16 aug. 2023
To udviklere undersøger robotarm

Skattekredit og fradrag for forskning og udvikling

Af Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

16 aug. 2023
Relaterede emner Tax

Praksis for muligt fradrag og skattekredit for afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger er løbende under udvikling, og der offentliggøres løbende afgørelser, der påvirker området.

Opsummering: 
  • Fra 2018 har det været muligt for virksomheder at opnå et ekstra skattemæssigt fradrag for deres udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.
  • Samtidig med dette fradrag har det været muligt at opnå udbetaling af skattekredit på udgifter op til 25 mio. kr.
  • Der er muligt at anmode om genoptagelse, hvis man ved en fejl ikke har anmodet om anvendelse af reglerne om skattekredit og/eller det forhøjede fradrag.

I øjeblikket er der et stort fokus på mulighederne for fradrag og skattekredit for afholdte forskning og udviklingsomkostninger. Praksis er løbende under udvikling, og der offentliggøres løbende afgørelser, der påvirker området – og som på det seneste har gjort det sværere for virksomhederne at vide, om de er købt eller solgt.

Det er for indkomståret 2023 muligt at opnå et tillæg på ekstra 8 %, så der for hver afholdt 100.000 kr., opnås et skattefradrag på 108.000 kr. Dette svarer til en ekstra skattebesparelse på 1.760 kr. pr. 100.000 kr. i afholdte udgifter.

Fradragssatserne ser således ud:

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 og frem
Fradragssats

101,5 %

101,5 % 130 % 130 % 130 % 108 % 108 % 108 % 110 %

Det bemærkes, at det politiske landskab peger i retningen af, at fradragssatsen vil blive øget igen fx til 130 %, men hvorvidt eller hvornår det vil gælde, er pt. uvist.

Fradragsmuligheder

Forskning og udvikling (R&D) anses politisk for at være fremmende for samfundet, hvorfor der ad flere omgange er indført skatteregler med det formål at tilskynde til investering i disse aktiviteter.

I dag gælder der en række særlige regler for R&D-relaterede omkostninger. Virksomheder kan vælge at aktivere og afskrive eller tage straksfradrag: 

Med reglerne er der altså et såkaldt ”ekstra fradrag”, hvilket vil sige, at virksomheden kan fratrække et større beløb i den skattepligtige indkomst, end der rent faktisk investeres i året, uanset om omkostningerne afskrives eller straksfradrages.

Det bemærkes, at ekstrafradragene ikke påvirker skattekreditordningen, der fortsat berettiger til kredit af 100 % af R&D-omkostningerne.

Skattekreditordningen

Skattekreditordningen indebærer, at selskaber (og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed efter virksomhedsskatteordningen) kan få refunderet skatteværdien af R&D-omkostninger, såfremt de kan indeholdes i årets underskud. Man veksler således et skattemæssigt underskud til kontanter.

Ordningen indebærer, at der kan udbetales skattekredit svarende til skatteværdien af R&D-omkostninger på op til 25 mio. kr. (opgøres på sambeskatningsniveau). Med den gældende selskabsskattesats på 22 % svarer det til 5,5 mio. kr.

For at kunne anvende skattekreditordningen skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Der skal være et skattemæssigt underskud i året
  • Der skal være afholdt forsknings- og udviklingsudgifter

Anmodning om skattekredit sker ifbm. indsendelse af selvangivelsen. Udbetalingen sker på samme tidspunkt som overskydende skat for selskaber, dvs. november måned efter indkomstårets udløb. Er muligheden overset, er der som udgangspunkt adgang til genoptagelse.

De øgede fradragsmuligheder for R&D gælder, uanset om skattekreditordningen anvendes eller ej, og der er ingen ulempe ved at anvende skattekreditordningen til trods for, at der kun sker udbetaling med 100 % af omkostningerne fra R&D. 

Hvad er R&D skattemæssigt?

Med de nye regler følger en nødvendig opdeling af R&D-udgifter, såfremt en virksomhed ønsker det øgede fradrag. Det er derfor nødvendigt at have den skatteretlige definition af R&D for øje.

Definitionen minder i nogen grad om den regnskabsmæssige definition af forskning og udvikling, men der er dog forskel, hvorfor konkret stillingtagen vil være nødvendig. Skattemæssigt defineres R&D således:

Forskning Udvikling
Originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden eller forståelse Anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at følgende betingelser skal være opfyldt før der skattemæssigt er tale om R&D:

  1. ”Projektet skal indeholde et nyhedselement. Nyhedselementet skal vurderes i forhold til det aktuelle vidensniveau inden for branchen (dvs. kredsen af virksomheder beskæftiget med samme aktivitet). Det skyldes, at aktiviteten skal resultere i viden/erkendelser, der ikke allerede er i anvendelse inden for den pågældende branche. Dermed er projekter, der opnår viden ved at kopiere, imitere eller ved "reverse engineering" eksempelvis ikke omfattet. Årsagen er, at opnåelse af ny viden er central for al forsøgs- og forskningsaktivitet.

  2. Projektet skal indeholde et element af kreativitet. Baggrunden herfor er, at projektet skal basere sig på nye koncepter/idéer, der ligger ud over det eksisterende vidensniveau. Rutinemæssig aktivitet er derfor ikke omfattet, mens nye metoder til at udføre gængse opgaver, på basis af tilgængelig viden, efter en konkret vurdering kan være omfattet.

  3. Projektet skal indeholde et usikkerhedsmoment. Det er en betingelse, at der i projektet er usikkerhed omkring omkostningerne, tidshorisonten, eller om det forventede resultat kan opnås.”

Seneste praksis

I øjeblikket er der et stort fokus på dokumentation af afholdte udgifter, opfyldelse af nyhedskriteriet samt status for udviklingen. Dette er senest bl.a. illustreret i journal nr. 22-0007895. Her kom Landsskatteretten frem til at et selskabs egne forklaringer ikke var tilstrækkeligt til at dokumentere, at der er opnået ny viden og teknologi.

Afgørelsen omhandlede et selskab, der udviklede bagagehåndtering mv. til lufthavne, og som i indkomstårene 2018 og 2019 havde afholdt omkostninger på i alt ca. 111 mio. kr. Skattestyrelsen fremførte undervejs i sagen argumenter om, at de udviklede projekter ikke indeholdte et tilstrækkeligt nyhedselement, og at der var tale om opdatering/vedligeholdelse af eksisterende produkter.

Afgørelsen er endnu en afgørelse i rækken af afgørelser, der illustrerer, at selskabets egen udarbejdet dokumentation ikke iflg. Landsskatteretten er tilstrækkeligt til at dokumentere udviklingsaktivitet omfattet af LL § 8B. Det anbefales derfor, at man bedst muligt løbende dokumenterer nyhedsværdien af den udførte udvikling i form af bl.a. udtalelser fra investorer, Innobooster tilskud, rapporter, patentansøgninger m.v.

Et af de eneste skridt i de sager, hvor der ikke foreligger ekstern dokumentation, er at indhente syn og skøn.

Muligheder for genoptagelse

Der er mulighed for at anmode om genoptagelse, såfremt man ved en fejl ikke har anmodet om anvendelse af reglerne omkring skattekredit og/eller det forhøjede fradrag.

Er der således ikke taget 130 % fradrag i årene 2020, 2021 og 2022 vil det være muligt at anmode Skattestyrelsen om genoptagelse.

Brug for hjælp?

I øjeblikket rejses der af Skattestyrelsen en række skattesager omkring forskning og udvikling.

Ønsker du hjælp til en skattesag, herunder klagesager for Landsskatteretten, er du velkommen til at kontakte EY’s skatteafdeling.

Sammendrag

Det er for indkomståret 2023 muligt at opnå et tillæg på ekstra 8 %, så der for hver afholdt 100.000 kr., opnås et skattefradrag på 108.000 kr, svarende til en ekstra skattebesparelse på 1.760 kr. pr. 100.000 kr. i afholdte udgifter. Med skattekreditordningen kan der endvidere udbetales skattekredit svarende til skatteværdien af R&D-omkostninger på op til 25 mio. kr. Med den gældende selskabsskattesats på 22 % svarer det til 5,5 mio. kr. Der er desuden mulighed for at anmode om genoptagelse, såfremt man ved en fejl ikke har anmodet om anvendelse af reglerne omkring skattekredit og/eller det forhøjede fradrag. 

Om denne artikel

Af Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Related topics Tax