24 aug. 2022
To personer spiller skak

Udkast til praksisændring: Tankesport kan ikke længere momsfritages

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

24 aug. 2022
Relaterede emner Tax

Ændringen i dansk praksis sker som følge af en EU-dom og får primært betydning for bræt- og kortspil.

Opsummering:
  • Det er Skattestyrelsens opfattelse, at EU-dommen ændrer dansk praksis, så tankesportsaktiviteter ikke længere er omfattet af momsfritagelsen for amatørsport.
  • Praksisændringen rammer som udgangspunkt bræt- og kortspil, hvor bridge, skak og backgammon ikke længere kan anses som en sport.
  • Der er indtil videre tale om et udkast til styresignal med høringsfrist 1. september 2022. Styresignalet forventes tidligst at få virkning pr. 1. april 2023.

Ændringen sker på baggrund af en EU-dom – The English Bridge Union – hvor EU-Domstolen bl.a. definerer, at begrebet ”sport” skal indeholde et ikke ubetydeligt fysisk element. Skattestyrelsen har sendt et udkast til styresignal i høring, der ændrer dansk praksis, og primært rammer bræt- og kortspil.

Lidt historik

Momsfritagelsen for amatørsport dækker sport og fysisk træning, der ikke drives med gevinst for øje samt ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sporten. Det vil sige, at professionel sport ikke er omfattet af momsfritagelsen.

Ved definitionen af sport og fysisk aktivitet har Skattestyrelsen historisk lagt vægt på, om den pågældende klub eller forening er tilknyttet et idrætsforbund som fx DIF, DGI eller lignende. Skattestyrelsen har tidligere i konkrete sager taget stilling til, om sportsgrene, der har haft et mindre fysisk element, har udgjort en ”sport”, herunder bridge, bowling, pool, billard, baneskydning og e-sport.

EU-Domstolens afgørelse i The English Bridge Union

Sagen vedrører The English Bridge Union (EBU), som er et nonprofit organ, der forestår regulering og udvikling af kontraktbridge i England. EBU organiserer bl.a. turneringer, hvor deltagerne betaler et deltagergebyr.

Netop momshåndteringen af gebyret var genstand for sagen ved EU-Domstolen. EBU var af den opfattelse, at gebyret var momsfritaget som amatørsport, mens de engelske myndigheder var af den opfattelse, at bridge ikke udgjorde en ”sport”, og sagen endte derfor for EU-Domstolen.

EU-Domstolen foretager i sagen en fortolkning af begrebet ”sport”, og det er EU-Domstolens opfattelse, at sport er begrænset til aktiviteter, der opfylder den almindelige betydning af dette begreb. Det er bl.a. karakteriseret ved ”et ikke ubetydeligt fysisk element uden at kunne udstrækkes til at omfatte alle aktiviteter, som på en eller anden måde kan associeres med dette begreb”.

EU-Domstolen bemærker desuden, at bridge involverer logik, hukommelse og planlægning, og kan udgøre en aktivitet, der er gunstig for deltagernes mentale og fysiske sundhed, men at dette ikke er tilstrækkeligt til at omfattes af begrebet ”sport” i momsdirektivets forstand. Der er derimod tale om aktiviteter i form af ren rekreativ eller underholdningsmæssig karakter.

Ny dansk praksis for tankesportsaktiviteter – rækkevidde?

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at EU-dommen ændrer dansk praksis, og at tankesportsaktiviteter ikke længere er omfattet af momsfritagelsen for amatørsport.

Som tankesportsaktiviteter anser Skattestyrelsen ”sportsaktiviteter, der alene kræver logik, hukommelse, strategi og lateral tænkning og som dermed har et meget begrænset fysisk element forbundet med udøvelsen af aktiviteten”.

Praksisændringen rammer som udgangspunkt bræt- og kortspil, og Skattestyrelsen har specifikt taget stilling til, at bridge, skak og backgammon ikke længere kan anses som en ”sport”.

Klubber med disse aktiviteter skal som følge af praksisændringen momsregistreres og opkræve moms af deltagergebyrer og kontingenter. Klubberne opnår som konsekvens heraf ret til fradrag for momsen af sine omkostninger.

Skattestyrelsen nævner konkret, at den nuværende praksis for e-sport ikke påvirkes af styresignalet, hvorfor e-sport stadig er omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen for amatørsport.

Det er vores vurdering, at bl.a. bowling, pool, billard og baneskydning ligeledes forbliver momsfritaget efter hidtidig praksis.

EU-Domstolen åbner i dommen op for, at bridge kan anses for fritaget efter momsfritagelsen for kulturelle ydelser, hvis det konkret kan anses for at have en plads i den sociale og kulturelle arv for den enkelte medlemsstat.  Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det ikke gør sig gældende for tankesport i Danmark.

Virkning

Der er indtil videre kun tale om et udkast til styresignal. Udkastet har høringsfrist den 1. september 2022, og derefter afventer vi, at Skattestyrelsen kommer med endeligt styresignal. Herefter vil praksisændringen træde i kraft med 6 måneders varsel. Det er vores forventning, at styresignalet tidligst får virkning pr. 1. april 2023.

Brug for sparring?

Har I brug for sparring om, hvorvidt praksisændringen får betydning for jer, og i givet fald hvilken betydning den får, er I velkomne til at kontakte os.

Asger Engvang, tlf.: 4040 2260 og Louise Espensen, tlf.: 2529 4496

Sammendrag

EU-dommen ændrer dansk praksis, så tankesportsaktiviteter ikke længere er omfattet af momsfritagelsen for amatørsport. Praksisændringen rammer som udgangspunkt bræt- og kortspil, og Skattestyrelsen har specifikt taget stilling til, at bridge, skak og backgammon ikke længere kan anses som en ”sport”. Klubber med disse aktiviteter skal derfor momsregistreres og opkræve moms af deltagergebyrer og kontingenter. Klubberne opnår som konsekvens heraf ret til fradrag for momsen af sine omkostninger.

Det er vores forventning, at styresignalet tidligst får virkning pr. 1. april 2023.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax