5 minutters læsetid 6 okt. 2023
Tunnel gangbro i varehus

Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering

Forfattere
Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

5 minutters læsetid 6 okt. 2023
Relaterede emner Tax

Et brud på de forudsætninger, der er givet ved en tilladelse til skattefri omstrukturering, kan medføre, at tilladelsen tilbagekaldes.

Opsummering

  • En skattefri omstrukturering kræver som udgangspunkt forudgående tilladelse fra Skattemyndighederne, medmindre det objektive system anvendes.
  • Ved indhentelse af tilladelse til skattefri omstrukturering, skal de forudsætninger skatteyder oplyser og de vilkår Skattemyndighederne stiller respekteres.
  • Hvis der sker svigt i forudsætningerne for tilladelsen, som Skattemyndighederne har stillet for den skattefrie omstrukturering, kan tilladelsen tilbagekaldes.

En opsummering af reglerne for tilladelse til skattefri omstrukturering

En tilladelse er som udgangspunkt krævet ved gennemførelse af en skattefri spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning. Fusioner kræver som altovervejende hovedregel ikke forudgående tilladelse fra Skattemyndighederne. Der hersker dog en enkelt undtagelse vedrørende fusioner i grænseoverskridende tilfælde, hvor en person eller et selskab, som har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, jf. ligningslovens § 2, hverken er hjemmehørende i EU/EØS eller i en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, jf. fusionsskattelovens § 15, stk. 4, 6. pkt.

Omstruktureringer kan også gennemføres skattefrit uden forudgående tilladelse fra Skattemyndighederne. Dette sker efter det ”objektive system”, og loven stiller i denne forbindelse en række objektive krav, såfremt forudgående tilladelse fra Skattemyndighederne ikke indhentes.

Hvis der anmodes om tilladelse til en omstrukturering, er der udover de almindelige betingelser, som loven foreskriver, der skal være opfyldte, herunder forhold om skattemæssig virkningsdato, vederlag m.v., 2 yderligere subjektive betingelser:

  1. For det første skal omstruktureringen foretages af gyldige forretningsmæssige årsager.
  2. For det andet må omstruktureringen ikke have skatteunddragelse eller skatteundgåelses hensyn som et af hovedformålene.

Hvis Skattemyndighederne imødekommer en anmodning om tilladelse til skattefri omstrukturering, vil Skattemyndighederne oftest stille et vilkår i forbindelse med tilladelsen, også kendt som et ”anmeldelsesvilkår”. Under det sædvanlige anmeldelsesvilkår er det et krav, at skatteyder inden for tre år efter omstruktureringen er gennemført, anmelder til Skattemyndighederne, hvis der sker væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen. Hvis der sker ændringer i de forhold, som Skattemyndighederne har lagt til grund, vil Skattemyndighederne herefter tage stilling til om tilladelsen kan opretholdes.

Spørgsmålet om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering har netop været til genstand for en afgørelse ved Byretten i Svendborg, hvor der blev truffet afgørelse til ugunst for Skatteyderen. Afgørelsen er behandlet nedenfor.

SKM2023.403.BR

Sagen drejede sig om far og søn, der ejede en koncern, der drev virksomhed med salg af biler samt en række dertil knyttede aktiviteter.

Far og søn påtænkte at gennemføre en skattefri aktieombytning efterfulgt af en skattefri spaltning, så far og søn kunne få hver deres holdingselskab – dette med tilladelse fra Skattestyrelsen. Hvert holdingselskab skulle tildeles en forholdsmæssig andel af aktiverne svarende til det oprindelige ejerforhold, og der skete derfor ikke formueforskydninger imellem far og søn.

Skattemyndighederne meddelte far og søn tilladelse til skattefri aktieombytning efterfulgt af en skattefri spaltning. Tilladelsen blev stillet med anmeldelsesvilkår.

Kort tid efter Skattemyndighederne havde meddelt tilladelsen, forespurgte parterne om tilladelsen fortsat var gældende ved en påtænkt handel med 5-10 % af aktierne fra faderens nye holdingselskab til sønnens nye holdingselskab. Denne tilføjelse accepterede Skattemyndighederne i lyset af anmeldelsesvilkåret.

Parterne foretog dog følgende yderligere dispositioner uden anmeldelse til Skattemyndighederne:

  1. Bestyrelsen i driftsselskabet udloddede et ekstraordinært udbytte på 63.953.000 kr., fordelt i henhold til ejerandelene med 53.080.990 kr. til farens holdingselskab og med 10.872.010 kr. til sønnens holdingselskab.
  2. Hertil blev der indgået en aftale om aktieoverdragelse mellem farens og sønnens selskab om overdragelse af aktier for et nominelt beløb på 230.000 kr., svarende til 23 % af kapitalandelene. Overdragelsen skete til kurs 4.724,4, svarende til en købesum på 10.866.120 kr. Dette var således en større overdragelse end 5-10 % som parterne havde oplyst til Skattemyndighederne.

Disse forhold var hovedsagen til, at Skattemyndighederne tilbagekaldte tilladelsen til skattefri omstrukturering.

Byretten udtalte i afgørelsen til støtte for Skattemyndighederne følgende:

”Efter sit indhold udgør vilkårsovertrædelsen i sig selv en formodning for, at den oprindelige anmeldelse skal tilbagekaldes. Retten finder endvidere, at den omstændighed, at den ekstraordinære udlodning i april 2012 af betydelige beløb og det umiddelbart efterfølgende salg af aktierne mellem de to holdingselskaber til en - som følge af udlodningen for det erhvervende selskab særdeles gunstig pris, som samtidig næsten krone for krone modsvarer det udloddede beløb til Bs selskab - samtidig med, at der ikke var aktuelt behov for brug af midlerne til ejendomsinvestering eller lignende i As selskab, må føre til en antagelse om, at konstruktionen havde skatteundgåelse som et fremherskende formål. Retten bemærker, at A Holding ApS ikke erhvervede ejendomme i hvert fald frem til den 10. juni 2016. Det forhold, at den hidtidige mulighed for overførsel af aktier ved succession alternativt kunne have været anvendt, kan ikke føre til andet resultat.”

Bemærkninger til afgørelsen

Når der indhentes tilladelse til Skattefri omstrukturering, er det vigtigt at være opmærksom på det anmeldelsesvilkår, som Skattemyndighederne stiller i forbindelse med tilladelsen. Herunder bør der udvises overordentlig påpasselighed med ændringer i strukturen så længe anmeldelsesvilkåret gælder.

Anmeldelsesvilkåret vil typisk gælde i 3 år, og indeholder de forudsætninger som Skattemyndighederne har stillet ved vurdering af den pågældende omstrukturering.

Et brud på anmeldelsesvilkåret vil tjene som en formodning for, at tilladelsen skal trækkes tilbage. Dog vil det bero på en konkret vurdering, om der er grundlag for at tilbagekalde tilladelsen, hvilket er grundet i de konkrete forudsætninger, der har medført bruddet på anmeldelsesvilkåret.

Det kan derfor bemærkes, at det er vigtigt at gøre sig bekendt med anmeldelsesvilkårets indhold, og samtidigt loyalt oplyse efterfølgende forhold, der er af betydning for anmeldelsesvilkåret, således at det sikres, at Skattemyndighederne ikke tilbagekalder tilladelsen til skattefri omstrukturering.

Sammendrag

En tilladelse er som udgangspunkt krævet ved gennemførelse af en skattefri spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning. En lang række omstruktureringer gennemføres skattefrit uden forudgående tilladelse fra Skattemyndighederne. Dette sker efter det ”objektive system”, og loven stiller i denne forbindelse en række yderligere betingelser, såfremt forudgående tilladelse fra Skattemyndighederne ikke indhentes. Såfremt tilladelse til skattefri omstrukturering indhentes fra Skattemyndighederne, er det vigtigt at være opmærksom på det anmeldelsesvilkår, som Skattemyndighederne stiller i forbindelse med tilladelsen.

Om denne artikel

Forfattere
Thomas Dalgaard Andersen

Manager, Business Tax Services, EY Danmark

Skatterådgiver med kompetencer inden for omstrukturering og generationsskifte af ejerledede virksomheder samt fradrag for forskning- og udviklingsomkostninger.

Jesper P. Havgaard

Senior Manager, Tax, EY Denmark

Skatterådgiver med kompetencer og erfaring særligt inden for dansk og international koncern- og selskabsbeskatning, generationsskifter, omstruktureringer, skatte-compliance og transfer pricing.

Nete B. Tinning

Head of Private Client, Partner, Private Tax and Law, EY Danmark

Juridisk rådgiver for de privatejede virksomheder og deres ejere i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering. Har altid fokus på kunden, og de løsninger der passer bedst for den enkelte.

Related topics Tax