13 apr. 2023
Tre kolleger sidder rundt om bord

Selvstændig konsulent eller lønmodtager?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

13 apr. 2023
Relaterede emner Tax

Det kan have økonomiske konsekvenser for en virksomhed, hvis en konsulent vurderes til at være lønmodtager fra et skattemæssigt perspektiv.

Opsummering:
 • Den skattemæssige vurdering af om en ansat anses som lønmodtager eller selvstændig konsulent afgøres ud fra en konkret vurdering. 
 • Hvis en konsulent anses for at være lønmodtager fra et skattemæssigt perspektiv fremfor selvstændig konsulent, kan virksomheden fx hæfte for den manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.
 • Der kan også være momsmæssige konsekvenser for virksomheden, hvis konsulenten vurderes til at være lønmodtager.

Det ses på arbejdsmarkedet, at flere virksomheder ønsker at anvende selvstændige konsulenter til at udføre konkrete opgaver fremfor at ansætte en lønmodtager til at udføre samme opgave. 

Set fra virksomheden perspektiv kan der være en række fordele ved at vælge en konsulent fremfor en lønmodtager. Det kan dog få økonomiske konsekvenser for virksomheden og konsulenten, hvis konsulenten skattemæssigt vurderes til at være lønmodtager.

Hvornår er man lønmodtager?

Som udgangspunkt er en lønmodtager en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold. I de fleste tilfælde er det ikke vanskeligt at afgøre, om der foreligger et tjenesteforhold, idet indkomstmodtageren udfører arbejdet efter arbejdsgiverens anvisninger og i det hele for dennes regning. 

Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud.

Den skattemæssige vurdering af om man anses som værende lønmodtager eller selvstændig konsulent afgøres ud fra en konkret vurdering, og man bestemmer derfor ikke selv, om man er selvstændig i skattemæssig forstand. 

Følgende taler for, at man er lønmodtager:

 • Personen modtager løn for et personligt stykke arbejde, og personen modtager fast løn uanset om opgaven afsluttes eller ej.
 • Personen er underlagt arbejdsgiverens kontrol og instruktionsbeføjelser.
 • Personen bærer ikke en reel økonomisk risiko ved at udføre arbejdet.
 • Personen udfører udelukkende arbejde for virksomheden.
 • Arbejdsgiveren afholder de udgifter, som er forbundet med arbejdets udførelse.

Følgende taler for at man er selvstændig erhvervsdrivende:

 • Personen er ofte momsregistreret og/eller har eget CVR-nummer.
 • Personen bestemmer ofte selv sine arbejdsforhold, arbejdssted og arbejdstider.
 • Personen bærer en økonomisk risiko ved udførelse af arbejdet.
 • Personen afholder alle udgifter, som er forbundet med arbejdets udførelse.
 • Personen bestemmer selv bemanding på opgaver og er ikke forpligtet til selv personligt at udføre arbejdet.
 • Personen har flere kunder ad gangen.

Vurderingen af om man er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, sker ud fra en konkret vurdering, og ingen af de ovenstående elementer vægter højere end de øvrige.

Konsekvenser

Når virksomheder betaler løn til ansatte, er virksomheden forpligtet til at indeholde A-skat og AM-bidrag i den udbetalte løn. Hvis virksomheden derimod ikke indeholder A-skat og AM-bidrag, bliver virksomheden ansvarlig for den manglende betaling af skatter.

Virksomheden er ikke forpligtet til at indeholde A-skat og AM-bidrag ved betaling for arbejde, der er udført af en selvstændig konsulent. Virksomheden bliver som udgangspunkt faktureret af konsulenten, og konsulenten er derefter selv ansvarlig for betaling af skatter.

Hvis konsulenten anses for at være lønmodtager fra et skattemæssigt perspektiv, kan virksomheden hæfte for den manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. Dette understøttes af Skattestyrelsens praksis, hvor der har været flere afgørelse, hvor virksomheden hæftede for den manglende A-skat og AM-bidrag.

Derudover kan der være en række ansættelsesretlige regler, der kan påberåbes af lønmodtageren, hvis der sker en om-klassificering, som fx længere opsigelsesvarsel, løn under sygdom, feriepenge mv. Der kan også være momsmæssige konsekvenser for virksomheden i forhold til momsfradrag, hvis konsulenten vurderes til at være lønmodtager fremfor selvstændig konsulent.

For den selvstændige konsulent kan en om-klassificering få store konsekvenser, specielt hvis virksomheden drives fra et selskab. Er indkomsten indtægtsført uretmæssigt, med henblik på at nedbringe eller udskyde skat, kan de skattemæssige korrektioner medføre, at der reelt sker beskatning tre gange af en given indkomst (trippelbeskatning). Beskatningen overstiger således 100 %. 

Trippelbeskatningen opstår således:

 • Konsulenten beskattes af indkomsten som løn.
 • Selskabet, som har modtaget betalingen for arbejdsydelsen, har modtaget et skattepligtigt tilskud
 • Når midlerne ønskes udloddet fra selskabet, sker der udbyttebeskatning af modtageren.   

Vær omhyggelig med udarbejdelse af kontrakten

Som det fremgår ovenfor, er ingen af de ovennævnte elementer afgørende i sig selv. Der skal foretages en konkret vurdering i den konkrete situation, herunder vurdering af den specifikke aftale mellem virksomheden og konsulenten.  

Da skattemyndighederne har fokus på ovenstående problemstilling, anbefaler vi, at virksomheder, som gør brug for selvstændige konsulenter, er omhyggelige med at udarbejde kontrakten. 

Kontrakten bør bl.a. indeholde en beskrivelse af opgaven eventuelt med delmål og leverancer, og det bør sikres, at virksomheden ikke har en instruktions- og kontrolbeføjelse i forhold til konsulentens daglige arbejde.

Hvis jeres virksomhed overvejer eller allerede anvender selvstændige konsulenter, og I har brug for rådgivning i den forbindelse, står vi naturligvis til rådighed for en nærmere gennemgang af jeres samarbejde og aftalerne.

Kontakt
 • Richardt Tabori Kraft, People Advisory Services, tlf. 2961 7393
 • Ahmad Shaban, People Advisory Services, tlf. 2616 1621

Sammendrag

Stadigt flere virksomheder ønsker at anvende selvstændige konsulenter til at udføre konkrete opgaver fremfor at ansætte en lønmodtager til at udføre samme opgave. Set fra virksomhedens perspektiv kan der være en række fordele ved at vælge en konsulent fremfor en lønmodtager. Det kan dog få økonomiske konsekvenser for virksomheden og konsulenten, hvis konsulenten skattemæssigt vurderes til at være lønmodtager.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax