2 feb. 2023
Havvindmøller i solnedgang

Successionsmuligheder i solcelle- og vindmølleanlæg

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt beskatning af fast ejendom.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

2 feb. 2023
Relaterede emner Tax

Højesteret har nu sat rammerne for, hvornår der kan succederes i skatten ved investeringer i solceller og vindmøller ved et generationsskifte.

Opsummering:
  • I et generationsskifte er det muligt at succedere i den udskudte skat, hvis ikke virksomheden i overvejende grad er passiv formueanbringelse.
  • Højesteret har i en ny afgørelse netop vurderet, hvornår investeringer i solceller og vindmøller kan karakteriseres som passiv formueanbringelse.
  • Højesteret ændrer begrundelsen i forhold til Skattestyrelsens afgørelse og åbner en dør på klem for succession i investeringer i solceller og vindmøller.

Ved generationsskifte er det muligt at lade erhververen succedere – og dermed overtage – overdragerens latente skatteforpligtelse. Det betyder, at overdrageren ikke bliver afståelsesbeskattet, hvis erhververen succederer i overdragerens latente skatteforpligtelse. 

Det er en betingelse for at kunne anvende successionsreglerne, at den virksomhed, der overdrages, ikke i overvejende grad driver virksomhed med passiv kapitalanbringelse. Virksomheden skal derfor være en aktiv erhvervsvirksomhed.

Spørgsmålet er derfor, hvordan investeringer i solcelle- og vindmølleanlæg skal fortolkes i relation til kravet om aktiv virksomhed?

Hverken vindmøller eller solceller kræver som sådan en aktiv driftsindsats. Begge enheder fungerer uden, at der skal ydes en aktiv drift for at holde gang i vindmøller henholdsvis solcellerne. 

Anlæggene kræver dog en løbende vedligeholdelsesindsats, og det er i praksis fastslået, at solcelle- og vindmølleanlæg kan anses som ”aktive aktiver”, hvis ejeren yder en indsats i vedligeholdelsen af anlæggende. Dette er fx fastslået i afgørelserne gengivet i SKM2020.52.SR og SKM2021.193.SR. Her var der tale om helejede anlæg, hvor skatteyder traf beslutninger vedrørende vedligeholdelse og driften af anlæggene via bestyrelsen, foretog månedlige kontrolbesøg på anlæggene samt varetog kontakten til teknikere og serviceparterne vedrørende bl.a. fejlrettelser og reparationer.

Ny afgørelse fra Højesteret

Højesteret har i en ny afgørelse netop haft lejlighed til at vurdere, hvorvidt sådanne investeringer i solcelle- og vindmølleanlæg skulle karakteriseres som passiv kapitalanbringelse, eller om der var tale om aktiv erhvervsvirksomhed.

Konkret var der tale om et selskab, som havde ejerandele i to skattetransparente partnerselskaber som investerede i solcelle- og vindmølleanlæg. Selskabet ejede 1,42 % af det ene partnerselskab og 2,25 % af det andet partnerselskab.

Skattestyrelsen havde oprindeligt fastslået, at der var Skattestyrelsens opfattelse, at der ved generationsskiftet ikke var mulighed for at anvende successionsreglerne, idet der udelukkende var tale om overdragelse af finansielle aktiver og derfor passiv kapitalanbringelse.

Det var således Skattestyrelsens opfattelse, at solcelle- og vindmølleanlæg skulle sidestilles med en ejendom eller lignende, hvorfor der ikke kunne ske skattemæssig succession. Denne opfattelse støttede Skattestyrelsen på Skatterådets afgørelse gengivet i SKM2018.459.SR. Skatterådet havde betragtet solcelle- og vindmølleanlæg som finansielle anlæg, der kunne sidestilles med en ejendom.

Skatterådets bemærkninger i afgørelsen SKM2018.459.SR må forstås således, at det er Skatterådets opfattelse at solcelle- og vindmølleanlæg generelt må anses for passiv kapitalanbringelse på grund af den manglende involvering i driften heraf. Som følge heraf må successionsadgangen generelt være afskåret ved sådanne aktiver.

Skattestyrelsens afgørelse blev påklaget til Skatteankestyrelsen og indbragt direkte for domstolene med baggrund i Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 2. Sagen blev herefter indbragt for Vestre Landsret som første instans.

Afgørelsen fra Landsretten

Landsretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse. Det fremgik bl.a. af præmisserne at:

Selskabet deltager ikke aktivt i driften af solcelleanlæg eller vindmøller, men oppebærer alene et afkast af investeringen. Der er således ikke tale om en reel erhvervsaktivitet for selskabet, men derimod en passiv kapitalanbringelse.”

Landsrettens præmisser er ikke helt så firkantede og generelle som præmisserne i Skattestyrelsens afgørelse, hvor der var henvist til SKM2018.459.SR. Landsretten synes dog fortsat at lægge vægt på den manglende deltagelse i driften af anlægget.

Da det umiddelbart er svært at forestille sig, hvordan det skulle være muligt at deltage aktivt i driften af solcelle- og vindmølleanlægget – medmindre ejeren aktivt bidrager ved vedligeholdelsen af anlæggende, ville en stadfæstelse af Landsretttens præmisser reelt medføre at ikke-heltejede solcelle- og vindmølleanlæg, generelt skal anses som passiv kapitalanbringelse – medmindre den enkelte skatteyder er aktiv ved vedligeholdelsen.

Højesterets begrundelse

Sagen er efterfølgende behandlet i Højesteret i sagen BS-39520/2021-HJR. Højesteret har den 19. januar 2023 truffet afgørelse i sagen. Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets afgørelse og frifandt på ny Skatteministeriet.

Det fremgår dog af Højesterets præmisser i sagen, at Højesteret har en mere nuanceret tilgang til, hvorvidt der kan succederes i solcelle- og vindmølleanlæg. 

Det fremgår af præmisserne, at:

”Det må herefter bero på en konkret vurdering, om investering i andele af vindmøller og solcelleanlæg via partnerselskaber må anses for passiv kapitalanbringelse.”

Højesteret foretager herefter en konkret vurdering af de enkelte investeringer. Dette synes dog ikke at være sket på et fuldt belyst grundlag, idet det fremgår videre af præmisserne, at:

”A har – trods opfordring fra Skatteministeriet – ikke fremlagt oplysninger om de konkrete vindmølle- og solcelleprojekter, aktietegningen eller aftalegrundlaget mellem det overdragne selskab og partnerselskaberne”

Såvel de partnerselskaber som selskabet havde investeret i, som de underliggende solcelle- og vindmølleanlæg var administreret af et professionelt investeringsselskab. Højesteret henviste derfor til investeringsselskabets hjemmeside, hvoraf fremgik at investeringsselskabet var en langsigtet investeringspartner, der gennem projekter tilbyder investeringsprodukter som et solidt alternativ til volatile aktier og lavt forrentede obligationer.

På denne baggrund tiltræder Højesteret at de omtalte investeringer i solcelle- og vindmølleanlæg, som var foretaget gennem det professionelle investeringsselskabs partnerselskaber, skulle anses som passiv kapitalanbringelse, hvorfor der ikke kunne succederes heri.

Perspektiver i Højesterets afgørelse

Såvel Skattestyrelsen – på baggrund af en afgørelse fra Skatterådet, som Vestre Landsret, afviser generelt, at der kan succederes i solcelle- og vindmølleanlæg, idet der ikke ydes en aktiv indsat i driften af disse. Særligt i dette lys er Højesterets præmisser interessante, selvom sagen konkret ikke fik et andet udfald ved Højesteret.

Højesteret tiltræder således ikke Vestre Landsrets præmisser, og afgørelsen fra Højesteret må derfor formentlig kunne læses således, at solcelle- og vindmølleanlæg ikke per definition skal anses for passiv kapitalanbringelse. Dette er også i tråd med ovennævnte sager fra Skatterådet og Landsskatteretten omkring helejede anlæg.

I den konkrete sag angik investeringen en mindre andel, med henholdsvis 1,42 % og 2,25 %. Investeringen blev administreret af et professionelt investeringsselskab og investeringen blev markedsført som et alternativ til aktier og obligationer. Derfor måtte investeringen også sidestilles hermed ved vurderingen af, om investeringen var passiv kapitalanbringelse.

Havde selskabet i stedet ejet en ikke ubetydelig andel af en vindmølle eller et solcelleanlæg, og eventuelt havde en forpligtelse til at varetage vedligehold eller lignende, kan det bestemt ikke udelukkes, at resultatet havde været anderledes, idet der ikke på samme måde havde været tale om et alternativ til aktier og obligationer.

Sammendrag

Ved generationsskifte er det muligt at lade erhververen overtage overdragerens latente skatteforpligtelse, hvilket medfører, at overdrageren ikke bliver afståelsesbeskattet, hvis erhververen succederer i overdragerens latente skatteforpligtelse. Det er en betingelse for at kunne anvende successionsreglerne, at den virksomhed, der overdrages, er en aktiv erhvervsvirksomhed. Højesteret har i en ny afgørelse netop haft lejlighed til at vurdere, hvorvidt investering i solcelle- og vindmølleanlæg skal karakteriseres som passiv kapitalanbringelse, eller om der er tale om aktiv erhvervsvirksomhed. 

Om denne artikel

Forfattere
Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt beskatning af fast ejendom.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Related topics Tax