for koncernen for indkomståret 2023. Umiddelbart efter aktieombytningen (senest 31. december 2022) ville der vedtages en skattefri ophørsspaltning af X1 med skatte- og regnskabsmæssig virkning pr. stiftelsesdagen. Herved ville X1 ikke have etableret sambeskatning med H1 og den underliggende koncern, da X1 først indtræder som administrationsselskab for indkomståret 2023.

Dette følger af praksis i SKM2008.923.SR, hvorefter et nystiftet selskab, der etablerer koncernforbindelse med et andet selskab i sin første indkomstperiode, og denne indkomstperiode vedrører et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af det andet selskab, indtræder sambeskatningen dog først med virkning for det nystiftede selskabs første indkomstår.

På tidspunktet for spaltningen, ville X1 dermed ikke være administrationsselskab for koncernen. Det var derfor spørgers opfattelse i sagen, at da X1 aldrig indtrådte i sambeskatningen med H1, ville selskabet heller ikke overtage den genbeskatningsforpligtigelse, der påhviler H1.

Skattestyrelsens afgørelse (tiltrådt af Skatterådet)

Skattestyrelsen var ikke enig i, at X1 aldrig blev administrationsselskab for H1 og de underliggende koncernselskaber.

Skattestyrelsen begrundelse kan opsummeres som følger:

  • X1 ville efter aktieombytningen være ultimativt moderselskab i koncernen, da selskabet ved stiftelsen var moderselskab uden at være datterselskab.
  • Det var desuden Skattestyrelsens opfattelse, at det var X1’s status som ultimativt moderselskab, der var afgørende for, om der ville udløses fuld genbeskatning hvis X1 spaltes.
  • Skattestyrelsen anførte også, at der sædvanligvis er sammenfald mellem ’det ultimative moderselskab’ og ’administrationsselskab’, men at det ikke nødvendigvis forholder sig sådan. Hvis koncernens ultimative moderselskab fx er udenlandsk, skal der udpeges et dansk administrationsselskab. Selvom det pågældende ultimative udenlandske moderselskab i det tilfælde ikke er administrationsselskab, ville en eventuel spaltning heraf dog fortsat udløse fuld genbeskatning.
  • Selvom indkomståret 2023 for H1 og de underliggende koncernselskaber afviger fra indkomståret 2023 i X1, skulle sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2023 opgøres på baggrund af selskabernes indkomst i disse afvigende perioder. For indkomståret 2023 skulle sambeskatningsindkomsten opgøres på baggrund af indkomsten i H1 og de underliggende koncernselskaber i perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023 og indkomsten i X1 i perioden fra stiftelsen i 2022 - 31. december 2023. X1 indtrådte derfor også ved dets stiftelse i 2022 i sambeskatning med H1 og de underliggende koncernselskaber fra og med indkomståret 2023.
  • Det var således Skattestyrelsens opfattelse, at sambeskatningen mellem selskaberne for indkomståret 2023 indtrådte allerede ved stiftelsen af X1 i 2022. Dette selvom sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2023 opgøres på baggrund af selskabernes afvigende indkomstperioder.
  • X1 skulle derfor også være administrationsselskab i den internationale sambeskatning i indkomståret 2023. Rettigheder og forpligtelser skal overføres fra et hidtidigt administrationsselskab på samme dag som den dag, hvor et andet selskab bliver udpeget som nyt administrationsselskab (efter principperne i SKM2007.761.SR). X1 ville derfor også ved dets stiftelse i 2022 overtage rettigheder og forpligtelser fra H1 for indkomståret 2023. Rettigheder og forpligtelser for indkomståret 2022 skulle dog fortsat forblive hos H1, da dette selskab, som ultimativt dansk moderselskab, var administrationsselskab i indkomståret 2022 (dette må forstås således, at H1 bl.a. ville hæfte for genbeskatningsforpligtelsen til og med indkomståret 2022).

Det var på baggrund af ovenstående Skattestyrelsens opfattelse, at spaltningen af X1 på et tidspunkt i 2022 ville afbryde bindingsperioden i den internationale sambeskatning, og udløse fuld genbeskatning i indkomståret 2023.

Betragtninger om afgørelsen

Som det fremgår af ovenstående afgørelse, skal der udvises stor påpasselighed med omstruktureringer i en koncern, der har valgt international sambeskatning.

Reglerne om international sambeskatning er udformet på en uhensigtsmæssig måde ved visse omstruktureringer. Som afgørelsen viser, er reglerne om international sambeskatning ikke egnede til at kunne ”samarbejde” med omstruktureringsreglerne på en måde, så et eksempel som ovenfor ikke ville udløse genbeskatning, selvom der ikke ønskes et reelt ophør af den internationale sambeskatning. En grenspaltning af det ultimative moderselskab ville formentlig også udløse fuld genbeskatning, men der ses dog ikke at være afgørelser herom.

Det fremgår ikke ganske klart af Skattestyrelsens afgørelse, hvorvidt det er X1’s status som ”ultimativt moderselskab” på tidspunktet for vedtagelsen af spaltningen, der er afgørende. Dette har støtte i ordlyden i selskabsskattelovens § 31 A, stk. 3, 11. pkt. Eller om det afgørende er, at det er Skattestyrelsens opfattelse, at X1 anses for at indtræde i sambeskatningen i indkomståret 2022.

Det kan antages at være en blanding af de to forhold, hvorefter Skattestyrelsen mener, at spaltningen af det ultimative moderselskab bryder bindingsperioden, og at der er en genbeskatningsforpligtelse, der kan fuldt genbeskattes, da X1 er indtrådt i sambeskatningen ved stiftelsen i 2022 og derved har overtaget genbeskatningsforpligtelsen.

Det kan endvidere udledes, at det er Skattestyrelsens opfattelse, at bestemmelsen i selskabsskattelovens § 31 A, stk. 3, 11. pkt. kun angår det ultimative moderselskab, og at i det tilfælde, at dette er udenlandsk og derved ikke er administrationsselskab, ville en eventuel spaltning heraf fortsat udløse fuld genbeskatning. Det må således antages, at det i sådan et tilfælde ville være muligt at spalte det danske administrationsselskab uden at bindingsperioden skulle anses for afbrudt og fuld genbeskatning indtræde.

Se i øvrigt også vores artikel om udfordringerne ved skattefri spaltning af administrationsselskaber i sambeskatninger.

Sammendrag

To fysiske personer ejede en dansk koncern, og ejerne ønskede fremover at eje det ultimative moderselskab via to individuelle holdingselskaber. Det ultimative moderselskab havde valgt international sambeskatning, hvilket indebar en 10-årig bindingsperiode. Etableringen af de individuelle holdingselskaber via en skattefri aktieombytning efterfulgt af en skattefri ophørsspaltning ville udløse fuld genbeskatning. Dette uagtet at det nystiftede moderselskab, der skulle ophørsspaltes, først skulle sambeskattes med koncernen i året efter spaltningen.

Om denne artikel

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt beskatning af fast ejendom.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Related topics Tax