2 dec. 2021
Transfer pricing-dokumentation

Transfer pricing-dokumentation kræver øget fokus

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

2 dec. 2021
Relaterede emner Tax

Transfer pricing-dokumentation skal indsendes som en del af den årlige selvangivelsesproces.

Opsummering: 
  • De nye regler træder i kraft for indkomstår, der starter 1. januar 2021.
  • Transfer pricing-dokumentationen indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter fristen for indlevering af oplysningsskemaet.
  • De gældende regler for hvilke danske selskaber m.v., der er omfattet af dokumentationspligten, fastholdes.

Obligatorisk indsendelse af transfer pricing-dokumentation

Det er efterhånden et års tid siden, at Folketinget vedtog lovforslag 28, hvorefter danske selskaber og faste driftssteder omfattet af transfer pricing-dokumentationskravene i Skattekontrolloven skal indsende sin transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen.

Danmark er således blevet medlem af en eksklusiv klub af lande, hvor transfer pricing-dokumentation ikke blot skal være udarbejdet på selvangivelsestidspunktet eller på opfordring indsendes til skattemyndighederne indenfor en nærmere angivet frist, men i stedet indsendes som en del af den årlige selvangivelsesproces.

De gældende regler for hvilke danske selskaber m.v. der er omfattet af dokumentationspligten fastholdes. Det er således stadig en betingelse, at de danske selskaber m.v. med kontrollerede transaktioner tilhører en koncern af vis størrelse, før den almindelige dokumentationspligt indtræder. Således skal selskaber m.v., der tilhører en koncern med under 250 ansatte og enten en konsolideret omsætning under 250 mio. kr. eller en konsolideret balance under 125 mio. kr., kun udarbejde transfer pricing-dokumentation for kontrollerede transaktioner med koncernforbundne parter i lande udenfor EU/EØS, med hvilke Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Det er vigtigt at påpege, at koncernbegrebet i henhold til reglerne om obligatorisk indsendelse af transfer pricing-dokumentation af kontrollerede transaktioner er bredere end det koncernbegreb, som gælder for fx sambeskatning. Således vil transaktioner mellem selskaber, der tilhører hver sin sambeskattede koncern, men som bindes sammen på toppen af en fysisk person, der har bestemmende indflydelse i hver koncern, være en kontrolleret transaktion, der potentielt er omfattet dokumentationspligten.

De nye regler træder i kraft for indkomstår, der starter 1. januar 2021. Herefter, skal transfer pricing-dokumentationen indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter fristen for indlevering af oplysningsskemaet (i daglig tale omtalt som ”selvangivelsesfristen”). Det er tanken, at transfer pricing-dokumentationen skal uploades via en særlig funktionalitet i TastSelv.

I henhold til den gældende bekendtgørelse består transfer pricing-dokumentationen af en fællesdokumentation (”master file”) og en landespecifik dokumentation (”country file”), hvor sidstnævnte skal forstås som en dokumentationsfil, der dækker den enkelte skattepligtiges kontrollerede transaktioner.

Danske selskaber m.fl. har således fremadrettet 8 måneder til at færdiggøre den dokumentationspakke, som skal indsendes/uploades til Skattestyrelsen, herunder masterfilen, hvis udarbejdelse danske datterselskaber af udenlandske koncerner ingen indflydelse har på, da denne typisk udarbejdes på koncernniveau.

Indsendelsesfristen

I forhold til en vurdering af om selskaberne m.v. har udarbejdet en transfer pricing-dokumentation, der overholder kravene, er det fremadrettet indsendelsesfristen, 60 dage efter fristen for indlevering af oplysningsskemaet, der er det afgørende måletidspunkt for vurderingen af, om transfer pricing-dokumentation mangler eller er mangelfuld. 

Datoen for indsendelsesfristen bliver således fremadrettet den relevante dato for vurderingen af Skattestyrelsens mulighed for at indstille et selskab til bøde og/eller foretage en skønsmæssig ansættelse på baggrund af manglende eller mangelfuldt udarbejdet transfer pricing-dokumentation. 

Kravet om obligatorisk indsendelse af transfer pricing-dokumentation bør give anledning til øget fokus i virksomhederne herunder fx de økonomiske argumenter for prissætningen af de kontrollerede transaktioner samt ikke mindst planlægningen af, hvordan den fornødne dokumentation tilvejebringes og færdiggøres på et tilfredsstillende niveau indenfor indsendelsesfristen.

Undtagelse af visse rent danske kontrollerede transaktioner fra dokumentationspligten

Som et resultat af stramningen i forhold til indsendelse af transfer pricing-dokumentationen og konkret foranlediget af EU-Domstolens dom i sagen Hornbach-Bauermarkt AG, blev et lovforslag fremsat primo oktober 2021, hvorefter anvendelsesområdet for dokumentationspligten vedrørende koncerninterne transaktioner begrænses.

Lovforslaget (L7A) blev vedtaget 25. november 2021 og begrænser dokumentationspligten til grænseoverskridende transaktioner og indenlandske transaktioner, hvor der er en risiko for, at parterne vil kunne have et incitament til at fravige armslængdeprincippet.

Transaktioner omfattet af dokumentationspligt

De dokumentationspligtige indenlandske transaktioner omfatter transaktioner, hvor den ene part beskattes efter Kulbrinteskatteloven eller Tonnageskatteloven eller hvor den ene part er omfattet af Andelsbeskatning, Foreningsbeskatning eller den generelle undtagelsesbestemmelse i SEL §3.

Dette betyder fx, at transaktioner mellem en i Danmark hjemmehørende hovedaktionær og dennes danske koncernselskab ikke skal omfattes af den transfer pricing-dokumentation, der skal indsendes til Skattestyrelsen, i det omfang koncernen er dokumentationspligtig. Den tilsvarende transaktion, der gennemføres mellem en i udlandet hjemmehørende hovedaktionær og dennes danske koncernselskab omfattes derimod stadig af dokumentationspligten, idet der her er tale om en grænseoverskridende transaktion.

Armslængdeprincippet gælder stadig for alle kontrollerede transaktioner

For de indenlandske transaktioner, der ikke omfattes af dokumentationspligten, gælder armslængdeprincippet i LL§2 stadigvæk, og Skattestyrelsen vil fortsat i forbindelse med en ligning kunne bede om den nødvendige dokumentation for prisfastsættelsen af de kontrollerede transaktioner.

Dette vil være særligt relevant i situationer, hvor der kan spekuleres i en asymmetrisk skattemæssig behandling, herunder anvendelse af særunderskud og overdragelse af immaterielle aktiver.

Visse omfattede indenlandske transaktioner skal stadig beskrives
Samtidig med, at formuleringen i den nye Skattekontrollovs konkret afgrænser indenlandske transaktioner, jf. ovenfor, så medfører en ny formålsbeskrivelse i SKL §39, stk. 1, at visse indenlandske transaktioner alligevel skal beskrives i den lovpligtige transfer pricing-dokumentation.

Dette indirekte krav opstår, fordi det nu i lovteksten tydeliggøres ”hvorfor”, man udarbejder en transfer pricing-dokumentation, nemlig at dokumentation skal udarbejdes med det formål ”…at danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår for kontrollerede transaktioner er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne have været opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter…”.

Dette formål trækker en række indenlandske transaktioner tilbage ind i transfer pricing-dokumentationen, idet indenlandske transaktioner, som indgår i grundlaget for den grænseoverskridende transaktion, ifølge bemærkningerne til loven, skal beskrives i selskabets lovpligtige transfer pricing-dokumentation. 

Krav om benchmarkanalyser (databaseanalyser)

En lille ordlydsændring i det nye lovforslag kan i praksis vise sig at få stor betydning for det konkrete arbejde med udarbejdelse af transfer pricing-dokumentationen. I den hidtidige lovgivning, var det et krav, at den skattepligtige ”alene” skulle udarbejde skriftlig dokumentation i form af databaseundersøgelser, hvis Skattestyrelsen anmodede herom.

I det nye regelsæt udgår ordet ”alene” og i stedet indsættes ”yderligere” således, at det præciseres, at Skattestyrelsen kan bede om yderligere skriftlig dokumentation i form af databaseundersøgelser end de databaseundersøgelser, der er påkrævet i henhold til bekendtgørelsen. Det understreges i bemærkningerne til den nye lov, at såfremt den valgte transfer pricing-metode nødvendiggør anvendelsen af en databaseundersøgelse (fx valg af TNMM), så skal en sådan udarbejdes for at leve op til formålet med at udarbejde en transfer pricing-dokumentation, der opfylder bekendtgørelsens krav. 

Denne ordlydsændring og præcisering er i tråd med Højesterets afgørelse i SKM2021.251HR, hvor det netop blev slået fast, at en transfer pricing-dokumentation, der ikke indeholdt en tilstrækkelig sammenlignelighedsanalyse, medførte, at dokumentationen var mangelfuld.

Denne præcisering sammenholdt med den nye obligatoriske indsendelsesfrist og det eksisterende bøderegime bevirker, at Danmark må betragtes som ét af de lande, der ligger helt i top på koncernernes liste over lande, hvor transfer pricing ”compliance” skal prioriteres højt. 

Kontakt: Peter Rønhof Sloth, Associate Partner, Transfer Pricing, tlf.: 2529 3620 

Sammendrag

Danske selskaber og faste driftssteder omfattet af transfer pricing-dokumentationskravene i Skattekontrolloven skal indsende transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen. Kravet om obligatorisk indsendelse af transfer pricing-dokumentation bør give anledning til øget fokus i virksomhederne, herunder de økonomiske argumenter for prissætningen af de kontrollerede transaktioner samt planlægningen af, hvordan den fornødne dokumentation tilvejebringes og færdiggøres på et tilfredsstillende niveau indenfor indsendelsesfristen.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax